بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال وکارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال و کارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر تیزهوش شهر اصفهان در سال تحصیلی 1394-1395 بود.
روش
به این منظور 30 نفر از دانش آموزان پسر تیزهوش از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش وکنترل گمارده شدند (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل). برنامه هوش موفق استرنبرگ روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار مورد استفاده این پژوهش شامل نرم افزار سنجش حافظه کاری و پرسش نامه (سیاهه) رتبه بندی کارکردهای اجرایی برای کودکان دبستانی (ای بریف- پی) بود. برای تحلیل داده های این پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که آموزش برنامه هوش موفق استرنبرگ بر کارکردهای اجرایی و سازمان دهی رفتاری- هیجانی کودکان تیزهوش موثر است و بر حل مسئله- برنامه ریزی این کودکان تاثیری ندارد.
نتیجه گیری
برنامه هوش موفق استرنبرگ می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود کارکردهای اجرایی و حافظه فعال کودکان استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668418 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!