فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 98، مرداد و شهریور 1397)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 98، مرداد و شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رحیم گل محمدی*، محمدرضا مهاجری، مطهره گل محمدی صفحات 271-278
  سابقه وهدف

  در مورد میزان بیا ن نشانگر High molecular weight cytokeratin (HMWCK)در هیپرپلازی خوش خیم پروستات) Benign prostatic hyperplasia(BPH و آدنو کا سینومای پروستات اطلاعات ضد ونقیضی گزارش شده است هدف از این مطالعه تعیین میزان بیان نشانگرHMWCK در BPHوآدنوکارسینومای پروستات باشاخص های آسیب شناسی و بافتی درغدد پروستات باروش ایمو نوهیستوشیمی می باشد.

  مواد وروش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی تعداد 79 نمونه غدد خوش خیم BPH و آدنو کا سینومای پروستات انجام شد. بعد از ثابت کردن نمونه ها در فرمالین، پاساژ بافتی ومقطع گیری انجام شد. سپس اسلاید ها با هما توکلیسن وائوزین رنگ آمیزی و نمونه های بدخیمی توسط پاتولوژیست ها بر پایه ی گلیسون اسکور طبقه بندی شدند و برای بیان نشانگر HMWCK از روش ایمونوهیستو شیمی توسط دو نفر (دو سوکور)استفاده شدداده ها با آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  از 79 نمونه مورد مطالعه 43 مورد هیپر پلازی خوش خیم پروستات (BPH)و36 مورد آدنوکارسینومای پروستات بود. از 43 نمونه BPH 40 مورد از نظر نشانگر HMWCK مثبت و سه نمونه منفی بودند. از 36 نمونه ی آدنوکارسینومای پروستات 35 نمونه از نظر بیان نشانگر HMWCK منفی ویک مورد مثبت بود. بیشتر نمونه های بدخیم در گلیسون اسکور بالا قرارداشتند. از نظر آماری ارتبا ط معنی داری بین نوع نمونه خوش خیم BPH و آدنو کار سینومای پروستات با نشانگر HMWCK مشا هده شد.

  کلیدواژگان: هیپر پلازی خوش خیم پروستات، آدنوکارسینومای پروستات، HMWCK، یمونوهیستوشیمی
 • پریسا صداقتی*، حسن دانشمندی، مژگان اشتری، ابوطالب صارمی صفحات 279-286
  مقدمه
  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر کمردرد زنان نخست بارداری بود.
  روش شناسی: روش این تحقیق کوهورت آینده نگر بوده، آزمودنی های این تحقیق 62 زن نخست بارداری با دامنه سنی 28 تا 35 سال که در دوره سه ماهه دوم بارداری قرار داشتند، آزمودنی ها به طور در دسترس و هدفمند در گروه های آزمون (32 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمون(متقاضی شرکت در کلاس آکواژیمناستیک) به مدت 8 هفته تمرینات ژیمناستیک در آب را در بیمارستان فوق تخصصی صارم توسط مربیان متخصص آکواژیمناستیک (تحت نظارت پزشک متخصص بیمارستان) انجام دادند. برای جمع آوری داده های شدت کمردرد از پرسشنامه استاندارد کیوبک، برای ارزیابی سطح عمومی سلامت از پرسشنامه SE-36 و شدت تمرین با مقیاس بورگ در سطح 8 تا 12 حفظ شد. یافته های تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS19 ، آزمون تی وابسته و کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب به طور معناداری باعث کاهش شدت کمردرد و افزایش سلامت عمومی در زنان باردار نخست زا در سه ماهه دوم بارداری شده است(P=0/001). یافته ها در گروه کنترل افزایش معنادار (P=0/023) شدت کمردرد را نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین، برنامه ژیمناستیک در آب می تواند توسط متخصصین برای کاهش شدت کمردرد و افزایش سطح سلامت عمومی زنان باردار به عنوان روشی غیر تهاجمی در دوران بارداری توصیه گردد.
