فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدعلی جوزی *، رضا غلام نیا، حسن رمضانی صفحات 1-9
  مقدمه
  امروزه با توسعه تکنولوژی های مختلف وحضور پرنقش نیروی انسانی درمحیط کار به موضوع پراهمیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست که تاثیر بسزایی در ایمن سازی محیط کاردارد توجه جدی شده است. در یک دهه اخیر توجه سازمان ها و محققان به مطالعه وبه کار گیری مدل EFQM به عنوان یک شاخص اثرگذار در ارزیابی سازمانی افزایش یافته است. مرکزتحقیقات وتعلیمات متولی امر آموزش ایمنی کاردرسطح کشور آموزش های مدیریت HSE را به نحوه گسترده ای فراگیر نموده است. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی اثربخشی دوره های فوق در نهادینه کردن مدیریتHSE در صنایع کشور با استفاده از راهنمای مدل تعالی سازمانی EFQM انجام گرفته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی بوده، جامعه هدف فراگیران شرکت کننده دردوره های آموزشی سامانه مدیریت HSE می باشند. تعداد نمونه برآورد شده، 113 نفر می باشد. از پرسشنامه شاخص مدل EFQM استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد نفرات به تفکیک، شامل 65.5% مرد و 34.5% زن با سطح تحصیلات 6.2% فوق دیپلم ،77% لیسانس، 15.9% فوق لیسانس و 0.9% دکتری می باشند. تحلیل داده ها نشان داد که بر اساس شاخص های نه گانه مدل EFQM، برگزاری کارگاه آموزشHSE در افزایش سطح آگاهی و درک فراگیران نسبت به مباحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست از لحاظ آماری تاثیر مستقیم و مثبت و معنی داری دارد (0.05 >p).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این می باشدکه برگزاری کارگاه های آموزشی HSE توسط مرکز مذکورمی تواند نقش بسزایی در نهادینه کردن سامانه مدیریت HSE در صنایع سطح کشور ایفا نماید.
  کلیدواژگان: نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE MS)، ارزیابی اثر بخشی آموزش، مدل تعالی سازمانی (EFQM)
 • مهدی ملکوتی خواه، علی کریمی*، سید مصطفی حسینی، امیر رستگارخالد صفحات 10-17
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از شایع ترین بیماری های شغلی می باشد، برای جلوگیری از بروز این گونه اختلالات بررسی و شناخت عوامل زمینه ای آن حائز اهمیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف اولیه بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در صنایع فولاد و هدف نهایی بررسی ارتباط بین تعارض کار-خانواده به عنوان عامل اجتماعی و اختلالات اسکلتی عضلانی صورت گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه در بخش فولادسازی یکی از صنایع فولاد کشور با جامعه آماری 270 نفر انجام شد. برای بررسی تعارض کار خانواده از پرسشنامه 18 سوالی کارلسون و کاکمار که شش زیرمقیاس این نوع تعارض را در دو بعد بررسی می کند، استفاده شد و اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک مورد بررسی قرار گرفت. در آخر نتایج با نرم افزار SPSS 21.0 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) نمره تعارض کار-خانواده برای کل جامعه مورد مطالعه برابر (12/352) 50/30 می باشد. بررسی ارتباط تعارض کار-خانواده و اختلالات اسکلتی عضلانی نشان می دهد که تعارض به صورت کلی و در زیرمقیاس های تعارض مبتنی بر زمان هم از خانواده به کار و هم کار به خانواده (0/001 >P ) و مبتنی بر فشار تنها از کار به خانواده و مبتنی بر رفتار تنها از خانواده به کار ارتباط معنی داری را با اختلالات اسکلتی عضلانی نشان می دهند (0/05 >P).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر عاملی جدید را در بررسی عوامل ایجاد کننده اختلالات اسکلتی عضلانی معرفی می کند و بیان می دارد که مدیریت بهینه چنین تعارضی می تواند در کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، تعارض کار-خانواده، صنایع فولاد
 • تیمور اللهیاری*، فرین خانه شناس، حمیدرضا خلخالی صفحات 18-25
  مقدمه
  مطالعه حاضر یک مدل تلفیقی که اثرات حیطه های مختلف استرس روانی- اجتماعی بر عملکرد شغلی را در بین کارکنان بانک مدل سازی می کند ارائه می کند. براساس این مدل، روابط علی بین متغیرها و اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل ایجاد کننده استرس شغلی و حیطه های مختلف آن بر روی عملکرد شغلی در بین کارکنان بخش بانکی قابل بررسی می باشد.
