ارزیابی اثر بخشی آموزش HSE بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار)

چکیده:
مقدمه
امروزه با توسعه تکنولوژی های مختلف وحضور پرنقش نیروی انسانی درمحیط کار به موضوع پراهمیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست که تاثیر بسزایی در ایمن سازی محیط کاردارد توجه جدی شده است. در یک دهه اخیر توجه سازمان ها و محققان به مطالعه وبه کار گیری مدل EFQM به عنوان یک شاخص اثرگذار در ارزیابی سازمانی افزایش یافته است. مرکزتحقیقات وتعلیمات متولی امر آموزش ایمنی کاردرسطح کشور آموزش های مدیریت HSE را به نحوه گسترده ای فراگیر نموده است. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی اثربخشی دوره های فوق در نهادینه کردن مدیریتHSE در صنایع کشور با استفاده از راهنمای مدل تعالی سازمانی EFQM انجام گرفته است.
روش بررسی
پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی بوده، جامعه هدف فراگیران شرکت کننده دردوره های آموزشی سامانه مدیریت HSE می باشند. تعداد نمونه برآورد شده، 113 نفر می باشد. از پرسشنامه شاخص مدل EFQM استفاده شد.
یافته ها
تعداد نفرات به تفکیک، شامل 65.5% مرد و 34.5% زن با سطح تحصیلات 6.2% فوق دیپلم ،77% لیسانس، 15.9% فوق لیسانس و 0.9% دکتری می باشند. تحلیل داده ها نشان داد که بر اساس شاخص های نه گانه مدل EFQM، برگزاری کارگاه آموزشHSE در افزایش سطح آگاهی و درک فراگیران نسبت به مباحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست از لحاظ آماری تاثیر مستقیم و مثبت و معنی داری دارد (0.05 >p).
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این می باشدکه برگزاری کارگاه های آموزشی HSE توسط مرکز مذکورمی تواند نقش بسزایی در نهادینه کردن سامانه مدیریت HSE در صنایع سطح کشور ایفا نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736233 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.