بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه از زمین خوردن بر شدت ترس از زمین خوردن، دفعات وقوع زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان

پیام:
چکیده:
مقدمه
سقوط در سالمندان باعث انواع آسیب ها شده و منجر به وابستگی، کاهش خود کارآمدی، افسردگی و محدودیت فعالیت روزانه، بستری در بیمارستان و یا پذیرش در خانه های سالمندان و تحمیل هزینه به فرد و جامعه می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه بر شدت ترس از زمین خوردن، دفعات وقوع زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان انجام شد.
روش کار
این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که نمونه های آن شامل 50 سالمند ساکن در دو مرکز سالمندان شهرهای خرم آباد و ایلام بودند. مدت اجرای مداخلات 2 ماه و سپس 4 ماه پیگیری پس از مداخلات و شامل برنامه های ورزشی (کششی، تعادلی، قدرتی و پیلاتس)، آموزش به سالمندان و کارکنان و اصلاحات محیطی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک، دفعات زمین خوردن، پرسشنامه ترس از زمین خوردن FES و فرم 36 سوالی کیفیت زندگی SF-36 بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری T مستقل و زوجی، ویلکاکسون، یومان ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن و در نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
با توجه به نتایج این پژوهش، میانگین سنی 71/8 ± 63/69 سال بود. نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره ترس از زمین خوردن قبل و پس از مداخله به ترتیب 03/11 ± 86/65 و 84/9 ± 74/48 بود (0001/0 = P). همچنین میانگین و انحراف معیار تعداد دفعات وقوع زمین خوردن قبل و پس از مداخله به ترتیب 09/1 ± 56/2 و 707/0 ± 5/1 بود (0001/0 = P). میانگین و انحراف معیار نمره کلی کیفیت زندگی قبل و پس از مداخله به ترتیب 65/13 ± 26/36 و 67/11 ± 21/56 بود (0001/0 = P).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد اجرای موثر برنامه چند بعدی پیشگیرانه از سقوط در سالمندان می تواند باعث کاهش دفعات سقوط، ترس از سقوط و بهبود کیفیت زندگی سالمندان ساکن خانه های سالمندان شود. لذا این مسئله نیازمند توجه و مراقبت در ابعاد وسیع تری از جمله آموزش و توجه به مکان زندگی سالمندان و رفع خطرات محیطی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1745608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.