مقایسه تاثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه

چکیده:
مقدمه
دیسمنوره یکی از شایع ترین اختلالات زنان است که تاثیر منفی بر فعالیت های اجتماعی، دانشگاهی و ورزشی زنان جوان دارد. داروهای شیمیایی و گیاهی زیادی برای درمان آن به کار می رود که هرکدام اثربخشی متفاوتی دارند. در این میان مفنامیک اسید از شایع ترین داروهای شیمیایی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر کپسول فنیلین که با منشا گیاهی رازیانه است، بر شدت درد قاعدگی در دختران جوان و مقایسه آن با داروی متداول کنترل درد قاعدگی در ایران یعنی مفنامیک اسید انجام شد.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1390 بر روی 120 دانشجوی دختر با درد دیسمنوره اولیه شدید و متوسط انجام شد. دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده فنیلین و مفنامیک اسید تقسیم شدند. گروه ها کپسول 30 میلی گرمی فنیلین و 250 میلی گرمی مفنامیک اسید هر 6 ساعت برای دو دوره از دو روز به قاعدگی تا سه روز بعد از شروع درد دریافت کردند. دو گروه قبل از مداخلات از نظر شدت درد و مشخصات فردی همگن بودند. شدت درد با کمک پرسشنامه استاندارد درجه بندی چند بعدی گفتاری ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آنالیز واریانس و مقایسه زوجی بن فرونی انجام شد. آلفای کمتر از 001/0 معنادار تعریف شد.
یافته ها
بر اساس نتایج آنالیز واریانس با اندازه های تکراری، در بیمارانی که کپسول مفنامیک اسید و فنلین مصرف کرده بودند، کاهش شدت درد یک ماه پس از درمان معنادار بود (001/0>p) و تفاوت معناداری بین شدت دیسمنوره در دو گروه دریافت کننده مفنامیک اسید و فنیلین وجود نداشت.
نتیجه گیری
فنلین و مفنامیک اسید بر روی شدت دیسمنوره تاثیر دارند، اما با توجه به عوارض کمتر فنیلین بر سیستم گوارشی، می تواند به عنوان داروی مناسبی برای تسکین دیسمنوره استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1712291 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.