بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان شهر اراک، 1394-1388

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه نقش تبلیغات شفاهی در اتخاذ تصمیمات به ویژه در بخش خدمات از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان بوده است.
مواد و روش ها
این مطالعه از نظر هدف، کاربردی است و ماهیتی علی دارد. جامعه آماری این پژوهش 790 نفر از زنان باردار عضو بانک خون بند ناف رویان در شهر اراک می باشد که از این تعداد 294 نمونه به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش به کمک پرسش نامه گردآوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 54/8 صورت گرفت.
یافته ها
یافته ها نشان داد که تاثیر متغیر رسانه ارتباطی بر منبع اطلاعات شخصی و تبلیغات شفاهی معنی دار و مثبت است. به علاوه، تاثیر رهبران عقیده بر منبع اطلاعات شخصی و تبلیغات شفاهی معنی دار و مثبت بود و تاثیر معنی دار و منفی این متغیر بر ریسک ادراک شده مشهود گشت. منبع اطلاعات شخصی تاثیر معنی دار و مثبتی بر تصمیم گیری داشت. با این وجود، ساختار اجتماعی از هیچ گونه تاثیری بر تبلیغات شفاهی برخوردار نبود، عدم تاثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گیری نیز از یافته های دیگر پژوهش بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به نظر می رسد توجه به پیش نیازها و شرایط لازم جهت فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد و گسترش تبلیغات شفاهی تاثیرگذار جهت تصمیم گیری برای پیوستن به بانک خون بند ناف رویان امری ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1652404 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.