فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و هشتم شماره 11 (بهمن 1396)
 • سال بیست و هشتم شماره 11 (بهمن 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد جعفری حیدرلو، نگار صرافان، لیلا سامع، آیسان غزنوی * صفحات 673-680
  پیش زمینه و هدف
  زبان جغرافیایی یک نقص التهابی مزمن و بدون علامت با اتیولوژی ناشناخته است. ژنتیک، آلرژی، پسوریازیس، استرس، مصرف برخی غذا، آنمی پرنیشوز، نقص ایمنی اکتسابی، مشکلات روانی، مصرف لیتیوم ازجمله موارد موثر در بروز این ضایعات می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان همبستگی شیوع دوره ای زبان جغرافیایی و پدیده های آلرژیک در بیماران مراجعه کننده به کلینیک البرز شهرستان ارومیه در سال 1395 می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تحلیلی 1811 نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک البرز شهرستان ارومیه موردبررسی قرار گرفتند. بعد از تکمیل فرم مربوطه و معاینات دهانی، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آمار توصیفی و آمار تحلیلی اسپیرمن و کای دو جهت بررسی استفاده گردید.
  یافته ها
  از مجموع 1811 فرد (1002 زن و 809 مرد) معاینه شده 248 نفر (7/13 درصد) دارای زبان جغرافیایی بودند و ازاین بین 92 نفر (1/37 درصد) از آن ها سابقه آلرژی را گزارش کردند. با توجه به نتایج حاصل، همبستگی مستقیم و معناداری بین زبان جغرافیایی و علائم آلرژیک مشاهده شد؛ r=0.138،P<0/001)).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس این مطالعه شانس ابتلا به زبان جغرافیایی در افراد دارای سابقه آلرژی 2 برابر افراد بدون این عارضه بود، بدین معنی که با افزایش علائم آلرژیک در افراد، زبان جغرافیایی هم افزایش یافت.
  کلیدواژگان: زبان جغرافیایی، شیوع، آلرژی، بیماران، همبستگی
 • امیر رضا منصف اصفهانی، صبا ماهر، فاطمه اقبالیان * صفحات 681-687
  پیش زمینه و هدف
  در سال های اخیر میزان مرگ و میر نوزادان در کشور ایران کاهش یافته اما این میزان همچنان در کشورهای درحال توسعه بالاست. پژوهش حاضر به بررسی علل مرگ و میر نوزادان بستری شده در واحد مراقبت های ویژه نوزادان در سال 1390 تا 1394 می پردازد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی بر روی 195 نوزاد بستری در واحد مراقبت های ویژه بیمارستان بعثت همدان انجام شد. روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت تمام شماری و شامل پرونده کلیه بیماران از بدو تولد تا یک ماهگی با تشخیص نهایی بیماری های زمینه ای و علل مختلف مرگ بود. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده و نتایج به صورت توصیفی بیان شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 53 درصد موارد مرگ پسر و 47 درصد موارد دختر و بیشترین موارد مرگ و میر نوزادان در گروه سنی یک تا 10 روز (63 درصد) و 10 روز تا یک ماه (31 درصد) بود. همچنین بیشترین فراوانی مرگ و میر مربوط به سال 93 (30 درصد) و کم ترین فراوانی مرگ و میر مربوط به سال 90(4 درصد) بود. فراوانی علل مرگ نوزادان بستری در بخش NICU به ترتیب مربوط به بیماری های ریوی (64/32 درصد)، بیماری های قلبی مادرزادی (72/23 درصد)، بیماری های سیستم اعصاب مرکزی (62/9 درصد) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  توجه ویژه به دوران نوزادی و مراقبت ویژه از نوزادانی که از مادران در معرض خطر متولد می شوند و ارائه آموزش های بهداشتی و مراقبت ویژه به این مادران می تواند نقش موثری در کاهش مرگ و میر نوزادان داشته باشد.
