فهرست مطالب

 • سال سی و نهم شماره 3 (پیاپی 99، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله اصیل
 • محمود رضایی، ابراهیم خوشرفتار، المیرا عطاردی اصل *، محمدعلی سیف ربیعی صفحات 2-11
  مقدمه
  درد، تجربه ای حسی و هیجانی ناخوشایندی است که با آسیب واقعی یا بالقوه بافتی یا ناشی از آن همراه است. بشر همیشه در تلاش بوده است تا راهی برای درمان آلام جسمی و روانی خود بیابد و دردهای خود را تسکین بخشد. در این مطالعه تاثیر طب سوزنی در کاهش درد در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی بازطی دوره ریکاوری مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این کار آزمایی بالینی دو سو کور بود. به روش نمونه گیری در دسترس، از بین بیماران تحت جراحی کوله سیستکتومی باز تعداد 40 بیمار انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. در گروه مداخله، بعد از اینتوباسیون، و قبل از خروج بیمار از اطاق عمل، طب سوزنی توسط یک نفر متخصص بیهوشی که دوره طب سوزنی را گذرانیده یا آشنا به اصول طب سوزنی و مجاز به انجام این فعالیت بود، در دو نقطه LI4 و LV3 در هر دو طرف مجموعا چهار نقطه بصورت منوآلی پانکچر میشد. و در پایان عمل قبل از اکستوبیشن و به هوش آمدن بیمار سوزنها خارج میشدند. در گروه کنترل نیز قبل از ورود به ریکاوری و زمانی که بیمار هوشیار نبود در همان مناطق پانکچر گروه مداخله فقط چسب زده و بیمار روانه ریکاوری می گردید. نمره درد بیماران توسط تکنسینهای ریکاوری که از نوع مداخله بی اطلاع بودند با مقیاس بصری VAS ارزیابی و در پرسشنامه ثبت میشد. داده ها پس از گردآوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. سطح معنی داری در این مطالعه p کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 8/5±8/58 و 49/9±11/57 سال، میانگین شدت درد ریکاوری 45/1±11/5 و 50/1±50/5، القای بیهوشی با پروپوفل 55 و 60 درصد، درصد استفاده از نگهدارنده بولوس 7/66 و 3/33 درصد، و ضریب همبستگی بین سن و نمره درد 138/0 و 235/0 بود. بین گروه مداخله و کنترل از نظر شدت درد و روش القای بیهوشی تفاوت آماری معنی دار مشاهده نشد(P>0.05). اما درصد استفاده از نگهدارنده بولوس در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود(P=0.027).
  نتیجه گیری
  استفاده از طب سوزنی در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی باز، تاثیر معنی داری بر کاهش شدت درد آنان در ریکاوری ندارد.
  کلیدواژگان: طب سوزنی، کوله سیستکتومی، شدت درد
 • عباسعلی یوسفی، حسین باقری، جواد نوریان، احمد خسروی، محمدرضا خطیبی صفحات 12-20
  مقدمه
  تهوع یکی از عوارض شایع پس از بیهوشی است که منجر به عوارض جدی و خطرناک میگردد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر تزریق وریدی و داخل کاف هیدروکورتیزون در کاهش شدت سرفه پس از بیهوشی عمومی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر، 135 بیمار شکستگی اندام انتهایی انتخاب و بطور تصادفی در گروه A، B و C قرار گرفتند. پس از لوله گذاری تراشه، در گروه A، مقدار 100 میلیگرم هیدروکورتیزون رقیق شده وریدی تزریق شد. در گروه B کاف لوله تراشه با 100 میلی‏گرم هیدروکورتیزون رقیق شده با 5سی سی آب مقطر و برای گروه C نیز کاف لوله تراشه به مقدار 5-10 سی سی با آب مقطر پر شد. فراوانی و شدت تهوع با مقیاس درد، 2، 6 و24 ساعت بعد از بیهوشی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  فراوانی شدت تهوع در 2، 6 و 24 ساعت پس از بیهوشی در بیماران 64/13%، 36/11% و 0% بدست آمد . در گروه هیدرو کورتیزون وریدی در زمانهای 2، 6 و 24 ساعت بعد از بیهوشی فراوانی شدت تهوع 87/10%، 87/10% و 70/8% میباشد که در مقایسه با گروه کنترل در زمان اول و دوم کاهش ولی در زمان سوم افزایش فراوانی تهوع مشاهده شد هرچند که این تغییرات معنی دار نبود.
