تاثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایه نارنج

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر بسترهای مختلف کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مهم رویشی و میزان جذب عنصرهای کانی فسفر و پتاسیم در برگ نهال پرتقال والنسیا پیوندشده روی پایه نارنج بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد. عامل اول اسید هیومیک در غلظت های 0، 5/2 ، 5 و 5/7 گرم در لیتر و عامل دوم هفت نوع بستر کاشت شامل: 1- خاک زراعی، 2- زئولیت، 3- خاک برگ، 4- خاک زراعی+ زئولیت (50-50)، 5- خاک زراعی+ ورمی کمپوست (50-50)، 6- خاک+ خاک برگ (50-50) و 7- خاک زراعی+ ورمی کمپوست + زئولیت (33-33-33) بود. بنابر نتایج، کاربرد اسید هیومیک، بستر کاشت و برهمکنش این دو بر همه صفات مورد بررسی نهال پرتقال والنسیا در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. بیشترین و کمترین ارتفاع نهال به میزان 81 و 50 سانتی متر به ترتیب در نهال های کاشته شده در بستر کاشت ورمی کمپوست + زئولیت+ خاک زراعی و 5 گرم در لیتر اسید هیومیک و نهال های کاشته شده در خاک بدون کاربرد اسید هیومیک مشاهده شد. بیشترین شمار برگ (97 عدد)، وزن تر و خشک برگ و ریشه، پتاسیم و فسفر برگ در نهال های تیمارشده با 5/7 گرم در لیتر اسید هیومیک و بستر کشت خاک+ زئولیت+ ورمی کمپوست به دست آمد. به طورکلی بنا بر نتایج این پژوهش، می توان کاربرد 5 تا 5/7 گرم در لیتر اسید هیومیک و بستر کشت ترکیبی خاک زراعی+ زئولیت+ ورمی کمپوست را به منظور بهبود ویژگی های کمی و کیفی نهال پیوندی پرتقال والنسیا روی پایه نارنج را پیشنهاد کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
487 -502
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783918 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!