  کلیدواژگان: مرگ ومیر نوزادی، علل، فراوانی
 • مجتبی رحیمی ورپشتی، داریوش مرادی فارسانی *، خسرو نقیبی، سید مهدی جزایری صفحات 688-697
  پیش زمینه و هدف
  علی رغم شیوع گسترده آب مروارید مطالعات اندکی در مورد کنترل درد بعد از عمل آن به روش های غیردارویی انجام گرفته است. یکی از این روش ها استفاده از سربند پیشانی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر بستن کوتاه مدت سربند پیشانی بر درد پس از جراحی آب مروارید می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده تعداد 586 بیمار کاندید جراحی آب مروارید تحت آرام بخشی و سدیشن به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند: گروه S که از سر بند کشی قابل تنظیم تا فشار 10 تا 15 میلی متر جیوه قبل از شروع آرام بخشی تا پایان عمل استفاده نمودند، و گروه شاهد که از سربند استفاده نکردند. در هر دو گروه از زمان ورود به ریکاوری به مدت 1 ساعت، در فواصل 15 دقیقه ای شدت درد، ضربان قلب، فشارخون سیستول، دیاستول و متوسط، تعداد تنفس، اشباع اکسیژن شریانی، استفراغ، مصرف اندانسترون و آپوتل و درنهایت مدت زمان ماندن در ریکاوری ثبت و بررسی شد.
  یافته ها
  شدت درد در گروه S در زمان های 30، 45 و 60 به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود. میانگین درصد اشباع اکسیژن شریانی در گروه S در زمان های 45 و 60 دقیقه به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود. بروز استفراغ و مصرف اندانسترون و دریافت آپوتل در گروه S به طور معناداری کمتر بود. میزان رضایت بیماران در گروه S به طور معناداری بیشتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  کلیدواژه ها: استفاده از سربند پیشانی موجب کاهش درد پس از عمل جراحی آب مروارید، بهبود علائم حیاتی بیماران، کاهش عوارض ناشی از آن، کاهش مصرف اندانسترون و آپوتل و افزایش رضایت بیماران می شود.
  کلیدواژگان: درد بعدازعمل، سربندپیشانی، کاتارکت
 • مهناز شیرانی *، کریم عسگری، محمدرضا نجفی صفحات 698-707
  پیش زمینه و هدف
  سکته مغزی مهم ترین عامل در ایجاد ناتوانی و معلولیت در افراد بالغ می باشد. اغلب بیماران سکته ای، دوباره به طور مستقل می توانند به فعالیت های حرکتی خود ادامه دهند؛ درحالی که مشکلات حرکتی درنتیجه اختلال تعادل و ضعف حرکتی است، در این افراد ادامه می یابد. استفاده از روش های درمانی موثر جهت بهبود ناتوانی این بیماران ضروری است. ازاین رو پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بیوفیدبک بر بهبود شدت فلج حرکتی عضلات اندام تحتانی بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکیمیک و هموراژیک انجام شد.
  مواد و روش کار
  پژوهش بر پایه ی طرح خط پایه چندگانه با ورود پلکانی به درمان اجرا شد. نمونه ی این پژوهش 4 نفر از بیماران مبتلا سکته مغزی ایسکیمیک و هموراژیک بود. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری هدفمند بود. برای نمونه گیری، نخست به کمک مصاحبه با متخصص مغز و اعصاب و همچنین بررسی پرونده های بیماران، افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکیمیک و هموراژیک مشخص شدند. و 4 نفر (2 بیمار سکته مغزی ایسکمیک و 2 بیمار سکته مغزی هموراژیک) به تصادف به عنوان نمونه انتخاب شدند. بیماران طی 20 جلسه به صورت یک روز در میان تحت درمان قرار گرفتند. به منظور بررسی میزان فلج حرکتی از مقیاس نمره دهی شدت فلج حرکتی و برای ارزیابی حرکت کردن از دستگاه بیوفیدبک استفاده شد. اطلاعات حاصل از آزمون ها و همچنین درمان، جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نمودار پلکانی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل دیداری نمودارها حاکی از تفاوت معنی دار در بین موقعیت مداخله و خط پایه برای هر 4 آزمودنی در متغیر شدت فلج حرکتی اندام تحتانی (PND 60 درصد برای آزمودنی 1، 80 درصد برای آزمودنی 2 و 3 و 40 درصد برای آزمودنی 4) بود. به بیان دیگر، میزان تونیسیته عضلانی افراد نمونه پس از مداخله افزایش یافته بود. همچنین در موقعیت پیگیری (1 ماه و یک هفته بعد) این میزان در افراد حفظ شده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که درمان بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر تونیسیته عضلانی اندام تحتانی بیماران سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک موثر بوده است.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی:بیوفیدبک الکترومیوگرافی، فلج حرکتی، اندام تحتانی، سکته مغزی - ایسکمیک، هموراژیک
 • پوران قهرمانی *، هومن اسحق هارونی، سید رضا فاطمی طباطبایی، احمد علی معاضدی صفحات 708-714
  پیش زمینه و هدف
  تحقیقات قبلی نشان داده اند که گنادکتومی موش های صحرایی نر بالغ موجب کاهش حافظه و یادگیری می شود. از طرفی تاثیر مثبت روی کلراید بر حافظه و یادگیری در برخی مطالعات گزارش شده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر روی کلراید بر حافظه احترازی غیرفعال در موش های صحرایی نر گنادکتومی شده در دوره قبل از بلوغ بود.