  روش کار
  مدل تلفیقی مطالعه حاضر براساس تلفیق مدل و تحقیقات پیشین ارائه شد. به منظور تست مدل ارائه شده، داده ها از بین کارکنان بخش بانکی گرد آوری شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده های پرسشنامه عمومی نوردیک و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی بود. آزمون T-test و ضریب همبستگی به منظور بررسی چگونگی ارتباط بین متغیر ها و آنالیز رگرسیونی به روش پیشرو به منظور بررسی مدل های مسیری مختلف و چگونگی نیکویی برازش آنها مورد استفاده قرار گرفت. سطح آلفای کمتر از 05/0 معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و مستقیم بین متغیر های «استرس در حیطه سازمانی- اجتماعی» و «استرس در حیطه وظیفه» با استرس ادراکی کارکنان وجود داشت. همچنین رابطه منفی و غیرمستقیم مقیاس های «فرهنگ سازمانی» و «سبک رهبری» حیطه سازمانی- اجتماعی با عملکرد شغلی بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با استفاده از مدل تلفیقی ارائه شده میتوان در جمعیت های مشابه و دارای ویژگی جمعیت شناختی یکسان نتایج دقیق تری از ارتباط بین استرس زای روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی را بدست آورد.
  کلیدواژگان: کارکنان بانک، استرس روانی، اجتماعی، عملکرد شغلی، مدل تلفیقی
 • ایرج علی محمدی*، خدیجه یعقوبی، جمیله ابوالقاسمی، مهدی شیرین شاندیز، ناهید ابوطالب، آزاده اشتری نژاد صفحات 26-34
  سابقه و هدف
  یکی از اثرات احتمالی مواجهه شغلی با صدای زیاد ، فشار خون و بیماری های قلبی- عروقی است. بر این اساس، هدف از این مطالعه بررسی رابطه شدت صوت با فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و ضربان قلب در یک صنعت خودروسازی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، تعداد 78 نفر از کارگران شرکت خودروسازی از نظر مواجهه با صدا و ارتباط آن با فشار خون و ضربان قلب در سه گروه مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیری ها صبح و ظهر در سه گروه با تراز 70-60، 85-75 و 95-85 دسی بل انجام شد.
  یافته ها
  آزمون تعقیبی Post Hoc نشان داد که صدا اثرات مشابه روی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک گروه های آزمون دارند(733/0 P=)، اما نمودار باکس-ویسکر نشان داد که دامنه تغییرات فشار خون و ضربان قلب بعد از مواجهه با تراز صوتی 95-85 دسی بل بسیار بیشتر از گروه های دیگر است. این تحقیق اگر چه ارتباط مشخصی بین افزایش تراز فشار صوت با تعداد ضربان قلب نشان نداد اما آزمون انالیز واریانس نشان می دهد که افزایش تراز فشار صدا موجب افزایش تغییرات در تعداد ضربان قلب شده است (049/0 P=).
  استنتاج: تراز صوت در محدوده 85-75 دسی بل نیز همانند تراز صوت 95-85 دسی بل باعث تغییر میزان فشار خون و تعداد ضربان قلب شد. بدلیل ایجاد بیماری های قلبی- عروقی، اجرای برنامه های آموزشی برای کارگران، کاهش تراز صوت و بررسی دوره ای فشار خون کارگران به ویژه کارگران با سابقه فشار خون بالا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، ضربان قلب، صدا، صنعت خودروسازی
 • فرشته جهانی، عباس علیزاده*، مهناز نصرآبادی صفحات 35-44
  زمینه و هدف
  مطالعات انجام شده در زمینه حوادث صنعتی نشان داده است که خطای انسانی مهمترین و اصلی ترین نقش را در بروز حوادث دارد. به طوریکه طبق بررسی های صورت گرفته 60 الی 90 درصد حوادث در نتیجه مستقیم خطاها و اشتباهات انسانی به وقوع می پیوندند بنابراین تمرکز اصلی این پژوهش به طور سیستماتیک شناسایی و ارزیابی خطای انسانی اپراتورهای اتاق های کنترل مجتمع پلیمر آریاساسول به روش CREAM می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، یک مطالعه مقطعی، توصیفی- تحلیلی در سال 1394 در4 اتاق کنترل پتروشیمی پلیمر آریاساسول انجام گردید. این مطالعه ابتدا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (HTA)، 14 وظیفه شغلی مورد آنالیز قرار گرفت و سپس با استفاده از نسخه اولیه و گسترده CREAM، کنترل های محتمل کاربر و خطاهای احتمالی شناختی برای وظایف شغلی تعیین شد و نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این تحقیق45% خطاهای شناسایی شده مربوط به خطای اجرا، 22% خطای مشاهده، 22% خطاهای شناسایی شده مربوط به خطای تفسیر و 11% خطاهای شناسایی شده مربوط به خطای برنامه ریزی می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برای راه اندازی افسایت به کنترل لحظه ای نیاز است ولی برای سایر وظایف نیاز به کنترل تاکتیکی می باشد و استفاده از این تکنیک روش مناسب برای تعیین نوع خطاها و روش های کنترلی می باشد.
