ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وان های الکترولیز روی در یک صنعت تولید روی

پیام:
چکیده:
مقدمه
آلودگی هوا از عوامل مخاطره زای سلامت انسان ها و محیط زیست می باشد. در صنایع تولید روی به دلیل ماهیت فرآیند و همچنین استفاده از حوضچه های الکترولیز، میزان تولید و انتشار برخی آلاینده های مضر از جمله میست های اسیدی بسیار بالا می باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی اجرا شده در کنترل آلاینده های منتشره واحد الکترولیز یک صنعت تولید روی انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه تراکم آلاینده ها در منطقه تنفسی کارگران، محیط کار و منبع تولید آلاینده جهت ارزیابی اثر بخشی سیستم تهویه مورد نظر، قبل و بعد از اجرای سیستم تهویه در یک صنعت تولید روی اندازه گیری شد و بازده سیستم اجرا شده در کاهش بار آلودگی تعیین شد. در انتها، پارامترهای عملیاتی سیستم تهویه، اندازه گیری شد و با مقادیر طراحی شده مقایسه گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد غلظت سرب و روی در منطقه تنفسی کارگران کمتر از حدود مجاز مواجهه شغلی ایران بوده ولی غلظت اسید سولفوریک بیشتر از حدود مجاز بوده است. غلظت اسیدسولفوریک بدون سیستم تهویه در مواجهه فردی، هوای کارگاه و منبع مولد آلاینده به ترتیب 90/0±17/1، 63/0±14/2 و 49/1±59/5 میلی گرم بر مترمکعب و بعد از اجرای تهویه این مقادیر به 032/0±11/0، 15/0±24/0 و 52/0±97/0 میلی گرم بر مترمکعب کاهش یافت.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده نشان داد سیستم تهویه دمشی-مکشی اصلاح شده مطابق محدودیت های واحد الکترولیز، بازده مناسبی در کنترل آلاینده ها دارد و برای چنین صنایعی می تواند گزینه مناسبی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736227 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.