  مواد و روش کار
  در این آزمایش 50 سر موش نر در روز 22-21 پس از تولد گنادکتومی شدند و در زمان بلوغ به شش گروه کنترل، گروه شاهد (سالین)، گروه گنادکتومی (سالین) و گروه های گنادکتومی 5، 10 و 20 میلی گرم / کیلوگرم روی کلراید تقسیم شدند. در 77 روزگی، حافظه احترازی غیرفعال توسط دستگاه شاتل باکس موردبررسی قرار گرفت. روی کلراید 5، 10 و 20 میلی گرم / کیلوگرم به صورت درون صفاقی نیم ساعت قبل از آموزش تزریق شد و 24 ساعت بعد مرحله آزمون انجام گرفت.
  یافته ها
  گنادکتومی مدت زمان توقف در اتاق تاریک را نسبت به گروه شاهد افزایش داد اما این افزایش به سطح معنی داری نرسید. گروه های دریافت کننده روی کلراید 5 و 20 میلی گرم / کیلوگرم نسبت به گروه گنادکتومی شده دریافت کننده سالین کاهش معنی داری در مدت زمان توقف در اتاق تاریک نشان داد (p<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان می دهد که روی کلراید در گنادکتومی شده های قبل از بلوغ می تواند تخریب حافظه ناشی از گنادکتومی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: گنادکتومی قبل از بلوغ، روی کلراید، شاتل باکس، حافظه احترازی غیر فعال
 • علیرضا سلامت بخش، شهره افشار یاوری * صفحات 715-723
  پیش زمینه و هدف
  پیش زمینه و هدف
  رفتار های پرخطر جنسی از علل مساعدکننده عفونت های منتقله از راه جنسی به شمار می آید که یکی از این عفونت ها مایکوپلاسما هومینیس می باشد. مطالعه حاضر باهدف تعیین بررسی فراوانی سرولوژیک مایکوپلاسما هومینیس و عوامل موثر بر آن در مراجعه کنندگان با رفتار پرخطر جنسی به کلینیک بیماری های رفتاری شهر ارومیه در سال 1395-1394 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مورد-شاهدی، 140 مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری شهرستان ارومیه به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. همچنین 140 نفر نیز به عنوان گروه شاهد موردبررسی قرار گرفتند. برای همه نمونه ها پرسشنامه تکمیل و 5 سی سی خون جهت تعیین سطح سرولوژی آنتی بادی های ضد مایکوپلاسما هومینیس گرفته شد. آزمایش ها با استفاده از روش ایمنوفلورسانس بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آمار توصیفی و کای دو استفاده شد. سطح معنی داری، کم تر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  : در مطالعه حاضر از بین مراجعه کنندگان با رفتار پرخطر جنسی، 117 مرد و 23 نفر زن شرکت داشتند که میانگین سنی 5/36 سال (دامنه سنی 56-17 سال) داشتند. بین میزان تحصیلات و وجود آنتی بادی های ضد مایکوپلاسما هومینیس ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0 P=) ولی بین سایر مشخصات دموگرافیک و هم چنین سابقه ی بروز رفتار های پرخطر و مخاطره آمیز و وجود آنتی بادی ضد مایکوپلاسما هومینیس ارتباط معنی داری یافت نشد، همچنین در بین گروه شاهد هیچ ارتباط معنی داری بین مشخصات دموگرافیک و میزان آنتی بادی های ضد مایکوپلاسما هومینیس به دست نیامد (05/0
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نقش مایکو پلاسما در بروز عفونت های دستگاه تناسلی و عوارض حاصل از آن پیشنهاد می شود در افراد مراجعه کننده با رفتار پرخطر جنسی به کلینیک بیماری های رفتاری غربالگری آن جزو برنامه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: رفتار پرخطر، عفونت، مایکوپلاسما
 • سجاد انوشیروانی، معرفت سیاه کوهیان *، لطفعلی بلبلی، حسن اناری، وحید صالح صفحات 724-731
  پیش زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه نیمرخ اکوکاردیوگرافی وزنه برداران نخبه ایران با غیر ورزشکاران بود.
