تاثیر مصرف ویتامین C بر آسیب کبدی پس از مصرف متوتروکسات در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
متوتروکسات یک آنتاگونیست اسید فولیک است که به طور گسترده به عنوان داروی شیمی درمانی سایتوتوکسیک برای لوسمی و سایر بدخیمی ها استفاده می شود. متوتروکسات باعث اختلالات ساختاری و عملکردی در کبد می شود. این مطالعه در نظر دارد اثرات حمایتی ویتامین C برتغییرات هیستولوژیکی و بیوشیمیایی ناشی از سمیت مزمن متوتروکسات بر کبد موش های صحرایی نر را بررسی کند.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، 30 موش به سه گروه تقسیم شدند. گروه 1 (گروه شاهد) نرمال سالین 9/0% به صورت داخل صفاقی برای 10 روز متوالی دریافت کردند. گروه2، mg/kg20 داروی متوتروکسات به صورت داخل صفاقی برای ده روز متوالی دریافت کردند. گروه 3 به همراه داروی متوتروکسات، mg/kg25 ویتامین C به صورت داخل صفاقی برای ده روز متوالی دریافت کردند. در پایان ده روز، موش ها بیهوش و سرم آنها جهت ارزیابی فاکتورهای بیوشیمیایی در فریزر نگهداری شد. بعد از قطع نخاع گردنی، کبد آنها جهت مطالعات بافت شناسی خارج شد.
یافته ها
مقادیر آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) سرم در موش های دریافت کننده ویتامین C به طور معنی داری کمتر از موش های در معرض متوتروکسات بود. در موش های در معرض ویتامین C و متوتروکسات، تغییرات هیستولوژیکی کمتری نسبت به گروه در معرض متوتروکسات مشاهده شد.
نتیجه گیری
از نتایج این مطالعه نتیجه گیری می شود ویتامین C ممکن است نقش مفیدی در جلوگیری از آسیب کبدی ناشی از متوتروکسات داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807788 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.