تعیین شاخص های سلامت رفتار سازمانی در یک سازمان نظامی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شاخص های سلامت سازمانی در مراکز و نهادهای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های سلامت رفتار سازمانی در یک سازمان نظامی بود.
روش ها
روش پژوهش، توصیفی از نوع کیفی و در سال 1395 انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه رفتار سازمانی داخل و خارج یک سازمان نظامی بود. تعداد 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه رفتار سازمانی به صورت هدفمند با استفاده از فن دلفی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته سلامت رفتار سازمانی انتخاب شدند. ضریب هماهنگی توافقی کندال، آزمون خی دو و آزمون تحیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی مولفه ها به کمک نرم افزار SPSS.16 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان گر این موضوع بود که در شاخص های ورودی؛ جذب نیرو (98%) و شرایط مالی سازمان (98%)؛ و در شاخص های فرایندی، نگرش بلندمدت در سازمان (92%)، انسجام (98%)، سطح فناوری (100%)، سطح نوآوری (100%)، فرهنگ سازمانی (96%)، ظرفیت فراگیری (94%)؛ و در شاخص های خروجی نیروی انسانی توسعه یافته با قدرت جایگزینی (96%) به عنوان شاخص های سلامت رفتار سازمانی به دست آمدند.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان گر آن بود که از میان شاخص های سلامت رفتار سازمانی، میانگین رتبه ها از بالاترین رتبه تا پایین ترین رتبه عبارت اند از: سطح فناوری، سطح نوآوری و جذب نیرو از اهمیت بالاتری نسبت به شاخص های دیگر برخوردارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
374 تا 382
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758316 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!