  در گروه هیدروکورتیزون داخل کاف در زمانهای اول، دوم و سوم فراوانی شدت تهوع به ترتیب 20%، 78/17% و67/6% بود که در مقایسه با گروه کنترل افزایش غیر معنی دار فراوانی وجود داشت
  نتیجه گیری
  استفاده از دارو به دو روش داخل تراشه و وریدی به طور معنی دار، مزیتی در کاهش تهوع نسبت به گروه کنترل نشان نداد.
  کلیدواژگان: لوله گذاری داخل تراشه، سرفه، هیدروکورتیزون وریدی، هیدرو کورتیزون داخل کاف
 • حکیمه حسین رضایی، مهدی احمدی نژاد، یونس جهانی، زهرا نورالدینی * صفحات 21-35
  مقدمه
  یکی از وظایف مهم پرستاران بخش های ویژه مراقبت از پوست بیمار و همکاری در جهت درمان زخم های فشاری می باشد .علیرغم پیشرفته های اخیر در درمان زخم فشاری ولی هنوز این مسئله به عنوان یکی از معضلات بزرگ بیماران ICU تلقی می شودکه علاوه بر تحمیل هزینه هنگفت به بیمار و بیمارستان خود عامل مهمی برای مرگ و میر بیماران می باشد ،به طوریکه حدود7-8درصداز علت مرگ بیماران ICU به زخم فشاری آنها مربوط است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به شکل کار آزمایی بالینی دوسویه کور بر روی80 بیمار بستری در ICUتروما در بیماران دارای زخم فشاری درجه 3بودند انجام شد.در گروه کنترل مراقبت های عادی زخم شامل :شستشوی روزانه با نرمال سالین و سپس پانسمان (کامفیل) انجام شد و در گروه مداخله علاوه بر مراقبت های فوق، روزانه دو نوبت اکسیژن مرطوب با جریان 10 لیتر در دقیقه به مدت0 2 دقیقه انجام شد سپس در پایان هفته اول و هفته دوم زخم بیماران را ازنظر تشکیل بافت گرانولر ، مساحت و میزان ترشحات موردبررسی قراردادیم و یافته های حاصله را به کمک نرم افزار spssنسخه 19و آزمون Repeated Measure ANCOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم .
  یافته ها
  یافته ها نشان داد .میانگین سنی در دو گروه 3/12±27/41سال بود .در پایان هفته دوم مساحت زخم در گروه مداخله47/2±56/3 در گروه کنترل1/2±7/5 بود که در دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت. (P<0/0001) در پایان هفته دوم میزان ترشحات در گروه مداخله27/0±07/1 در گروه کنترل61/0±55/1بود که در دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت(P<0/0001) در پایان هفته دوم از نظر درجه بافت در گروه مداخله 24/1±99/0در گروه کنترل04/1±65/1بود که در دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0/0001) . در پایان هفته دوم نمره پوش در گروه مداخله 6/3±59/5 در گروه کنترل 2/3±90/8 بود که در دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0/0001) .
  نتیجه
  این مطالعه نشان داد که اکسیژن موضعی می تواند در زخم های فشاری درجه 3 به شکل معنی داری باعث کاهش ترشحات ، کاهش مساحت زخم وتشکیل بافت گرانوله گردد .