  کلیدواژگان: بارداری، ژیمناستیک در آب، سلامت، کمردرد، ورزش
 • مهناز ترخاصی، سمیه طزری، سحر اقبالی، علی حسین زاده، صدیقه رستاقی، حسن ناعمی * صفحات 287-296
  زمینه و هدف
  آلودگی به شپش سر توزیع جهانی دارد و به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی نه تنها در جوامع فقیر بلکه در کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز مطرح می باشد و هدف از انجام این پژوهش تعیین شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار در بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی و در قالب مطالعات مقطعی بود که در سال 95-94 انجام شد. جامعه ی هدف، کلیه دانش آموزان دبستان های شهر سبزوار و حجم نمونه 1200 نفر بود. نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست استفاده شد. داده ها در نرم افزار spss19 ثبت و با استفاده آمار توصیفی و آزمون کای دو تحلیل داده ها انجام شد.
  یافته ها
  تعداد دانش آموزان مورد بررسی 1200 نفر که 9/30 درصد آنها پسر و 1/69 درصد آنها دختر بودند. بیشترین شیوع آلودگی به شپش سر در مواردیکه پدرانشان شغل آزاد ( 5/81 درصد) و از نظر سطح سواد آنهاییکه پدرشان زیر دیپلم( 06/65 درصد) بودند، وجود داشت. بیشترین شیوع آلودگی(61/85 درصد) به شپش سر در آنانیکه مادرشان شغل آزاد و نیز در دانش آموزانی که مادرشان سطح سواد زیر دیپلم (04/63 درصد) داشتند، مشاهده شد. بین نوع منزل مسکونی و آلودگی نمونه های پژوهش به شپش سر ارتباط وجود نداشت(P=0.71). بین پایه کلاسی دانش آموزان (P=0.32)، وجود مربی بهداشت (P=0.9)و شغل پدر با آلودگی به شپش سر ارتباط وجود نداشت(P=0.54). بین جنسیت نمونه های پژوهش و شغل مادر با آلودگی به شپش سر ارتباط وجود داشت(P=0.001).
  نتیجه
  آلودگی به شپش سر هنوز به عنوان یک مشکل اساسی در اکثر جوامع به شمار می رود. پیشنهاد می گردد که به معلمان مدارس ابتدایی، آگاهی های کافی داده شود و از توانایی ایشان در امر آموزش به دانش آموزان و غربالگری و پیگیری درمان بهره گرفته شود.
  کلیدواژگان: شپش، مدارس، دانش آموزان، سبزوار
 • محمد بازدار، لیلا کهن *، امید طبیعی صفحات 297-302
  زمینه و هدف
  تاکنون مطالعات محدودی در ارتباط با تاثیر آلودگی هوا بر پارامترهای اسپرم انجام شده است. کلیه این مطالعات تاثیر قابل توجه آلودگی هوا را بر قدرت باروری مردان نشان دادند. هدف از این مطالعه، تعیین اثر آلودگی هوا بر کیفیت اسپرم در منطقه صنعتی عسلویه می باشد.
  مواد و
  روش
  این مطالعه مقطعی بر روی 152 مرد که از مناطق آلوده (عسلویه) و کنترل (کنگان) به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام پذیرفت. آنالیز مایع انزالی برای تخمین کیفیت اسپرم انجام شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و05/0 P< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری در میانگین آلاینده های هوا بین عسلویه و کنگان وجود داشت. میانگین سطح مونواکسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و دی اکسید نیتروژن (NO2) در عسلویه بالاتر از کنگان بود (05/0>P). بعلاوه، نتایج، اختلاف معنی داری را در پارامترهای اسپرم مردان ساکن دو منطقه نشان داد. مردان ساکن عسلویه دارای غلظت اسپرم (01/0=P)، حرکت کل (03/0=P)، حرکت پیش رونده (03/0=P) و تعداد اسپرم زنده (004/0=P) کم تری نسبت به مردان ساکن کنگان بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی هوا می تواند یکی از فاکتورهای مشارکت کننده در کاهش کیفیت اسپرم در منطقه عسلویه باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، عسلویه، مایع انزالی، پارامترهای اسپرم
 • بهنام هاشمی، سعید تقی لو، اسماعیل الله مرادی، مرتضی کرمی*، حسینعلی راهدار صفحات 303-308
  مقدمه
  گیاه خرفه یکی از پر مصرف ترین گیاهان دارویی است. برخی عصاره های گیاهی و ترکیبات شیمیایی آنها دارای اثرات ضد باکتریایی هستند و به عنوان عوامل ضد میکروبی در درمان عفونت ها به کار می روند، شناسایی اثرات ضد باکتریایی این نوع عصاره ها می تواند جایگرین مناسبی برای آنتی بیوتیک باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ضد باکتریایی عصاره گیاه خرفه بر روی باکتری های بیماریزا که مقاومت آنتی بیوتیکی در آن ها تعیین شده است، می باشد.
