مطالعه تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

پیام:
چکیده:
ازآنجایی که تحقق کامل حقوق شهروندی و برخورداری از آزادی ها بدون پیش بینی و رعایت تکالیف شهروندی امکان پذیر نیست، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان افزون بر پیش بینی حقوق و آزادی ها، به تکالیف شهروندی نیز توجه شده است. با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از دیدگاه خاص یک کشور نبوده است که با درنظر داشتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود برای شهروندان تعیین تکلیف نماید، این اعلامیه تعیین تکالیف و محدودیت های افراد را به جامعه ای واگذار نموده است که این افراد متعلق به آن بوده، رشد کامل و آزاد شخصیت آن ها را فراهم می آورد. با توجه به این امر دولت افغانستان با درنظر گرفتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم عمومی و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود تکالیفی را برای شهروندان خود در قانون اساسی پیش بینی نموده است. به دلیل اینکه هدف از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر عمدتا شناسایی حقوق و آزادی های فردی بوده است، دولت افغانستان مانند سایر دولت ها بیشتر برای درج این حقوق و آزادی ها در قانون اساسی و سایر قوانین خود از این اعلامیه تاثیر پذیرفته و ازآنجایی که اعلامیه یادشده در مقام احصای تکالیف بشری نبوده، تعیین تکالیف افراد را برعهده جامعه مربوطه گذارده است. بنابراین، دولت افغانستان از این نظر از این اعلامیه تاثیر زیادی نپذیرفته و برای تعیین تکالیف اتباع خود، به مقتضیات امنیتی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، بنیه اقتصادی و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه متوسل شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و هدف از نگارش آن بررسی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان است. تاکنون هیچ اثری به ارزیابی موضوع این مقاله نپرداخته است؛ بنابراین، این تحقیق کاملا جدید است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
759 -776
لینک کوتاه:
magiran.com/p1802719 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.