  کلیدواژگان: زخم فشاری، اکسیژن موضعی، بخش های ویژه
 • محمد امین ولیزادحسنلویی، مهدیا غلام نژاد *، علیرضا مهدی زاده خلیفانی، سپیده منظوری، رحیمه علیزاده اوصالو صفحات 36-43
  مقدمه
  اختلالات پتاسیم شایع بوده در این بین هیپرکالمی کمتر ولی هیپوکالمی یکی از شایعترین اختلالات الکترولیتی در بیماران بستری در بیمارستان می باشد . میزان بروز این اختلالات در بخش مراقبت های ویژه براساس یافته های موجود در دست نیست، هر چند مطالعات انجام شده میزان آنرا متفاوت نشان می دهند.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی گذشته نگر پس از تصویب در کمیته اخلاق دانشگاه در سال1395 در بیمارستان امام ارومیه انجام شد و طی آن پرونده های بالینی بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه که در واحد مدارک پزشکی بیمارستان موجود بود مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات دموگرافیک ( سن، جنس) مدت زمان تهویه مکانیکی ، مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه ، داروهای دریافتی ، پتاسیم دریافتی ، پتاسیم بدو پذیرش ، مرگ و میر از محتویات داخل پرونده بیماران استخراج و وارد پرسشنامه محقق ساخته گردید. پس از اتمام طرح نتایج با SPSS نسخه 20 مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت.
  نتایج
  در طی این مطالعه 400 بیمار واجد شرایط وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 57/22 ± 57.99 سال بود که 69% بیماران مذکر و مابقی مونث بودند. میانگین پتاسیم بدو پذیرش در بیماران مورد مطالعه 0.72 ±4.11 میلی اکی والان در لیتر بود. که در تفکیک به عمل آمده 15% هایپوکالمیک ، 4% هایپرکالمیک و 81% نورموکالمیک بودند. 25% بیماران مورد مطالعه از داروهای اینهالر ریوی ، 42% فورزماید و 72.2% کورتیکوستروئید دریافت کرده بودند. برای 32.5% بیماران پتاسیم مکمل شروع شده بود که در ادامه میزان آن به 87.7% رسیده بود. 40% بیماران دچار هیپوکالمی و 62.5% بیماران دچار هیپرکالمی در طی مطالعه فوت نمودند که اختلاف معنی دار آماری بین بیماران با و بدون هیپوکالمی و هیپرکالمی وجود داشت (0.05P<) .
  بحث و نتیجه گیری
  فراوانی هیپوکالمی در بیماران مورد مطالعه ما 15% و هیپرکالمی 4%بود و پیامدهای مورد انتظار در بین بیماران با هایپوکالمی و هیپرکالمی نسبت به بیماران نورموکالمیک تفاوت واضح آماری داشت
  کلیدواژگان: اختلات پتاسیم، پیامد، بخش مراقبت های ویژه
 • داوود آقامحمدی، مهدی خانبابایی گول *، هاله فرزین، سولماز فخاری صفحات 44-53
  مقدمه
  انتوباسیون اولین و مهمترین گام احیای پایه می باشد و آموزش انتوباسیون به شیوه ای که موجب بهترین نوع یادگیری شود، الزامی می باشد؛ از این رو بر آن شدیم تا مطالعه ای با هدف مقایسه آموزش انتوباسیون داخل تراشه بر روی مانکن و بیمار عادی را در دانشجویان پزشکی به انجام برسانیم.
  روش کار
  در این مطالعه مداخله ای تعداد چهل دانشجوی پزشکی پس از آموزش تئوری، در دو گروه الف (آموزش بر روی مانکن) و ب (آموزش بر روی بیمار عادی) تقسیم شدند. مطالعه به صورت پیش آزمون و پس آزمون با چک لیست DOPS انجام شد. داده ها با آزمون آماری Mann Whitney U و ویرایش 22 نرم افزار SPSS مورد تجذیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  در مرحله پیش آزمون دو گروه از نظر نتایج با هم اختلاف آماری معنی داری نداشتند حال آنکه پس از انجام مداخله و در مرحله پس آزمون، میانگین گروه الف با اختلاف آماری معنی داری نسبت به گروه ب بیشتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد پس از آموزش های تئوری و قبل از آموزش بر روی بیماران، آموزش مهارت های عملی بر روی مانکن بهترین روش یادگیری مهارت های بالینی باشد.