  روش کار
  عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه تهیه شد. باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژنوزا، لیستریا مونوسیتوژنز، اسینتوباکتر بومانی، اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه از موسسه انیستیتو پاستور ایران تهیه گردید. آنتی بیوگرام به روش انتشار از طریق دیسک Disk diffusion)) برای باکتری های فوق انجام گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره هیدروالکلی خرفه تعیین گردید.
  نتایج
  بیشترین غلظت مهارکنندگی رشد (MIC)، مربوط به باکتری های اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژنوزا و لیستریا مونوسیتوژنز بود. در حالیکه بیشترین غلظت MBC، مربوط به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از مواد ضد میکروبی گیاهی می تواند در کنترل بیماری های انسانی نقش با ارزشی ایفا نماید. در همین راستا، در مطالعه اخیر خواص ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه بر شش گونه باکتری پاتوژن بررسی شد. نتایج مطالعه ما نشان داد که عصاره هیدروالکلی خرفه دارای اثرات ضد باکتریایی روی پاتوژن های مقاوم به آنتی بیوتیک از قبیل: اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی، سودوموناس آئروژنوزا و لیستریا مونوسیتوژنز بود.
  کلیدواژگان: عوامل ضد میکروبی، خرفه، باکتری، پاتوژن
 • زهرا غازی، ناصر مقربیان، محمد قلی زاده، یاسر تبرایی، مصطفی راد * صفحات 309-315
  مقدمه
  تهوع از عوارض معمول بیهوشی عمومی است و کنترل آن با روش های غیر دارویی از اهداف مهم پرستاری می باشد. در این راستا یکی از راه های افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری، الگوی مبتنی بر شواهد است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر راه اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد بر تهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال می باشد.
  روش
  این کارآزمایی بالینی یک سوکور در مورد 60 نفر از بیماران تحت جراحی هرنی اینگوینال در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود در سال 1395 انجام گرفته است. بیماران به روش تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. شدت تهوع در 9،6،3 و 12 ساعت پس از جراحی و زمان ترخیص اندازه گیری شد. داده ها در نرم افزار spss16 و با آزمون های فیشر، نسبت درستنمایی، کولموگروف- اسمیرونوف، کی دو پیرسون، کی دو فریدمن،و ویلکاسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شدت تهوع بیماران گروه آزمون در مرحله اول( قبل از راه اندازی اول) نسبت به گروه کنترل کمتر بود(30/3 و 57/3). در مرحله دوم( قبل از راه اندازی دوم) بیماران گروه آزمون شدت تهوع کمتری نسبت به گروه کنترل داشتند(03/3 و 53/3). شدت تهوع در مرحله سوم(قبل از راه اندازی سوم) در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کمتر بود(73/2 و 60/3). در مرحله چهارم (قبل از راه اندازی چهارم) بیماران گروه آزمون تهوع کمتری نسبت به گروه کنترل داشتند(96/2 و 63/3). در مرحله پنجم (قبل ازترخیص) شدت تهوع درگروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود.(03/2 و 13/3).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مطالعه، راه اندازی به روش مبتنی بر شواهد در کاهش شدت تهوع پس از جراحی هرنی اینگوینال موثر است. با توجه به هزینه و عوارض کمتر و سهولت اجرای این روش می توان آن را به عنوان راهکاری مراقبتی در کاهش تهوع توصیه نمود.
  کلیدواژگان: هرنی اینگوینال، تهوع، راه اندازی، پرستاری مبتنی بر شواهد
 • ابراهیم نامنی*، ثریا نعمتی شهری صفحات 317-326
  مقدمه
  پژوهش حاضر به نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های بنیادی محسوب می شود .
  روش
  و به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق را کلیه زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد در سال 1396بوده و بنا به گزارش رسمی زندان مرکزی وکیل آباد مشهد تعداد آنها 425 نفر می باشد. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تمامی زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد 202 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی بود و به دلیل ماهیت موضوع تحقیق، اطلاعات از طریق پرسشنامه (پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی (2001)، فرم کوتاه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ(SQ-SF) (1988)،پرسشنامه سخت رویی کوباسا (1979)) جمع آوری گردید. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد، از طرفی به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر رگرسیون چند متغیری استفاده شد و در کلیه تجزیه و تحلیل های آماری این پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق بر اساس مدل معادله ساختار می توان بیان کرد که سخت رویی نقش میانجی گرانه در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد دارد.
