پاسخ شاخص های قندی و آسیب بافت کبدی به یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
هدف از این مطالعه بررسی پاسخ شاخص های قندی و آسیب بافت کبدی به یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی بود.
مواد و روش ها
چهل سر موش نر نژاد ویستار دیابتی با میانگین سن 12 هفته و وزن10±130 گرم انتخاب شده و به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، عصاره، تمرین و تمرین-عصاره تقسیم شدند. دیابت در اثر تزریق وریدی دوز 60 میلی گرمی استرپتوزوتوسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که در 05/0 مول به ازای هر لیتر بافر سیترات حل شده بود، در موش های صحرایی ایجاد شده و سطح گلوکز بالای 250 میلی گرم به ازای دسی لیتر معیار دیابت در نظر گرفته شد. تجویز عصاره به صورت دهانی به مقدار 150 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز بود. برنامه تمرین گروه تجربی شامل شش هفته فعالیت هوازی، پنج جلسه در هفته با 55-50 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه بود.
نتایج
تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز بر گلوکز سرم (0/002=P)، (0/001=P) AST، (0/005=P) ALT و (0/033=P) ALP موش های صحرایی نر دیابتی تاثیر معنی داری داشت. با این وجود، تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز بر انسولین (0/656=P) و مقاومت به انسولین (0/458=P) موش های صحرایی نر دیابتی تاثیر معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
به نظر می رسد تمرینات منظم هوازی و مصرف عصاره دانه گشنیز اثرات مفیدی بر شاخص های آسیب بافت کبدی در دیابت داشته و احتمالا می تواند در پیشگیری و بهبود آسیب بافت کبدی از طریق کاهش سطح برخی از شاخص های آسیب بافت کبدی نقش داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
247 -255
لینک کوتاه:
magiran.com/p1717685 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.