  کلیدواژگان: انتوباسیون، کیفیت آموزش، مانکن
 • محمدحسین جراح زاده، علی عبداللهی، شکوفه بهداد صفحات 54-62
  مقدمه
  لوله گذاری تراشه یکی از اقدامات ضروری در طی بیهوشی بوده که می تواند باعث ایجاد ناپایداری های حاد همودینامیک شامل افزایش فشارخون،ضربان قلب،شریان ریوی و فشار گوه ای مویرگ ها شود.منیزیم سولفات به عنوان یک دارو که باعث مهار آزادشدن کاتکول آمین ها از غده آدرنال می شود،می تواند بر کاهش عوارض ناشی از لوله گذاری تراشه موثر باشد.لذا ما در این مطالعه بر آن شدیم تا تاثیر انفوزیون وریدی سولفات منیزیوم روی پاسخ قلبی عروقی ناشی از لوله گذاری تراشه را بررسی کنیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور بود.تعداد 50 بیمار کاندید اعمال جراحی شکمی زنان غیراورژانس در قالب دو گروه 25 نفره وارد مطالعه شدند.روش تقسیم دو گروه بر اساس جدول اعداد تصادفی بود. قبل از القاء بیهوشی گروه I (گروه مورد) 20mg/kg سولفات منیزیوم در طول یک دقیقه و گروه II (گروه کنترل) نرمال سالین 0.9% به همان اندازه حجم مصرفی گروه اول دریافت کردند.اطلاعات مربوط به متغیرهای همودینامیک قبل از القاء بیهوشی ، قبل از لوله گذاری تراشه و در دقیقه های 1 و 3 و 5 و 10 و 15 بعد از لوله گذاری و زمان ریکاوری ثبت شدند.در نهایت داده های جمع آوری شده،وارد نرم افزار SPSS ورژن 18 شده و با استفاده از آزمون های آماری مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین زمان ریکاوری در گروه کنترل 6.7±47.92 دقیقه و در گروه منیزیم سولفات 5.2±51.64 دقیقه بود.نتایج نشان داد که بین میانگین تعداد ضربان قلب قبل از بیهوشی، میانگین فشار خون سیستولیک در زمان های قبل از بیهوشی،دقیقه 1 و دقیقه 15،میانگین فشار خون دیاستولیک در دقیقه 1، میانگین متوسط فشار شریانی در همه زمان ها به جز زمان قبل از لوله گذاری،میانگین درصد اشباع اکسیژن شریانی در دقیقه 5 و میانگین زمان ریکاوری در دو گروه مورد بررسی رابطه آماری معنادار وجود دارد(P-value<0.05).همچنین نتایج نشان داد که دو گروه از نظر تغییرات میانگین 3 متغیر فشار خون سیستولیک،فشار خون دیاستولیک و متوسط فشار شریانی در زمان های مختلف از نظر آماری تفاوت معناداری دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که انفوزیون دوز پایین منیزیم سولفات موجب افزایش پاسخ قلبی-عروقی و مدت زمان ریکاوری بعد از لوله گذاری تراشه می شود.
  کلیدواژگان: منیزیم سولفات، ناپایداری همودینامیک، لوله گذاری تراشه
 • دکترمرضیه شهیدانی، شیرین پازوکی *، حسام الدین مدیر، علیرضا کمالی، اشرف زمانی صفحات 63-73
  مقدمه
  با توجه به شیوع بالای عارضه سردرد بعد از اسپاینال در خانم های باردار و استفاده رایج آن در خانم های باردار جهت جلوگیری از تهوع و استفراغ بر آن شدیم تا در این مطالعه با استفاده از دوزهای مختلف، اثر اندانسترون را در جلوگیری از سردرد بعد از اسپاینال بررسی نماییم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، بیمارانی که جهت انجام عمل سزارین با بی حسی نخاعی به بیمارستان طالقانی اراک مراجعه نمودند در مطالعه قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی بلوکه ای به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. پنج دقیقه پیش از عمل بیماران در گروه اول 8 میلیگرم اندانسترون، در گروه دوم 4 میلیگرم اندانسترون و در گروه شاهد نیز نرمال سالین دریافت نمودند. حجم ماده تزریقی در هر سه گروه با استفاده از نرمال سالین به 5 سی سی رسید. به مدت یک هفته بعد از عمل جراحی بیماران از نظر سردرد مورد بررسی قرار گرفتند.داده ها پس از جمع آوری توسط spss-20 آنالیز شدند.