  مواد و روش کار
  نمونه های تحقیق شامل 10 وزنه بردار نخبه با میانگین سنی 8/3±1/19 سال و 10 غیر ورزشکار با میانگین سنی 8/2±1/21 سال به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. از کلیه آزمودنی ها پس از پر کردن فرم رضایت نامه و پرسشنامه سنجش سلامت عمومی، اندازه گیری های آنتروپومتریک و اکوکاردیوگرافی تک و دوبعدی برای تعیین ساختار قلبی (متغیرهای توده بطن چپ، اندازه پایان دیاستول و سیستول بطن چپ و اندازه ضخامت پایان دیاستول و سیستول دیواره بین بطنی) به عمل آمد. اکوکاردیوگرافی توسط دو سونوگرافیست ماهر انجام شد و کلیه اطلاعات به صورت دیجیتال ثبت و با توجه به اطلاعات پایه، توسط متخصص اکوکاردیوگرافی موردمحاسبه و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. از آزمون تی مستقل برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین ویژگی های ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه ایران بیشتر از غیر ورزشکاران است. به جز در اندازه پایان دیاستول و سیستول بطن چپ که تفاوت معنی داری در بین دو گروه وزنه بردار و گروه غیر ورزشکار مشاهده نشد (P>0.05)، در بقیه متغیرها شامل توده بطن چپ، اندازه ضخامت پایان دیاستول دیواره بین بطنی و اندازه ضخامت پایان سیستول دیواره بین بطنی در بین دو گروه وزنه بردار و گروه غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج همسو با فرضیه مورگانروس بوده و از الگوی هایپرتروفی درون گرا پیروی می کند.
  کلیدواژگان: هایپرتروفی بطن چپ، ورزشکار، اکوکاردیوگرافی، سپتوم قلبی
 • حسن خرسندی، منصور محمدی، علی احمد آقاپور، سیدجواد جعفری * صفحات 732-740
  پیش زمینه و هدف
  غلظت مناسب فلوراید موجود در آب آشامیدنی از پوسیدگی دندان پیشگیری می کند و در مقادیر بالاتر از استاندارد، باعث فلوئورزیس دندانی می شود. در این مطالعه، ارتباط بین غلظت فلوراید آب آشامیدنی با شاخص DMFT و فلوئورزیس دندانی در دانش آموزان 12- 11 ساله مناطق روستایی شهرستان اشنویه موردبررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه که از نوع مقطعی بود، کلیه دانش آموزان 12-11 ساله از 42 روستای دارای بیش از 300 نفر جمعیت شهرستان اشنویه به تعداد 914 نفر شامل 436 نفر دانش آموز دختر و 478 نفر دانش آموز پسر در مدت 5 ماه توسط دندان پزشکان مرکز بهداشت و طبق استاندارد WHO مورد معاینه قرار گرفته و میزان پوسیدگی دندان در دانش آموزان هر روستا، از طریق شاخص DMFT و وجود فلوئورزیس بر اساس طبقه بندی Dean تعیین گردید. میانگین غلظت فلوراید آب آشامیدنی روستاهای موردمطالعه بر اساس نتایج 10 ساله آزمایش های استاندارد شرکت آب و فاضلاب روستایی تعیین شد. ارتباط بین غلظت فلوراید آب آشامیدنی و شاخص DMFT و درجه فلوئورزیس دندانی دانش آموزان از طریق آنالیز رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار IBM SPSS Statistics موردبررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین میزان فلوراید آب آشامیدنی در روستاهای موردمطالعه mg/L 09/0±2/0 بود. میانگین شاخص DMFT در دانش آموزان موردمطالعه 48/1± 11/3 (دانش آموزان دختر 57/1± 06/3 و دانش آموزان پسر 68/1±16/3) تعیین گردید. در هیچ یک از دانش آموزان معاینه شده، فلوئورزیس دندانی در هیچ سطحی مشاهده نشد. نتایج آنالیز آماری داده ها نشان داد که بین غلظت فلوراید آب آشامیدنی و شاخص DMFT، یک ارتباط معکوس معنی دار وجود دارد (ضریب تعیین 58/0، 001/0 P-Value=).
