تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان)

چکیده:
ساختار جمعیت فیتوپلانکتون ها در نواحی ساحلی نتیجه عوامل محیطی مثل مواد غذایی، نور، چرا، دما وشوری است. دریای خزر در منطقه معتدله واقع شده است و تحت تاثیر آب هایی است که به آن وارد می شوند. شش ایستگاه در امتداد ساحل دریای خزر در استان گیلان از لحاظ وجود فعالیت های مختلف انسانی انتخاب شد. نمونه برداری به صورت ماهانه در دو فصل تابستان و پاییز 1391 انجام شد. در هر ایستگاه از فیتوپلانکتون ها به دو صورت کمی و کیفی نمونه تهیه شد و غلظت نیترات، فسفات و سیلیکات در هر بار نمونه برداری در آزمایشگاه اندازه گیری شد. میانگین غلظت نیترات، فسفات و سیلیکات به ترتیب 38/0±57/0، 03/0±11/0 و 3/0±87/0 میلی گرم در لیتر بود. غلظت نیترات و فسفات اختلاف معنی داری در بین ایستگاه ها نشان نداد، ولی در غلظت سیلیکات اختلاف معنی دار مشاهده شد.دیاتومه ها، هم از لحاظ ترکیب گونه ای و هم فراوانی، گروه غالب بودند و بعد از آن، سیانوفیت ، پیروفیت، کلروفیت، اوگلنوفیت و کریسوفیت قرار داشتند. تراکم فیتوپلانکتون در مدت مطالعه103× 103± 105×2 سلول در لیتر محاسبه شد. شاخص شانون با میانگین کل 77/0±00/2 اختلاف معنی داری بین ایستگاه دهکده ساحلی با ایستگاه های چابکسر و تالش نشان داد. در بین ایستگاه ها، از نظر تراکم فیتوپلانکتون ها اختلاف معنی دار مشاهده نشد. ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی در منطقه مورد مطالعه، نسبت به مطالعات پیشین، تغییرات زیادی نشان داد. متغیرهای شیمیایی و زیستی در بینایستگاه های مختلف تقریبا متفاوت بودند و تحت تاثیر فعالیت های جامعه ساحلی قرار داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1830737 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.