  نتایج
  سردرد بعد از اسپاینال در گروه پلاسبو در تمامی ساعات بیشتر از دو گروه دیگر و در گروه 8 میلی گرم اندانسترون کمتراز دو گروه دیگر بود ( 01.0 p= ). همچنین سردرد پس از اسپاینال در گروه 8 میلی گرم اندانسترون کمتر از گروه 4 میلیگرم اندانسترون بود ولی اختلاف بین ان دو معنی دار نبود (05.0 p≥).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد استفاده از اندانسترون 8 میلی گرم در پیشگیری از سردرد بعد از بی حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: اندانسترون، سردرد بعد از بی حسی نخاعی، سزارین
 • گزارش مورد
 • ولی الله حسنی، سالومه صحت کاشانی، پیام هوشیار آذر، علی سیدیان، سعید امنیتی، حسین صادق، معصومه رحیمیان جهرمی، شایسته پورکند، سحر مسقطی صفحات 74-79
  رویکرد لاپاروسکوپی به جراحی افق خود را به شدت گسترش داده است. این یک رویکرد ترجیحی در بسیاری از اعمال جراحی عمومی، اورولوژی و توراسیک می باشد.آمفیزم جراحی (آمفیم زیر جلدی) (SE) یکی از عوارض ناشایع جراحی لاپاروسکوپی است که در آن گاز ناخوشایند (معمولا کربن دی اکسید) در بافت های زیر پوست منتشر می شود. بروز آن تقریبا 0.3 تا 3٪ است. این خطر در بیماران سالمند، جراحی داخل صفاق، بیش از پنج پورت ورودی، استفاده از فشار انسداد بالا (> 14 میلی متر جیوه) و مدت طولانی جراحی بیشتر است.
  در اینجا ما یک مورد آمفیزم زیرجلدی وسیع را که در طی عمل جراحی لاپاراسکوپیک خارج صفاقی ایجاد شده بود گزارش می دهیم. قابل ذکر است که آمفیزم بیمار تا پیش از به پایان رسیدن کامل جراحی تشخیص داده نشده بود و منجر به چالش در مدیریت دوره پس از عمل بیمار گردید اما با موفقیت در بخش مراقبت های ویژه مدیریت گردید.
  کلیدواژگان: رو، رز، ام، وار
|
 • Mahmood Rezaee, Ebrahim Khoushraftar, Elmira Ataroudi Asl *, Mohammad-Ali Saif Rabiee Pages 2-11
  Introduction
  Pain is an unpleasant sensory and emotional experience that is associated with actual or potential damage to the tissues or resulting from it. Human have always tried to find a means to heal their physical and psychological suffering and relieve their pain. In this study, the effect of acupuncture on pain relief in patients undergoing open cholecystectomy was studied
  Material and
  Methods
  In this double-blind clinical trial, a total of 40 patients were randomly selected into intervention and control groups. In the intervention group, after an intubation, and before leaving from the operating room, acupuncture was performed by one anesthetist who had passed acupuncture course or familiar with principles of acupuncture and allowed to perform this activity, at two points LI4 and LV3 on both sides, a total of four points were pinpointed manually. At the end of the operation, the needles were removed before the extubation and the patient's be alert. In the control group, before entering the recovery room and when the patient was not alert, in the same areas of the puncture in intervention group, only dressed and the patient dispatched to the recovery room. Patient's pain score was evaluated by the recovery technicians who were unaware of the type of intervention and by the VAS and recorded in the questionnaire. Data were collected by SPSS software version 16 and analyzed statistically. The significance level in this study was considered to be less than 0.05.