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، فلوراید، شاخص DMFT، اشنویه
 • محمدحسین علیزاده، نرگس بااوش *، مهدیه آکوچکیان، الهام شیرزاد صفحات 741-749
  پیش زمینه و هدف
  میلیت عرضی یک سندرم بالینی شایع در بین کودکان و بزرگ سالان است که به علت التهاب طناب نخاعی ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد عضلانی و تعادل زنان مبتلا به میلیت عرضی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 25 نفر از زنان مبتلا به میلیت عرضی در دو گروه تجربی (13=n) و کنترل (12=n) قرار گرفتند. قبل و بعد از اجرای پروتکل، تمرینی جهت ارزیابی عملکرد عضلانی (قدرت و استقامت عضلانی) و تعادل به ترتیب از آزمون پرس سینه، آزمون استقامت دو دقیقه راه رفتن و مقیاس برگ اجرا شد. سپس گروه تجربی، تمرینات ثبات مرکزی را به مدت شش هفته انجام دادند. به منظور تجزیه تحلیل داده ها، از آزمون t زوجی جهت بررسی تفاوت درون گروهی و همچنین از آزمون تی مستقل جهت بررسی میزان تغییرات تفاوت های بین گروهی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 25 نفر تحت بررسی، حاکی از وجود تفاوت معنی دار آماری پیش از آزمون و پس از آزمون در میزان تغییرات میانگین درون گروهی عملکرد عضلانی (قدرت و استقامت عضلانی) و تعادل در گروه تجربی و عدم وجود این تفاوت معنی دار در گروه کنترل بود (05/0P≤). یافته ها همچنین تفاوت معنی داری بین میزان تغییرات عملکرد عضلانی (قدرت و استقامت عضلانی) و تعادل بین گروه کنترل و تجربی را نشان دادند (05/0P≤). در کل نتایج تجزیه تحلیل آماری نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی سبب بهبود عملکرد عضلانی و تعادل در زنان مبتلا به میلیت عرضی می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، به کارگیری برنامه تمرینی منتخب، عاملی تاثیرگذار در بهبود عملکرد عضلانی و تعادل افراد مبتلا به بیماری میلیت عرضی می باشد.
  کلیدواژگان: ثبات مرکزی، میلیت عرضی، عملکرد عضلانی، تعادل
|
 • Mohammad Jafary Heidarloo, Negar Sarafan, Leila Same, Aisan Ghaznavi * Pages 673-680
  Background and Aims
  Benign migratory glossitis, or geographic tongue is an asymptomatic inflammatory disorder of unknown etiology that affects the epithelium of the tongue. Genetical disposition, allergic reactions, psoriasis, stress, consumption of particular foods, pernicious anemia, acquired immunodeficiency, psychological disorders, lithium consumption are some of the conditions that are associated with geographic tongue. The purpose of this study was to investigate the correlation between the periodic prevalence of geographic tongue and allergic phenomena among patients admitting to the Alborz dental clinic, Urmia, Iran.