  کلیدواژگان: سخت رویی، طرحواره های ناسازگار اولیه، تنظیم شناختی هیجان
 • پروین فرزانگی*، میرعبدالله طهرآموزی صفحات 327-333
  زمینه و هدف
  بیماری مزمن کلیوی بعنوان یک فاکتور خطرزای مهم با برخی از اختلالات از جمله پرفشار خونی و نارسایی قلبی همراه است، که از دلایل اصلی مرگ و ناتوانی در افراد پیر می باشد. از اینرو، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر دو نوع تمرین هوازی منظم بر سطوح آپلین وگیرنده آن در بافت قلب موش های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی، 28سر موش صحرایی نر ویستار پیر (48 تا50 هفته) انتخاب و بطور تصادفی به 4 گروه کنترل، دوکسوروبیسین، دوکسوروبیسین- تمرین 30 دقیقه و دوکسوروبیسین-تمرین 60 دقیقه تقسیم شدند. بیماری مزمن کلیوی با یک بار تزریق زیر جلدی دوکسوروبیسین (5/8 میلی گرم بر کیلوگرم وزن) القا شد. برنامه تمرینی شنا شامل3 روز در هفته، روزی 30 دقیقه و 60 دقیقه برای مدت 8 هفته بود. سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب به روش الایزا سنجیده شد. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شد (05/0>p).
  یافته ها
  نتایج نشان داد القای بیماری مزمن کلیوی با کاهش سطوح قلبی آپلین و گیرنده آن در رت های پیر همراه است. همچنین 8 هفته شنا، در هر دو تمرین بطور معنی داری این تغییرات را معکوس نمود. به علاوه تفاوت معنی داری بین تاثیرهر کدام ازین دو زمان متفاوت تمرین در رت های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل ازکارپیشنهاد می دهدکه استفاده از شیوه های درمانی غیر دارویی تمرین ورزشی حتی کوتاه مدت می تواند در افزایش سطوح آپلین قلب و گیرنده ی کاهش یافته ناشی از بیماری مزمن کلیوی درافراد مسن موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، آپلین - گیرنده، بیماری مزمن کلیوی، پیری
 • بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs2278961 در ناحیه ژنی COLQ به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان
  نفیسه معینی فر، صادق ولیان * صفحات 335-341
  زمینه و هدف
  نشانگان میاستنی مادرزادی (CMS) یک بیماری هتروژنی است که به سه نوع پیش سیناپسی، سیناپسی و پس سیناپسی تقسیم می شود. نشانگان میاستنی مادرزادی نوع سیناپسی به دلیل جهش های مغلوب در ژن COLQ رخ می دهد. روش ایده ال برای تشخیص مولکولی این بیماری آنالیز مستقیم جهش های ژنی است که بسیار وقت گیر و پرهزینه می باشد، بنابراین از روش های جایگزین به عنوان مثال بررسی پیوستگی با استفاده از مارکرهای چند شکلی ازجمله چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (SNP) می توان استفاده کرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ابتدا ازطریق بررسی های بیوانفورماتیکی مارکر rs2278961 واقع در ناحیه UTR''3 ژن COLQ انتخاب شد. بعد از انتخاب مارکر، طراحی پرایمر انجام شد و درنهایت مارکر rs2278961 در جمعیت اصفهان ازطریق تکنیک ARMS PCR تعیین ژنوتیپ شد و با استفاده از اطلاعات حاصل از تعیین ژنوتیپ، درجه هتروزیگوسیتی و فراوانی آللی آن به کمک پایگاه Genepop محاسبه گردید. درنهایت از نرم افزار PIC Calculator برای تخمین مقدار PIC (Polymorphism Information Content) استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج حاصل از پایگاه های Genepop و PIC Calculator، فراوانی آلل مغلوب A (MAF)، درجه هتروزیگوسیتی و مقدار PIC به ترتیب 539/0، 61842105/0 و 3735/0 تخمین زده شد.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که 2/0MAF> و PIC نزدیک به 375/0 از معیارهای لازم جهت یک مارکر کارامد می باشند، بنابراین rs2278961 با دارا بودن شرایط ذکر شده، می تواند به عنوان مارکر مناسب جهت تشخیص مولکولی بیماری CMS در جمعیت ایرانی پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: مارکر rs2278961، بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی (CMS)، جمعیت اصفهان، چندش، کلی های تک نوکلئوتیدی (SNP)