  Results
  In the intervention and control groups, the mean age of participants was 58.8±5.8 and 57.11±9.49 years, the mean score of pain in recovery room was 5.11±1.45 and 5.50±1.50, induction anesthesia using Propofol 55% and 60%, the percentage of using bullous retainer was 66.7% and 33.3%, and the correlation coefficient between age and pain score was 0.138 and 0.238. Respectively. There was no significant difference in pain intensity between the intervention and control groups (P> 0.05). But the percentage of use of bullous retainer in the control group was significantly higher than the intervention group (P = 0.027)
  Conclusion
  The use of acupuncture in patients undergoing open cholecystectomy does not have a significant effect on reducing their pain intensity in recovery room.
  Keywords: Acupuncture, Cholecystectomy, Pain Score
 • Hakimeh Hosseinrezaei, Mehdi Ahmadinejad, Yones Jahani, Zahra Noradini * Pages 21-35
  Introduction
  One of the important duties of nurses in ICUs is to take of skin problems in patients and to cooperate in the healing of bedsores (also called pressure sores or ulcer sores). Despite recent advances in the treatment of bedsores, they are still one of the major problems ICU patients face, and an important cause of death in these patients, in addition to putting a heavy financial burden on patients and hospitals. In fact, about 7-8 percent of cases of death in ICU patients are related to pressure sores.
  Materials And Methods
  This double-blind clinical trial was conducted on 80 trauma ICU patients with stage 3 bedsores. The control group received regular care including daily washing with normal saline followed by Comfeel ulcer dressing, while the intervention group received two 20-minute humidified oxygen treatment at 10 liters per minute every day in addition to the regular care. The wounds were assessed at the end of the first and second weeks with respect to granulation tissue formation, surface area of the wounds, and the extent of exudation. The data was analyzed using SPSS version 19 and repeated measures ANOVA.
  Findings: The average age of the patients in the two groups was 41.27±12.3 years. At the end of the second week, the following results (which were all significantly different between the intervention and control groups at the 0.0001 level) were observed: the surface areas of the wounds were 3.56±2.47 in the intervention group and 5.7±2.1 in the control group, the degrees of exudation were 1.07 ± 0.27 in the intervention group and 1.55±0.61 in the control group, the extents of granulation tissue formation were 0.99±1.24 in the intervention group and 1.65±1.04 in the control group, and the PUSH scores were 5.59 ± 3.6 in the intervention group and 8.90 ± 3.2 in the control group.
  Conclusions
  The present research indicated that topical oxygen could reduce exudation and surface area of wounds and increase granulation tissue formation significantly.
  Keywords: Bedsores, topical oxygen, intensive care units
 • Mohammad-Amin Valizad Hasanloee *, Mahdya Gholam-Nezhad, Alireza Mahdizadeh Khalifani, Sepideh Manzouri, Rahimeh Alizadeh Osalou Pages 36-43
  Introduction
  Potassium disturbances are common, hyperkalemia is less common but hypokalemia is one of the most common electrolyte disorder in hospitalized patients, its prevalence in the ICU according to present findings is unknown, although studies have shown different levels of it.
  Materials And Methods
  After ethic committee of Urmia university approval this retrospective cross sectional study was conducted during 2015 in Emam hospital. During this period, clinical records of patients admitted to intensive care unit with mechanical ventilation were studied. Demographic characteristics (age, gender), duration of mechanical ventilation, length of stay in the ICU, medication intake, potassium intake, potassium level of admission time, mortality rate extracted and entered in the questionnaire. After completion of the study results were analyzed with SPSS software version 20 .P
  Result
  In this study, 400 patients were enrolled. The mean age of patients was 57.99±22.57 years old and 69% male and the rest were females. Potassium level of admission time was 4.11±0.72 meq/l. The separation of potassium level in patients showed 15% hypokalemia, 4% hyperkalemic and 81% were normokalemic. 25% of patients intake pulmonary inhaler drugs, 42% had received furosemide and corticosteroids 72.2%. 32.5% of patient intake supplementary potassium and further rate was 87.7 percent. 40% of patients with hypokalemia and 62.5% with hyperkalemia during the study were died, there was significant difference between mortality and mechanical ventilation and intensive care unit length of stay with and without hypokalemia and hyperkalemia versus normokalemia (P
  Conclusion
  The frequency of hypokalemia in patients in our study was 15% and hyperkalemia 4%. and the expected outcomes in patients with hypo and hyperkalemia was statistically significant difference versus normokalemic patients.
