الگوی ساختاری تاثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان از روی عزت نفس، انگیزش و نظم-جویی شناختی هیجان آنان انجام شد. در این پژوهش، 324 دانشجو از دانشگاه فرهنگیان، به روش نمونه-گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سواری، مقیاس نظم جویی شناختی هیجان مقیاس عزت نفس و مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و بلیز، برایر و پلیتیر، بود. یافته ها نشان داد بین مولفه های عزت نفس و تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. برخی مولفه های انگیزش با تعلل ورزی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بررسی شاخص های مختلف، گویای برازش مدل با داده ها بود. مطابق با این مدل، مسیرهای مستقیم انگیزش به نظم جویی و نیز عزت نفس به نظم جویی، مثبت و معنادار بود. علاوه بر این، مسیر مستقیم انگیزش به تعلل ورزی نیز مثبت و معنادار بود. همچنین مسیر مستقیم عزت نفس به تعلل ورزی، منفی و معنادار بود. یافته های پژوهش، گویای اهمیت نقش مستقیم متغیرهای انگیزشی در تبیین تعلل ورزی دانشجویان است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -240
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785710 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!