بررسی اثر صدا بر فشار خون و ضربان قلب کارگران در یک صنعت خودروسازی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
یکی از اثرات احتمالی مواجهه شغلی با صدای زیاد ، فشار خون و بیماری های قلبی- عروقی است. بر این اساس، هدف از این مطالعه بررسی رابطه شدت صوت با فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و ضربان قلب در یک صنعت خودروسازی می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی، تعداد 78 نفر از کارگران شرکت خودروسازی از نظر مواجهه با صدا و ارتباط آن با فشار خون و ضربان قلب در سه گروه مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیری ها صبح و ظهر در سه گروه با تراز 70-60، 85-75 و 95-85 دسی بل انجام شد.
یافته ها
آزمون تعقیبی Post Hoc نشان داد که صدا اثرات مشابه روی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک گروه های آزمون دارند(733/0 P=)، اما نمودار باکس-ویسکر نشان داد که دامنه تغییرات فشار خون و ضربان قلب بعد از مواجهه با تراز صوتی 95-85 دسی بل بسیار بیشتر از گروه های دیگر است. این تحقیق اگر چه ارتباط مشخصی بین افزایش تراز فشار صوت با تعداد ضربان قلب نشان نداد اما آزمون انالیز واریانس نشان می دهد که افزایش تراز فشار صدا موجب افزایش تغییرات در تعداد ضربان قلب شده است (049/0 P=).
استنتاج: تراز صوت در محدوده 85-75 دسی بل نیز همانند تراز صوت 95-85 دسی بل باعث تغییر میزان فشار خون و تعداد ضربان قلب شد. بدلیل ایجاد بیماری های قلبی- عروقی، اجرای برنامه های آموزشی برای کارگران، کاهش تراز صوت و بررسی دوره ای فشار خون کارگران به ویژه کارگران با سابقه فشار خون بالا توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736230 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.