تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعناع فلفلی و ترکیب آن ها بر علمکرد (صفات کمی) تخم مرغ در مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر عصاره گیاهان دارویی آویشن باغی و نعناع فلفلی و ترکیب آن ها بر صفات کمی (عملکردی) تخم مرغ، آزمایشی بر 80 قطعه مرغ تخم گذار مسن سویه لوهمن لایت )ال اس ال) (lohmann-selected-leghorn) از سن 60 تا 68 هفتگی به صورت طرح کاملا« تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تیمار کنترل، عصاره گیاهی نعناع فلفلی ( 5/0 درصد)، عصاره گیاهی آویشن باغی ( 5/0 درصد) و عصاره نعناع فلفلی (25/0 درصد) + عصاره آویشن باغی (25/0 درصد) بود. کلیه عصاره گیاهان دارویی با غلظت مورد نظر همراه آب آشامیدنی استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از ترکیب توام عصاره های گیاهی آویشن باغی و نعناع فلفلی به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد، موجب افزایش وزن تخم مرغ و در نهایت افزایش درصد تولید، تولید توده ای، خوراک مصرفی و کاهش ضریب تبدیل غذایی شد. مصرف عصاره گیاهان دارویی به تنهایی از نظر آماری تفاوت معنی داری با تیمار کنترل در صفات وزن تخم مرغ، درصد تولید، تولید توده ای، خوراک مصرفی و کاهش ضریب تبدیل غذایی نشان نداد (0.01>P). حداکثر وزن تخم مرغ به میزان 35/64 گرم، بالا ترین درصد تولید به میزان 22/84 درصد، بیش ترین تولید توده ای به میزان 11/54 گرم، کم ترین خوراک مصرفی به میزان 80/121 گرم و کم ترین ضریب تبدیل به میزان 90/1 در تیمار مخلوط آویشن باغی و نعناع فلفلی به دست آمد. بنا بر این نتیجه گیری می شود که استفاده از 25/0 درصد آویشن باغی به همراه 25/0 درصد نعناع فلفلی در آب آشامیدنی مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت دارای اثر های مثبتی بر صفات کمی (عملکردی) در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792001 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.