بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت عمومی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
مدیریت زمان یکی از مهم ترین مهارت ها در فعالیت های یادگیری است به نحوی که در برخی از مطالعات به مدیریت زمان بعنوان یکی از موثرترین عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی اشاره شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت می باشد.
مواد و روش ها
این یک مطالعه مقطعی توصیفی –تحلیلی است که بر روی 243 نفر از دانشجویان در سال تحصیلی 1396 - 1395 انجام شد. نمونه های پژوهش به روش در دسترس انتخاب گردیدند. به منظور بررسی مهارتهای مدیریت زمان دانشجویان از پرسشنامه مدیریت زمان تسر استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و با نرم افزار آماری SPSSنسخه 24 تجزیه و تحلیل شد. در کلیه آزمونهای آماری p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ارتباط معنی دار وجود دارد (0001/0=p). همچنین بین مهارت مدیریت زمان با جنس، سن، ترم تحصیلی، وضعیت سکونت و علاقمندی به رشته تحصیلی رابطه آماری معنی دار وجود داشت (05/0>p) اما بین وضعیت تاهل و رشته تحصیلی با مهارت مدیریت زمان رابطه معنی داری موجود نبود (05/0
نتیجه گیری
در این مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت تاثیر مهارت های مدیریت زمان قرار داشت، اما مهارت مدیریت زمان دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط و نسبتا مطلوب بود. لذا برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زمان برای ارتقاء تحصیلی دانشجویان توصیه می گردد. زیرا مهارت های مدیریت زمان در عملکرد تحصیلی بسیار مهم است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816277 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.