تاثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک و تغذیه ای گوجه فرنگی (Solanum lycopersicu Mill)

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر سطوح مختلف نیترات کلسیم بر پاسخ های تغذیه ای و صفات رشدی گیاه گوجه فرنگی رقم ویوا و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل T0: شاهد (بدون کاربرد کود شیمیایی)،T1 : توصیه کاربرد خاکی نیترات کلسیم 50 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفته تشکیل میوه به مدت 8 هفته و درمجموع 400 کیلوگرم، T2: کاربرد نیترات کلسیم بنابر نتایج آزمون خاک و نیاز گیاهان گوجه فرنگی، 40 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفته تشکیل میوه به مدت هشت هفته و درمجموع 320 کیلوگرم و T3: کاربرد خاکی همسان تیمار پیشین به همراه محلول پاشی نیترات کلسیم با غلظت 5 در هزار. نتایج نشان داد، در میوه گوجه فرنگی بین تیمارهای مورد بررسی ازنظر جذب نیتروژن، فسفر، کلسیم، منیزیم، ماده خشک، ویتامین ث، نیترات، جذب پتاسیم و سفتی میوه تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0P<). بیشترین عملکرد، میزان جذب نیتروژن و کلسیم مربوط به تیمار T1 و به ترتیب با افزایش 45، 85 و 65 درصدی نسبت به شاهد گزارش شد. ازنظر نیتروژن کل، جذب پتاسیم، منیزیم و اسیدیته بین تیمارهای T1، T2 و T3 اختلاف معنی داری مشاهده نشد. با توجه به تاثیر معنی دار تیمار T1 بر جذب بهتر کلسیم و نیتروژن نسبت به دیگر تیمارها، ضرورت دارد در مرحله داشت میزان 400 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم (بسته به شرایط اقتصادی) استفاده شود تا بهترین عملکرد، کیفیت و جذب عنصرهای غذایی به دست آید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
535 -544
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783914 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!