عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی

پیام:
چکیده:
مقدمه
آندوسکوپی یک روش تشخیصی و درمانی تهاجمی است و برای بیماران یک روش اضطراب آور است. مطالعات گذشته نتایج متفاوتی در مورد عوامل مرتبط با اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی بیان کرده اند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی انجام شد.
روش کار
در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت، تعداد 400 بیمار به روش نمونه گیری مستمر انتخاب و وارد مطالعه شدند. پرسشنامه شامل سه بخش: اطلاعات زمینه ایی، سنجش آگاهی بیماران در مورد آندوسکوپی و پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیل برگر بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست، آنوا، همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
7/82% از بیماران اضطراب متوسط تا شدید داشتند. بین اضطراب و وضعیت تاهل (02/0 = P) و نمره آگاهی بیماران (03/0 > P) رابطه معنی داری مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد وضعیت تاهل (06/0 = P)، نوع پذیرش (32/0 = P) و سابقه آندوسکوپی (005/0 = P) از عوامل پیشگوی کننده اضطراب بیماران بودند.
نتیجه گیری
اکثر بیماران قبل از انجام آندوسکوپی اضطراب متوسط تا شدید داشته و فقدان آگاهی یک عامل مهم در افزایش اضطراب بوده است. چون اضطراب شدید می تواند بر انجام دادن مناسب این روش و نتایج بیماران بعد از آن تاثیر بگذارد، باید تدابیری جهت افزایش آگاهی بیماران قبل از انجام آندوسکوپی اندیشیده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1683255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!