  Materials and Methods
  In this study, 1811 patients admitted to Alborz Dental Clinic during 2016-2017 in Urmia were studied. After completion of the form and oral examination, the data were analyzed by descriptive and analytic statistics, chi-square and Spearman test using statistical software SPSS 22.
  Results
  From the total number of 1811 examined patients (1002 women and 809 men), 248 (13.7%) had geographic tongue. This study showed that there was a positive and statistically significant relationship between geographic tongue and allergic phenomena. (r=0/138, p
  Conclusion
  According to the results of this study individuals with a history of allergy are twice more likely to have geographic tongues. The more severe the allergic signs the higher the probability of having geographic tongue.
  Keywords: Geographic tongue, prevalence, allergy, patients, correlation
 • Amir Reza Monsef, Saba Maher, Fatemeh Eghbalian * Pages 681-687
  Background and Aims
  In recent years infant mortality rate has dropped in Iran, but this rate is still high in developing countries. This study investigates the causes of infant mortality in the neonatal intensive care unit during 2011-2016.
  Materials and Methods
  This descriptive study was conducted on 195 infants admitted to the Intensive Care Unit of Beesat Hospital in Hamadan. The sampling method was a full-scale study of all patients from birth to one month of age with a diagnosis of underlying diseases and various causes of death. SPSS software was used to analyse the data and the results were presented descriptively.
  Results
  The results indicated that 53% of the cases were male and 47% were female and the highest mortality rate were in the age group of 1-10 days (63%) and 10 days to 1 month (31%). Highest mortality rate of infants in the NICU were due to pulmonary diseases (32.64%), coronary heart disease (23.72%), central nervous system diseases (9.62%), respectively.
  Conclusion
  Taking a special consideration into neonatal period and special care of infants born of at-risk mothers and the provision of health education and care to these mothers can have a significant role in reducing the mortality rate of neonates.
  Keywords: Neonatal mortality, Causes, Frequency
 • Mojtaba Rahimi Varposhti, Darioush Moradi Farsani *, Khosro Naghibi, Mehdi Jazayeri Seyed Pages 688-697
  Background and Aims
  Although cataract surgery is common worldwide, there are little studies on controlling its postoperative pain with non-pharmacological strategies. One of these strategies strategies is using head bands. This study aimed to evaluate the effect of using head band on postoperative pain after cataract surgery.
  Materials and Methods
  In this randomized clinical trial, 586 candidates for cataract surgery under topical anesthesia and sedation were randomly divided into two equal groups; group (S) who used head band before starting of sedation until the end of operation with 10-15 mmHg pressure; and the second group (control) who did not use head band. Pain intensity and additional analgesic consumption were assessed in recovery room each 15 minutes for 1 hour. Also pulse rate, respiratory rate, oxygen saturation (SpO2), and blood pressure presence of vomiting, using ondansetron and apotel, duration of being in recovery room, and finally patients’ satisfaction were evaluated.
  Results
  The mean visual analogue scale (VAS) score was significantly lower in group S in 30, 45 and 60 minutes after entrance to recovery room. The mean O2 saturation was significantly higher in S group in 45 and 60 minutes after entrance to the recovery room. The incidence of vomiting, consumption of ondansetron and apotel was significantly lower in S group. Patient's satisfaction was significantly higher in S group.
  Conclusion
  Using head band before cataract surgery can improve postoperative pain, vital sign and complications. It can also reduce use of ondansetron and apotel and increases patient's satisfaction.
  Keywords: Head band, cataract., postoperative pain
 • Mahnaz Shirani *, Karim Asgari, Mohammdreza Najafi Pages 698-707
  Background and Aims
  Stroke is the most important cause of disability among adults. Although most stroke patients regain the ability to move independently, many will have persisting problems with mobility due to impaired balance and motor weakness. It seems imperative to use effective therapeutic methods in order to improve disability conditions of stroke patients. The present study aimed to investigate the efficacy of electromyography biofeedback on motor paralysis of the lower extremities in patients with ischemic and hemorrhagic strokes in Isfahan city.
