بررسی و شناسایی اینتگرون های کلاس Ι، II و III سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های بالینی برخی از مراکز درمانی تهران

چکیده:
سابقه و هدف
سالمونلا یک باکتری گرم منفی، هوازی و بی هوازی اختیاری باسیلی شکل و پاتوژن بالقوه برای انسان و حیوانات است. این باکتری در دستگاه گوارش مهره داران جایگزین شده، بسته به سروتیپ و شرایط و عوامل متعدد میزبانی، بیماری هایی با نشانه های گوناگون و عوارض متفاوت ایجاد می کند. امروزه توسعه مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی در این باکتری به عنوان یک معضل اساسی در بهداشت عمومی مطرح است. اینتگرونها می توانند نقش مهمی در ایجاد و گسترش این مقاومت داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی حضور اینتگرون های کلاس 1، 2 و 3 در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جداسازی شده از نمونه های بالینی با روش Multiplex PCR بود.
روش بررسی
در این مطالعه، 60 جدایه سالمونلا تیفی موریوم از بیمارستان های سطح شهر تهران جمع آوری و با استفاده از آزمونهای کشت و بیوشیمیایی تایید شدند. آزمون Multiplex-PCR جهت شناسایی ژن های int1، int2 و int3 انجام گرفت.
یافته ها
از 60 سویه سالمونلا تیفی موریوم، 85 درصد دارای اینتگرون کلاس 1، 45 درصد دارای اینتگرون کلاس 2 و 70 درصد واجد اینتگرون کلاس 3 بودند.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده فراوانی بالای اینتگرون ها در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جداسازی شده از موارد بالینی بود. از آنجایی که حضور اینتگرون ها به عنوان یک شاخص و نشانه از کسب و گسترش مقاومت های آنتی بیوتیکی است، شناسایی این ژن ها می تواند یک استراتژی مهم در شناسایی و مقابله با مقاومت های آنتی بیوتیکی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
130 -135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838031 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.