 • بررسی مقایسه ای تماس پوستی شکمی و کانگورویی (آغوشی) مادرونوزاد بلافاصله بعد از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر قبل ترخیص از بیمارستان
  محدثه عادلی، مریم ارادمهر * صفحات 343-351
  مقدمه
  تماس پوست به پوست در ساعات اولیه پس از تولد، مادر و نوزاد را برای برقراری یک الگوی تعاملی دوطرفه و هماهنگ آماده می کند. مطالعات کمی درباره استفاده از روش کانگورویی درنوزادان رسیده و رفتارهای مادری پس ازتولد انجام شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تماس پوستی شکمی و کانگورویی بر رفتارهای دلبستگی مادر انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال1394بر روی68زن باردار واجد شرایط در تربت حیدریه انجام شد. افراد بطور تصادفی در دو گروه تجربی(تماس پوستی کانگرویی)و گروه شاهد(تماس پوستی شکمی)قرار گرفتند. در ساعت اول بعد زایمان رفتارهای دلبستگی مادربه مدت 15 دقیقه مشاهده وثبت شد. هر دقیقه به دو 30 ثانیه تقسیم که30ثانیه اول رفتار مشاهده و30ثانیه دوم رفتارهای مادر با چک لیست رفتاری ثبت می شد.پس از کدگذاری داده ها، تجزیه و تحلیل با نرم افزارversion 14spss و آزمونهای کروسکال والیس، مجذور کای، تی مستقل و من ویتنی انجام شد. میزانpکمتر از 05/0معنی داردرنظرگرفته شد.
  یافته ها
  از میان رفتارهای احساسی، مجاورتی و مراقبتی یک ساعت بعد از زایمان در دو گروه، تنها رفتارهای مجاورتی تفاوت معنی داری داشتند(049/0=p). رفتار دلبستگی یک ساعت پس از زایمان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند(134/0=p).
  نتیجه گیری
  تماس پوستی کانگورویی بر رفتارهای دلبستگی مادر تاثیری مشابه تماس پوستی شکمی داشته و در مقایسه با تماس پوستی شکمی اثرات مثبتی بر رفتارهای مجاورتی داشته است.
  کلیدواژگان: مراقبت کانگرویی، تماس پوست به پوست، رفتارهای دلبستگی
|
 • Rahim Golmohammadi *, Mohammadreza Mohajeri, Motahareh Golmohammadi Pages 271-278
  Background and Purpose

  The effect of the marker expression high molecular weight cytokeratin ) HMWCK ( in Benign prostatic hyperplasia (BPH) and adenocarcinoma prostate. There were conventional reported about rate expression HMWCK in adenocarcinoma prostate The purpose of this studied was to determine expression of the marker HMWCK with histopathological parameters in BPH and adnocarcinoma in prostatic by immunohistochemistry methods.

  Materials And Methods

  This descriptive analytical research was conducted on 79 patients admitted to Hospital in Isfahan Iran. Samples were fixed in formalin and tissue processing and stained by hematoxilin and eosin adenocarcinoma samples were classified with Gleason pattern ( score) method by two pathologist. The effect of over expression in marker expression HMWCK was done after diagnosis by two expert(blind). The obtained data were analyzed using chi-square test.

  Results

  Out of the 79 specimens 43 samples were BPH and 36 samples were adenocarcinoma . in 40 samples with diagnosis BPH were observed of the marker HMWCK and 3 samples were negative. Out of 36 samples with diagnosis adenocarcinoma 35 them over expression marker of the HMWCK were negative but one samples was positive. . The over specimens malignancy were in higher Gleason score There was significant relationships between type samples (BPH and adenocarcinoma) with over expression of the marker HMWCK P

  Keywords: Adenocarcinoma, BPH, HMWCK, Immunohistochemistry
 • Parisa Sedaghati *, Hasan Daneshmandi, Mozhgan Ashtari, Abo Taleb Saremi Pages 279-286
  Background
  The aim of this research was to study the effects of eight weeks aquatic gymnastics Training on the Intensity of Low Back Pain in primiparous women.
