ارزیابی عملکرد کیت های متداول اندازه گیری کراتی نین در سرم و ادرار:آیا نتایج حاصل از این روش ها برای استفاده بالینی مناسب هستند؟

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
در حال حاضر اندازه گیری مقدار کراتی نین سرم و ادرار معمول ترین روش ارزیابی عملکرد کلیه است. بدین منظور، روش ژافه بیشترین کاربرد را دارد. اختلاف نتایج حاصل از اندازه گیری کراتی نین یک نمونه ممکن است ناشی از کیفیت پایین روش اندازه گیری، کالیبراسیون نامناسب روش و یا استفاده نامناسب آزمایشگاه از روش اندازه گیری باشد. در این مطالعه و براساس آمار EQAP ، عملکرد کیت هایی مورد ارزیابی قرار گرفت که بیشترین کاربرد را در آزمایشگاه های تشخیص طبی ایران داشتند.
روش بررسی
برای ارزیابی عملکرد روش های اندازه گیری کراتی نین پنج کیت متداول مورد استفاده در ایران، شامل پارس آزمون، پیشتاز طب، آدیت، من و بیونیک، از نظر عدم دقت، قابلیت های آشکارسازی، خطی بودن و مقایسه نتایج ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از نظر آماری با استفاده از درصد ضریب تغییرات، آزمون t جفت شده و رگرسیون خطی و از نظر بالینی بر اساس خطای کل مجاز بررسی شدند.
یافته ها
عدم دقت و قابلیت های آشکارسازی کیت ها قابل قبول بودند، ولی نتایج خطی بودن روش ها در دامنه اندازه گیری ارائه شده توسط تولیدکنندگان را نشان ندادند. به علاوه، در تمامی موارد از نظر آماری و در اکثر موارد از نظر بالینی، اختلاف معنی داری بین نتایج هر کیت با میانگین کل نتایج به عنوان میزان هدف وجود داشت.
نتیجه گیری
براساس نتایج حاصل از این مطالعه که برای اولین بار در ایران انجام شده است، لازم است روش های ژافه اندازه گیری کراتی نین با روش های آنزیمی جایگزین شوند. به علاوه همسان سازی و استانداردسازی این روش ها در مقایسه با یک روش مرجع لازم است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
162 -169
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838035 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.