ارتباط بین پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 و ناباروری ایدیوپاتیک مردان

چکیده:
زمینه

به عدم باروری در یک زوج که به مدت یک سال مقاربت محافظت نشده داشته باشند ناباروری گفته می شود. علیرغم پیشرفت های عظیمی که در شناخت فیزیولوژی تولیدمثل انسان اتفاق افتاده اما دلایل اصلی ناباروری مردان در تقریبا 50% موارد ناشناخته باقی مانده که به آن ناباروری ایدیوپاتیک اطلاق می گردد. محصول ژن ApE1 (apurinic/apyrimidinic endonuclease) یک پروتئین چند عملکردی است که در مسیر ترمیم با برداشت باز (BER) نقش مهمی دارد. پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 در ناحیه پروموتر قرار دارد. هدف این پژوهش (مورد-شاهدی) بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 و استعداد ابتلای به ناباروری ایدیوپاتیک مردان می باشد.

روش کار

نمونه های خون از 90 مرد مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک و 60 مرد سالم جمع آوری و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده تحت AS-PCR قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی ارتباط بین فراوانی ژنوتیپی و اللی در دو گروه بیمار و کنترل از آزمون Chi-Square (χ2) استفاده گردید.

یافته ها

بررسی ها در دو گروه بیمار و کنترل نشان داد با توجه به مقدار 022/0 P = ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم -141T>G ژن ApE1 و ناباروری ایدیوپاتیک مردان وجود دارد.

نتیجه گیری

یافته های ما نشان داد که پلی مورفیسم (-141T>G) می تواند با ناباروری مردان در ارتباط باشد. اگرچه، تایید نتایج بدست آمده نیازمند بررسی های بیشتری است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1663318 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!