  کلیدواژگان: خطاهای انسانی، CREAM، اتاق کنترل، شرکت پلیمر آریاساسول
 • پریسا مشعشعی، جلیل نظری* صفحات 45-55
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه جسم و روان به طور متقابل به یکدیگر تاثیر می گذارند و سلامت این دو مقوله، یکپارچگی و سلامت عمومی انسان را در بر می گیرد این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی و عضلانی با سلامت عمومی در کارکنان یک صنعت تولید نوشابه انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 80 نفر از کارکنان شاغل در یک کارخانه تولید نوشابه بر اساس سرشماری با سابقه کاری بیشتر از یک سال وارد مطالعه شدند. ابزار اندازه گیری دربردارنده پرسشنامه گردآوری اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی (GH28) و چارت نقشه بدن برای ثبت علائم اختلالات اسکلتی و عضلانی در نواحی مختلف بدن بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد بیشترین شکایات از دردهای اسکلتی عضلانی در یک سال گذشته در ناحیه گردن (27.6%) و سپس کمر (25.5%) دیده شد. سن، نمایه توده بدن افراد، سابقه کاری، ساعت کاری روزانه، شیفت کاری یک ریسک فاکتور برای اختلالات اسکلتی- عضلانی اندام بدن و بخصوص کمر محسوب می شوند. اکثر کارکنان مورد مطالعه در وضعیت مشکوک به اختلال در سلامت عمومی (4.5 ±25.9) قرار داشتند. افراد از نظر بعد سلامت جسمانی، علایم اضطراب و کارکرد اجتماعی در سطح مطلوبی قرار نداشتند. همچنین، میان علایم اضطراب با پا درد و علایم افسردگی با کمر درد رابطه معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که میان سلامت عمومی با اختلالات اسکلتی- عضلانی در کمر و پاها رابطه معنی دار آماری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، پرسشنامه سلامت عمومی، چارت نقشه بدن، صنعت
 • مجید اکبری، عبدالرحمان بهرامی، فرشید قربانی شهنا* صفحات 56-65
  مقدمه
  آلودگی هوا از عوامل مخاطره زای سلامت انسان ها و محیط زیست می باشد. در صنایع تولید روی به دلیل ماهیت فرآیند و همچنین استفاده از حوضچه های الکترولیز، میزان تولید و انتشار برخی آلاینده های مضر از جمله میست های اسیدی بسیار بالا می باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی اجرا شده در کنترل آلاینده های منتشره واحد الکترولیز یک صنعت تولید روی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تراکم آلاینده ها در منطقه تنفسی کارگران، محیط کار و منبع تولید آلاینده جهت ارزیابی اثر بخشی سیستم تهویه مورد نظر، قبل و بعد از اجرای سیستم تهویه در یک صنعت تولید روی اندازه گیری شد و بازده سیستم اجرا شده در کاهش بار آلودگی تعیین شد. در انتها، پارامترهای عملیاتی سیستم تهویه، اندازه گیری شد و با مقادیر طراحی شده مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد غلظت سرب و روی در منطقه تنفسی کارگران کمتر از حدود مجاز مواجهه شغلی ایران بوده ولی غلظت اسید سولفوریک بیشتر از حدود مجاز بوده است. غلظت اسیدسولفوریک بدون سیستم تهویه در مواجهه فردی، هوای کارگاه و منبع مولد آلاینده به ترتیب 90/0±17/1، 63/0±14/2 و 49/1±59/5 میلی گرم بر مترمکعب و بعد از اجرای تهویه این مقادیر به 032/0±11/0، 15/0±24/0 و 52/0±97/0 میلی گرم بر مترمکعب کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد سیستم تهویه دمشی-مکشی اصلاح شده مطابق محدودیت های واحد الکترولیز، بازده مناسبی در کنترل آلاینده ها دارد و برای چنین صنایعی می تواند گزینه مناسبی باشد.
  کلیدواژگان: تهویه دمشی مکشی، اسیدسولفوریک، فلزات سنگین، روی-الکترولیز
 • نرمین حسن زاده رنگی، یحیی خسروی*، مهناز سارمی، محمد جواد جعفری صفحات 66-74
  مقدمه