  Materials and Methods
  This study was carried out based on a multiple baseline with a staging initiation of treatment. The subjects were comprised of 4 patients with ischemic and hemorrhagic strokes who were referred from neurologic clinics. The patients firstly were selected according to a purposeful procedure. Then, they were identified according to an interview administered by the neurologist and reviewing their medical records, and finally 4 subjects were randomly selected as the sample. In this study, Motor Arm & Grading Motor Leg questionnaire was used to collect the data.
  Results
  The results of data chart visual analysis revealed a significant difference between the intervention and baseline phases for 4 patients considering motor paralysis of the lower extremities (PND 60% subject number 1 & 80% subject number 2&40% subject number 3 & subject number 4). In other words, motor paralysis of the lower extremities in the sample had reduced. The motor paralysis remained stable in the follow up phase (1 month and 1 week after intervention). As a result, electromyography biofeedback treatment had reduced the motor paralysis.
  Conclusion
  Using electromyography biofeedback can be an effective way in preventing or reducing motor paralysis in patients with stroke.
  Keywords: Biofeedback, Motor paralysis, Lower extremities, Hemorrhagic, Ischemic, Stroke
 • Pooran Ghahramani *, Hooman Eshagh Harooni, Seyed Raza Fatemi Tabatabaei, Ahmad Ali Moazedi Pages 708-714
  Background and Aims
  Previous research has shown that adult male rats’ castration reduces memory and learning. On the other hand, zinc chloride has a positive impact on memory and learning in some studies. Therefore, the aim of this study was to investigate effects of zinc chloride on passive avoidance memory of male rats, in gonadectomized peri-pubertaly.
  Materials and Methods
  In this experiment, fifty male rats were gonadectomized at postnatal day 21-22 and at puberty, they were divided into six groups, control, sham (saline), gonadectomized (saline), and the gonadectomized groups receiving Zinc chloride 5, 10 and 20 mg/kg. Then on postnatal day 77, passive avoidance memory was examined by the shuttle box. Different doses of zinc chloride (5, 10 and 20 mg/kg; IP) were administered 30 min before training and the test was taken 24 hours later.
  Results
  Gonadectomy increased the stopping time in the dark room compared to the sham group, but this increase did not reach to a significant criterion. Groups receiving zinc chloride 5 and 20 mg / kg showed a significant decrease in stopping time in the dark room compared to the gonadectomized group receiving saline (p
  Conclusion
  The findings of this study indicate that zinc chloride in pre-pubertal gonadectomized can improve and reduce the memory destruction caused by gonadectomy.
  Keywords: pre, pubertal gonadectomy, zinc chloride, shuttle box, passive avoidance memory
 • Alireza Salamatbakhsh, Shohreh Afshar Yavari * Pages 715-723
  Background and Aims
  Sexually transmitted diseases are the most prevalent causes of sexually transmitted infections. One of these infections is Mycoplasma hominis. The aim of this study was determine serological frequency of Mycoplasma hominis and its effective factors in patients with high risk sexual behaviors in Urmia behavioral diseases clinic in 2016-2017.
  Materials and Methods
  In this case-control study, 140 patients referred to the Urmia Cognitive-Disease Center were entered into the study using available sampling method. 140 people were also examined as control group. For each sample, a completed questionnaire and 5cc blood samples were taken to determine the serum level of anti-mycoplasma hominis antibodies. Experiments were performed using immunofluorescence method. For data analysis, descriptive statistics and Chi-square was utilized. Additionally, the SPSS 18 was employed for data analysis. The significance level was less than 0.05
  Results
  In the present study, 117 male and 23 female patients with average age of 36.5 years (age range of 17-56 years) were included in the study. There was a significant correlation between level of education and anti-mycoplasma hominis antibodies (P = 0.001), but among other demographic characteristics as well as the history of high-risk and hazardous behaviors and presence of anti-mycoplasma hominis antibodies significant difference not founded, Beside there was no significant correlation between demographic characteristics and anti-mycoplasma hominis antibodies in the control group (P
  Conclusion
  Due to role of Mycoplasma in the incidence of genital tract infections and its complications, it is recommended that the patients with high risk sexual behavior be screened for behavioral disease.