  Keywords: Potassium disturbances, Outcome, Intensive Care Unit
 • Davoud Aghamohammady, Mahdi Khanbabaee *, Gool Haleh Farzin, Soolmaz Fakhkhari Pages 44-53
  Introduction
  Intubation is the first and most important step in the recovery of basic life support and the best way to learn of intubation training is necessary. Therefore, we decided to study with aim of comparison of simulated training of intubation on mannequins and normal patient in medical students.
  Materials And Methods
  In this interventional study, forty medical students after theoretical education was divided into two groups: A (training on mannequins) and B (training on a normal patient). The study was conducted as pre-test and post-test with the DOPS checklist. Data were analyzed by ANOVA and SPSS 16 software.
  Results
  There was no significant difference between two groups in pre-test stage, but after intervention and in post-test, the mean of group A was significantly higher than the group B.
  Discussion and
  Conclusion
  It seems that after theoretical training and before training on patients, practical skills training on mannequins is the best way to learn clinical skills.
  Keywords: Intubation, Quality of training, Mannequins
 • Mohammad-Hussain Jarrahzadeh, Ali Abdoullahi, Shokoofeh Behdad Pages 54-62
  Introduction
  Tracheal intubation is an essential procedure during general anesthesia which may cons hemodynamic conditions to become unstable (high blood pressure, tachycardia increased pulmonary capillary wedge pressure & etc…) Magnesium sulfate could decrease catechol amine release from adrenal gland therefore could potentially decrease the side effects of tracheal intubation.
  Materials And Methods
  In this double blinded RCT, 50 patients candidate for non obstetric gynecologic abdominal surgery were randomly allocated into two groups of each 25 patients in case group, patients recieve 20mg/kg magnesium sulfate derag imin before infusion and control group recieve iv saline as some volume. Hemodynamic values were scored before induction and 1,5,10 and 15 minutes after intubation for all patients collected data were analyzed using SPSS ver. 18 and proper statistical tests.
  Results
  Mean recovery time was 4f.92±6.7 min and 51.64±5.2 in control & case groups respectively study showed that mean hr before induction mean systolic BP before induction, on 1st minute and is minutes after intubation, mean diastolic BP in 1st minute, and mean arterial pressure (MAP) in all times except intubation time, mean spo2 in 5th minute and mean recovery time was statistically meaningful.
  Conclusion
  The mean of three values of systolic, diastolic & mean BP were statistically meaning in all times. Based on the findings of the study, low dose infusion of magnesium sulfate could increase cardiovascular response and recovery time after tracheal intubation
  Keywords: magnesium sulfate hemodynamic instability tracheal intubation
 • Marzieh Shahidani, Shirin Pazeki *, Hesam-Al-Din Moudir, Alireza Kamali, Ashraf Zamani Pages 63-73
  Introduction
  concerning the high prevalence of post dural puncture headache and nausea & vomiting among parthurient we deaided to study the effects of different doses of ondansetron of preventing of the PDPH.
  Materials And Methods
  In this double blinded randomized clinical trial patients allocated to three groups randomly. Patients reciewed 8mg ondansetron and placebo in first second & third (couliol) respectively. Patients were evaluated concerning both in the first week of postoperative period
  Results
  PDPH was more prevalent in third (control) group in every house comparing to other groups and was less in first group in comparison with the second one but was not statistically meaning.
  Conclusion
  based on our finding, 8mg/iv ondansetron could be effective in reduction of pdph among partients.
  Keywords: ondansetron, post daral puncture headache cesarean section