بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده های مربوط به 72 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1386 تا 1392 و با استفاده از رگرسیون تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. ابتدا در فرضیه اول پس از بررسی رابطه مثبت و معنی دار بین مخارج سر سرمایه ای و جریانات نقد عملیاتی در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره ی زمانی موردبررسی بین متغیر مسئولیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1680972 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!