بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم و آدنو کاسینومای پروستات با روش هیستولوژی وایمونوهیستوشیمی

چکیده:
سابقه وهدف

در مورد میزان بیا ن نشانگر High molecular weight cytokeratin (HMWCK)در هیپرپلازی خوش خیم پروستات) Benign prostatic hyperplasia(BPH و آدنو کا سینومای پروستات اطلاعات ضد ونقیضی گزارش شده است هدف از این مطالعه تعیین میزان بیان نشانگرHMWCK در BPHوآدنوکارسینومای پروستات باشاخص های آسیب شناسی و بافتی درغدد پروستات باروش ایمو نوهیستوشیمی می باشد.

مواد وروش ها

این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی تعداد 79 نمونه غدد خوش خیم BPH و آدنو کا سینومای پروستات انجام شد. بعد از ثابت کردن نمونه ها در فرمالین، پاساژ بافتی ومقطع گیری انجام شد. سپس اسلاید ها با هما توکلیسن وائوزین رنگ آمیزی و نمونه های بدخیمی توسط پاتولوژیست ها بر پایه ی گلیسون اسکور طبقه بندی شدند و برای بیان نشانگر HMWCK از روش ایمونوهیستو شیمی توسط دو نفر (دو سوکور)استفاده شدداده ها با آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

از 79 نمونه مورد مطالعه 43 مورد هیپر پلازی خوش خیم پروستات (BPH)و36 مورد آدنوکارسینومای پروستات بود. از 43 نمونه BPH 40 مورد از نظر نشانگر HMWCK مثبت و سه نمونه منفی بودند. از 36 نمونه ی آدنوکارسینومای پروستات 35 نمونه از نظر بیان نشانگر HMWCK منفی ویک مورد مثبت بود. بیشتر نمونه های بدخیم در گلیسون اسکور بالا قرارداشتند. از نظر آماری ارتبا ط معنی داری بین نوع نمونه خوش خیم BPH و آدنو کار سینومای پروستات با نشانگر HMWCK مشا هده شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
271 -278
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867799 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.