بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به Retinitis Pigmentosa (RP) در شهر شیراز

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

رتینایتیس پیگمنتوزا یک گروه از بیماری های چشمی دژنراتیو شبکیه وراثتی است که در افراد زیر 60 سال منجر به نابینایی می شود و افراد مبتلا مجبور به ادامه زندگی خود با دید آسیب دیده هستند. این مساله می تواند باعث تغییراتی در کیفیت زندگی بیماران شود، هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به رتینایتیس پیگمنتوزا (RP) و رابطه بین کیفیت زندگی و حدت بینایی می باشد.

مواد و روش ها

مطالعه مقطعی حاضر شامل 35 بیمار (18 مرد و 17 زن) با میانگین سنی 42/11±57/37 و 35 فرد سالم (18 مرد و17 زن) با میانگین سنی 32/9±11/36 بود. حدت بینایی با بهترین اصلاح دید دور و نزدیک اندازه گیری شد. افراد شرکت کننده نسخه فارسی پرسش نامه 25 گزینه ای National Eye Institute Visual Function Questionnare-25 (NEI VFQ-25) را پاسخ دادند. تفاوت کیفیت زندگی بیماران رتینایتیس پیگمنتوزا با افراد نرمال و رابطه بین کیفیت زندگی و حدت بینایی آنها ارزیابی شد.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار امتیاز پرسش نامه NEI VFQ-25 در بیماران مبتلا به شب کوری رتینایتیس پیگمنتوزا، 72/18±59/47 و در افراد نرمال، 84/5±29/92 بود. تفاوت میانگین امتیاز پرسش نامه در دو گروه معنادار و این تفاوت بسیار قابل توجه بود (001/0>P). در بیماران RP رابطه معناداری بین میانگین امتیاز کلی کیفیت زندگی و حدت بینایی وجود داشت. همبستگی Spearman بین امتیاز کلی کیفیت زندگی و حدت بینایی بر حسب لگاریتم با بهترین اصلاح (Correction) در چشم بهتر برابر با 704/0-= rبود (001/0>P).

نتیجه گیری

بیماری رتینایتیس پیگمنتوزا و کاهش حدت بینایی موجب کاهش قابل توجهی در کیفیت زندگی بیماران می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
168 -174
لینک کوتاه:
magiran.com/p1793171 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.