  حوادث رانندگی یکی از دلایل اصلی نگرانی در کلیه کشورها به شمار می آیند. بار کار فکری در واقع سطحی از منابع توجه مورد نیاز است که معیارهای عملکرد ذهنی و عینی را محقق می سازد و تحت تاثیر مطالبات وظیفه، حمایت بیرونی و تجربه پیشین است. به بار کار فکری به عنوان یکی از مهمترین دلایل حوادث حمل و نقل و محیط کار معرفی شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی بار کار فکری و رابطه آن با خستگی در رانندگان اتوبوس شهری تعیین شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، مقیاس بار کار فکری NASA-TLX و مقیاس خستگی Samn-Perelli توسط 194 نفر از رانندگان حرفه ای اتوبوس درون شهری تکمیل گردید. آمارهای توصیفی و تحلیل همبستگی و رگرسیون به منظور پردازش داده ها به کار رفت.

  یافته ها

  بار کار کلی بیشترین همبستگی را بار کار فیزیکی (0.001>P ، 0.73(r=، بار کار فکری (0.001>P، 0.68(r= و فشار زمانی (0.001>P ، 0.58(r= داشت. خستگی کلی درک شده توسط رانندگان بیشترین همبستگی را با سطح ناکامی (0.001>P ، 0.42(r=، فشار زمانی (0.001>P ، 0.24(r= و بارکار فکری (0.001>P ، 0.21(r= داشت.