  Keywords: Mycoplasma, Hazardous Behaviors, Infection
 • Sajjad Anoushiravani, Marefat Siahkohian *, Lotfali Bolboli, Hasan Anari, Vahid Saleh Pages 724-731
  The aim of this study was to determination and comparison of echocardiographic profile of elite Iranian weightlifters with non-athletes. Sample of research included 10 elite weightlifters with mean age of /2±1/218 years old and 10 non-athletes with mean age of 8/3±1/19 years old that As subjects participated in this study. The subjects were tested by one and two-dimensional echocardiography to determine cardiac structure (Left ventricular mass (TLVM), Left ventricular end-diastolic diameter (LVDD), Left ventricular end-systolic diameter (LVSD), End-diastolic inter ventricular septal size (DVS), End-systolic inter ventricular septal size (SVSS)) after complete of consent form and medical history questionnaire. For comparison of data in two groups, all data recorded digitally according basic data analysis was calculated by expert echo cardiographer. Findings of the research were analyzed by independent samples t test. Results show that the mean left ventricular structural variables of the elite Iranian weightlifters are more than non-athletes. Except in left ventricular end-diastolic and systolic size (P>0.05), there were significant differences in other cardiac structural variables between the two groups (P
  Keywords: Left ventricular hypertrophy, athlete, echocardiography, cardiac septum
 • Hassan Khorsandi, Mansour Mohamadi, Ali Ahmad Aghapour, Seyed Javad Jafari * Pages 732-740
  Background and Aims
  The proper concentration of fluoride in drinking water can prevent dental caries and the concentration of above the standard causes dental fluorosis. The aim of this study was to determine the relationship between fluoride concentration in the drinking water with DMFT index and dental fluorosis in 11-12 years old students in rural areas of Oshnavieh.
  Materials and Methods
  In this descriptive-cross sectional study, all 11-12 years old students were selected from 42 villages with a population of more than 300 people, in the city of Oshnavieh. The study population included 436 and 478 female and male students, respectively. The duration of the study was 5 months and study population was examined according to the WHO guidelines. The rate of dental caries and fluorosis in students in each village was determined by DMFT index and based on Dean Classification, respectively. The mean fluoride concentration was determined based on the 10-year results of the standard tests of the rural water and Sewage Company. The relationship between fluoride concentration in the drinking water, DMFT index and dental fluorosis were analyzed by linear regression analysis using SPSS software.
  Results
  The mean of fluoride concentration in drinking water was 0.2 ± 0.09 mg/L. The mean of DMFT index in the studied students was 3.11±1.48 (female students 3.06±1.57 and male students 3.16 ±1.68). No dental fluorosis was detected at any level in any of the examined students. The results of statistical analysis showed that there is a significant reverse relationship between fluoride concentration and DMFT index (R2=0.58, P valve=0.001).
  Conclusion
  The results of this study showed that, for one unit increasing of fluoride, the DMFT index 3.74 unit increased. Also, relationship between fluoride and DMFT index is significant and inverted.
  Keywords: Drinking water, Fluoride, DMFT index, Oshnavieh
 • Mohammadhossein Alizade, Narges Baoush *, Mahdiye Akochakian, Elham Shirzad Pages 741-749
  Background and Aims
  Transverse myelitis is a common clinical syndrome among children and adults caused by inflammation of the spinal cord. The purpose of this study was to investigate the effect of a central stability training course on muscle function and balance of women with transverse myelitis.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 25 women with transverse myelitis were divided into two experimental groups (n =13) and a control (n =12). Before and after the exercise protocol, for measuring muscle function (strength and muscular endurance) and balance, a chest compression test, two-minute walking stamina and leaf-scale were used respectively. The experimental group then performed central stability exercises for six weeks. In order to analyze the data, paired t-test was used to examine the difference between groups in order to examine the difference between the groups and independent t-test.
  Results
  The results showed a significant difference between the pre-test and post-test statistics on the mean change in mean muscle function (strength and muscular endurance) and balance in the experimental group There was no significant difference in control group (P≤0.05). The findings also showed a significant difference between the level of muscle function changes (strength and muscular endurance) and the balance between experimental and control groups (P≤0.05).
  Conclusion
  The results of statistical analysis showed that central stability exercises improve muscle and balance in women with transverse myelitis.
  Keywords: central stability, transverse myelitis, muscle function, balance