پیامد اختلالات پتاسیم در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلالات پتاسیم شایع بوده در این بین هیپرکالمی کمتر ولی هیپوکالمی یکی از شایعترین اختلالات الکترولیتی در بیماران بستری در بیمارستان می باشد . میزان بروز این اختلالات در بخش مراقبت های ویژه براساس یافته های موجود در دست نیست، هر چند مطالعات انجام شده میزان آنرا متفاوت نشان می دهند.
روش کار
این مطالعه مقطعی گذشته نگر پس از تصویب در کمیته اخلاق دانشگاه در سال1395 در بیمارستان امام ارومیه انجام شد و طی آن پرونده های بالینی بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه که در واحد مدارک پزشکی بیمارستان موجود بود مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات دموگرافیک ( سن، جنس) مدت زمان تهویه مکانیکی ، مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه ، داروهای دریافتی ، پتاسیم دریافتی ، پتاسیم بدو پذیرش ، مرگ و میر از محتویات داخل پرونده بیماران استخراج و وارد پرسشنامه محقق ساخته گردید. پس از اتمام طرح نتایج با SPSS نسخه 20 مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت.
نتایج
در طی این مطالعه 400 بیمار واجد شرایط وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 57/22 ± 57.99 سال بود که 69% بیماران مذکر و مابقی مونث بودند. میانگین پتاسیم بدو پذیرش در بیماران مورد مطالعه 0.72 ±4.11 میلی اکی والان در لیتر بود. که در تفکیک به عمل آمده 15% هایپوکالمیک ، 4% هایپرکالمیک و 81% نورموکالمیک بودند. 25% بیماران مورد مطالعه از داروهای اینهالر ریوی ، 42% فورزماید و 72.2% کورتیکوستروئید دریافت کرده بودند. برای 32.5% بیماران پتاسیم مکمل شروع شده بود که در ادامه میزان آن به 87.7% رسیده بود. 40% بیماران دچار هیپوکالمی و 62.5% بیماران دچار هیپرکالمی در طی مطالعه فوت نمودند که اختلاف معنی دار آماری بین بیماران با و بدون هیپوکالمی و هیپرکالمی وجود داشت (0.05P<) .
بحث و نتیجه گیری
فراوانی هیپوکالمی در بیماران مورد مطالعه ما 15% و هیپرکالمی 4%بود و پیامدهای مورد انتظار در بین بیماران با هایپوکالمی و هیپرکالمی نسبت به بیماران نورموکالمیک تفاوت واضح آماری داشت
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849501 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.