  نتیجه گیری

  بار کار فکری، بار کار فیزیکی و فشار زمانی مهمترین مولفه های تعیین کننده بار کار کلی و خستگی درک شده توسط رانندگان اتوبوس به شمار می روند. یک برنامه فراگیر مداخله ای شامل چرخش شغلی، برنامه ریزی سفر و کار- استراحت و ترک سیگار به منظور بهبود وضعیت بارکارفکری و خستگی رانندگان پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: بار کار فکری، خستگی، راننده اتوبوس شهری
|
 • Hasan Ramezani, Seyed Ali Jozi *, Reza Gholamnia Pages 1-9
  Introduction
  Today, with development of technology and the important role of human resources in the workplace serious attention is paid to the important role of HSE management that has a significant impact in immunization of workplace.In the past decade, the organization's and researcher's attention have been increased in studying and applying the EFQM model. This model provides a comprehensive and non-prescription framework for self-assessment Therefore in this regard, the Technical Research Center for safety and health protectionas the custodians of the work safety training in the country has spread the HSE management training; so through this way it is attempted to evaluate the efficiency of mentioned tenures in applying the HSE management system in country's industry using the EFQM organizational excellence model.
  Method
  The present study was a cross-sectional descriptive study and the target population studied, include students participating in HSE management training courses the target population in this study, includes 280 subjects and Using Cochran formula with a confidence level of 95%, the number of samples generated became 113 people. The Collection tool based on the EFQM model indices; lead to designing a questionnaire whose validity was confirmed by 10 professors and also to determine its reliability. The provided questionnaires were given to samples based on Likert scale before holding period and also after the mentioned period
  Result
  After the project it was found that, the population included 65.5% men and 34.5% women with the education of 6.2% Diploma, 77% B.A. and 15.9% M.A and 0.9% P.H.D. and then the gathered information were entered into SPSS software (v.21) and were investigated using the Descriptive and analytical chi-square tests and Spearman correlation coefficient at the significant level of 0.05.
  Dicusion: The results showed that the HSE MS courses held by the mentioned center have a significant impact in applying the HSE management system in country's industry.
  Keywords: Education Efficiency Evaluation, HSE MS, EFQM
 • Mahdi Malakoutikhah, Ali Karimi *, Seyed Mostafa Hoseini, Amir Rastgarkhaled Pages 10-17
  Introduction
  Musculoskeletal disorders are the most common occupational diseases and, to prevent these disorders, it is important to survey and recognition the significant factors underlying. This study has been made by tow object, the primary objective was to determine the prevalence of musculoskeletal disorders in the steel industry and, the conclusive goal was to examine the relationship between work-family conflict as social factors and musculoskeletal disorders.
  Methods
  This study was conducted in one of the country's steel industry in the steel sector with a research population of 270 workers. To study work-family conflict was used 18-item questionnaire Carlson and Kakmar that this questionnaire survey the six sub-scales of this type of conflict in two dimensions and, musculoskeletal disorders were assessed by using a Nordic questionnaire. In the end, the results were analyzed with SPSS 21.0 software.
  Results
  The mean score (SD) for the entire study population of work-family conflict is 50.30 (12.352). The relationship between work-family conflict and musculoskeletal disorders shows that work-family conflict in general and in the domains of time-based from work to family and family to work (P
  Conclusion
  This study introduces new operating causes of musculoskeletal disorders and, states that the management of such conflicts can be helpful in reducing musculoskeletal disorders.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Work-Family conflict, Steel Company
 • Teimor Allahyari *, Ferin Khanehshenas, Hamidreza Khalkhali Pages 18-25
  Background and
  Purpose
  this study presents an integration of past research and theory that models the impact of the different levels of psychosocial stress and job performance. According to this model, the causal relationship between the different levels of psychosocial stress and job performance are considerable.
  Methods
  The integrated model of this study was presented based on of past research and theory models. Data to test the proposed models were collected from bank employees. Different path models were developed and goodness-of- fit of models was evaluated. Correlation coefficient regression analysis by forward method and T-test was used to evaluate the relationship between variables. Alpha level less than 0.05 were considered significance.
  Results
  The result of study suggested a positive and direct relationship between stress in "task level" and "socio-organizational level“with perceived stress of employees. Too, the negative and indirect relationship between scales "organizational culture" and "leadership style" from socio-organizational level with job performance was showed.
  Conclusion
  The results of the relationship between psychosocial stress and job performance can be achieved more accurate by using the model in similar the population with the same demographic characteristics.
  Keywords: bank employee, psychosocial stress, job performance, integrated model
 • Iraj Alimohammadi *, Khadijeh Yaghubi, Jamileh Aboulghasemi, Mehdi Shirin Shandiz, Nahid Aboutaleb, Azadeh Ashtarinezhad Pages 26-34
  Introduction
  One of the possible effects of occupational exposure to high noise is high blood pressure and cardiovascular disease. Aim of this study was to investigate the association between noise with blood pressure and heart rate in an automotive industry.
  Methods
  78 male workers who worked in an automobile factory, were participated. Blood pressure and heart rate were measured in the morning and in the middle of the day. All measurements were performed at three noise levels: 85-95, 75-85 and 65-75 dB. All data were analyzed using SPSS and MATLAB.
  Results
  Post Hoc test showed that noise has the same effect on the average systolic and diastolic blood pressure (p= o.733) but Box-whisker plot showed that after exposure, the variation range of blood pressure and heart rate are much more than the other groups. However, this project didn’t show any a specific correlation between the increase in noise level with heart rate but variance analysis showed that the noise level increase lead to changes in heart rate (p= 0.049).
