بررسی تاثیر بستن کوتاه مدت سربند پیشانی بر درد پس از اعمال جراحی آب مروارید

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
علی رغم شیوع گسترده آب مروارید مطالعات اندکی در مورد کنترل درد بعد از عمل آن به روش های غیردارویی انجام گرفته است. یکی از این روش ها استفاده از سربند پیشانی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر بستن کوتاه مدت سربند پیشانی بر درد پس از جراحی آب مروارید می باشد.
مواد و روش کار
در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده تعداد 586 بیمار کاندید جراحی آب مروارید تحت آرام بخشی و سدیشن به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند: گروه S که از سر بند کشی قابل تنظیم تا فشار 10 تا 15 میلی متر جیوه قبل از شروع آرام بخشی تا پایان عمل استفاده نمودند، و گروه شاهد که از سربند استفاده نکردند. در هر دو گروه از زمان ورود به ریکاوری به مدت 1 ساعت، در فواصل 15 دقیقه ای شدت درد، ضربان قلب، فشارخون سیستول، دیاستول و متوسط، تعداد تنفس، اشباع اکسیژن شریانی، استفراغ، مصرف اندانسترون و آپوتل و درنهایت مدت زمان ماندن در ریکاوری ثبت و بررسی شد.
یافته ها
شدت درد در گروه S در زمان های 30، 45 و 60 به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود. میانگین درصد اشباع اکسیژن شریانی در گروه S در زمان های 45 و 60 دقیقه به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود. بروز استفراغ و مصرف اندانسترون و دریافت آپوتل در گروه S به طور معناداری کمتر بود. میزان رضایت بیماران در گروه S به طور معناداری بیشتر بود.
بحث و نتیجه گیری
کلیدواژه ها: استفاده از سربند پیشانی موجب کاهش درد پس از عمل جراحی آب مروارید، بهبود علائم حیاتی بیماران، کاهش عوارض ناشی از آن، کاهش مصرف اندانسترون و آپوتل و افزایش رضایت بیماران می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
688 -697
لینک کوتاه:
magiran.com/p1795593 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.