  Conclusions
  Noise level in 75-85dB as same as 85-95 dB caused the changes in blood pressure and heart rate. Due to cardiovascular disease, it is recommended training programs for workers, reduced noise level and periodic monitoring of blood pressure of workers, especially with a history of hypertension.
  Keywords: Noise exposure, systolic, diastolic blood pressure, heart rate, automotive industry
 • Fereshteh Jahani, Abbas Alizadeh *, Mahnaz Nasrabadi Pages 35-44
  Background And Aims
  Studies in the field of industrial accidents have shown that Human errors have the most important and significant role in accidents. According to studies conducted, 60 to 90 percent of accidents occur as a direct result of human errors. The main objective of this study is to identify and assess human errors in Control Rooms of Arya Sasol Polymer Company by CREAM method.
  Methods
  This Descriptive, Cross_Sectional study was conducted in 2016, using the Hierarchical task analysis (HTA). 14 job tasks was analyzed in four control rooms of the Arya Sasol Polymer Company. Then, by using the basic and extended version of CREAM, common performance conditions and cognitive failure probability were determined and the results were analyzed.
  Results
  The results of this study show that 45% of identified errors related to execution errors, 22% observation errors, 22% interpretation errors and 11% planning errors.
  Conclusion
  The results of this study show that it is required to Opportunistic Control Mode for initiating off-site section But for other tasks need to Tactical control mode. Using this technique is appropriate to determine the type of errors and methods of control.
  Keywords: human error, CREAM, control room, Arya Sasol Polymer Company
 • Parisa Moshashaei, Jalil Nazari * Pages 45-55
  Background
  regards body and mental mutually influence to each other, and the health of these two categories include integrity and human health, This study aimed to investigate the relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drinks industry.
  Methods
  In this cross-sectional study, 80 workers from a soft drinks factory were selected on the basis of census which has more than a year working experience. Measuring devices containing demographic data collection questionnaire, GHQ-28 questionnaire and body map chart to record musculoskeletal disorders in different areas of the body. Data were analyzed using SPSS16 software.
  Results
  The results showed that the highest prevalence of musculoskeletal symptoms was found in the neck (27.56%) and lower back region (25.5%) during the past 12 months. Age, BMI, years of experience, daily working hours, and shift work are a risk factor for body's organs musculoskeletal disorders, especially the lower back. Most employees surveyed were in a dubious status in public health (4.47 ± 25.89). People were not desirable in terms of physical health, anxiety and social dysfunction. Also, there was a significant relationship between anxiety symptoms with foot pain and depressive symptoms and back pain.
  Conclusion
  The results of this study show that there is a significant relationship between general health with musculoskeletal disorders in the lower back and legs.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, General Health Questionnaire, chart Body Map, Industry
 • Majid Akbari, Abdulrahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shahna* Pages 56-65
  Introduction
  Air pollution is one of the hazardous factors on human health and the environment. In the zinc production industry, because of process nature and using electrolysis pools, the amount of production and diffusion of some of the harmful pollutants such as acidic vapors is exceedingly high. This study aimed to assess the effectiveness of push-pull ventilation system implemented for controlling the emitted pollutants from an electrolysis unit of a zinc industry.
  Methods
  In this study the concentrations of emmited pollutants into the breathing zone of workers and work environment, before and after implementing of the ventilation systemin a zinc production industry was measured. Then, the efficiency of the system in pollution reduction was measured consequently. Finally, the operational parameters of ventilation were measured and compared with the values of the design.
  Results
  Results showed that the concentrations of lead and zinc were less than the Iran’s occupational exposure limits in all samples but the density of sulfuric acid was more than permissible limit. the concentration of sulfuric acid before implementing the ventilation system in the inhaled, environmental and pollution sources air were 1.17 ± 0.90, 2.14 ± 0.63 and 5.59 ±1.49 mg per cubic meter, respectively. Also these values after implementing the ventilation system were 0.11 ± 0.032, 0.24 ± 0.15 and 0.97 ± 0.52 mg.
  Conclusion
  The results showed that the modified push-pull ventilation system that was in accordance with the limitations of the electrolysis unit, has proper efficiency for reducing such industrial pollutants.
  Keywords: push-pull ventilation, sulfuric acid, heavy metals, zinc-electrolysis
 • Narmin Hassanzadeh Rangi, Yahya Khosravi *, Mahnaz Sarami, Mohammad Javad Jafari Pages 66-74
  Introduction

  Driving crash is one of major concerns in all countries. Mental workload reflects the level of attention resources required to meet both objec tive and subjective performance criteria, which may be affected by task demand, external support, and past experience. Mental workload has been commonly cited as a major cause of workplace and transportation accidents. The objective of this study was assessment of mental workload and its relation with fatigue among urban bus drivers in Tehran, Iran.

  Methods

  In this descriptive and analytical study, the NASA-TLX workload scale and the Samn-Perelli fatigue scale were completed by 194 professional bus drivers. Descriptive statistics as well as correlation and regression analysis were performed for data processing.

  Results

  The total mental workload had highest correlation with the physical demand(r=0.73, p

  Conclusion

  Mental workload, physical workload and time pressure are important determinants of the total mental workload and fatigue perceived by urban bus drivers. A comprehensive intervention program, include work turnover, trip and work-rest scheduling as well as smoking cessation, was recommended to improve mental workload and fatigue.

  Keywords: Mental workload, Fatigue, Bus driver