  Materials And Methods
  This cohort study was carried out sampling primiparous women (n=62, age range: 28-35 year) in the second trimester of pregnancy were Purposefully selected and divided into two control (n=30) and experimental (n=32) groups. The experimental group performed a 8 week aquatic gymnastics Training both in water and land in the presence of the researcher, with the collaboration of aquatic gymnastics experts and under the supervision of a medical specialist at specialty hospital of Sarem (Tehran-Iran). The Qubeck low back pain standard questionnaire and Burg exercise intensity measurement scale were utilized to compare the results between the pre-/ post-test. The paired t-test and Covariance were used for analysis by SPSS V.19.
  Results
  The results revealed that a 8 week aquatic gymnastics Training significantly relieved the low back pain and promoted the general health of the primiparous women during the second trimester of pregnancy (P=0.001). The back pain intensity was increased in control group (P=0/023).
  Conclusion
  Based on findings of the present study, as aquatic gymnastics Training can eliminate the low back pain and promote the general health among the pregnants, it can be suggested as a non-aggressive method
  Keywords: aquatic gymnastics, exercise, Health, Pregnancy, Low Back Pain
 • Mahnaz Tarkhasi, Somayeh Tazari, Sahar Eghbali, Ali Hosseinzadeh, Sedighe Rastaghi, Hassan Naemi * Pages 287-296
  Target: Head lice infestation is worldwide and it is considered as an important health issue not only in deprived societies but also in developed countries societies as well. The object of this project is to investigate head lice prevalence in primary schools in Sabzevar city.
  Research
  Method
  This study was of type descriptive and in form of sectional studies which was done in 2015-2016. The Target population was entity of primary school students and sample was 1200 people population. Sampling was of simple-random kind and checklist were used for data collection. Then Data was registered (recorded) in SPSS V 19 software. analysis of data was done according to chi-square test description.
  Results
  The number of studied students was 1200, 30.9% were boys and 69.1% were girls. The highest prevalence of head lice infestations was in cases where their fathers were free (81.5%), and their literacy level (65.66%). There was no correlation between the type of residential home and contamination of the research samples (P = 0.71). There was no relation between the student's bases (P = 0.32), the existence of a health educator (P = 0.9) and father's occupation with head lice infection (P = 0.54).
  Result
  Head lice infestation (Pediculosis capitis) is still a crucial health issue worldwide. It is recommendable that proper information is provided to primary schools teachers so that appropriate utilization of their capabilities in students’ instruction, screening & treatment (Therapy) is made possible.
  Keywords: Head lice, schools, students, Sabzevar
 • Mohammad Bazdar, Leila Kohan*, Omid Tabiee Pages 297-302
  Background
  A few studies have been carried out regarding the effect of air pollution on the sperm quality. All of these studies indicated the remarkable effect of air pollution on the men’s fertility abilities. The aim of this study was to investigate air pollution effects on sperm quality in the industrial zone of Asaluyeh.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was conducted on 152 men that were recruited randomly through pollution (Asaluyeh) and control (Kangan) areas. Semen analysis was done for measure sperm quality. The Statistical analysis was performed using SPSS software and P
  Keywords: Asaluyeh, Air pollution, Semen, Sperm parameters
 • Behnam Hashemi, Saeid Taghiloo, Esmaeil Allahmoradi, Morteza Karami *, Hossein Ali Rahdar Pages 303-308
  Introduction
  Portulaca oleracea is one of the most utilized herbs in the world. According to some antibacterial effect of plants extracts, it seems that this extracts can be used in the bacterial infection treatments. In order to assessment of antibacterial effect of the Portulaca oleracea extract, we determined minimum inhibitory and minimum bactericidal concentration of the Portulaca oleracea extract on the pathogenic bacterial species that antibiotic resistant pattern was determined in this species.
  Methods
  Hydro-Alcoholic extract of the Portulaca oleracea was harvested. Bacterial species including S. aureus, P. aeruginosa, L. monocytogenes, A. baumannii, E. coli and K. pneumonia was collected from the Iran pasteur institute. Antibiogram was determined by disk diffusion method and then MIC and MBC of Hydro-Alcoholic extract of the Portulaca oleracea was determined.
  Results
  Highest MIC concentration was observed in P. aeruginosa, L. monocytogenes, E. coli and K. pneumonia. While highest MBC concentration related to L. monocytogenes.
  Conclusion
  Herbal antibacterial extracts can be useful in human infection control. In order to this goal, in this study antibacterial effect of Portulaca oleracea extract determined against six important pathogens. According to Our results hydro-alcoholic extract of Portulaca oleracea show antibacterial effect on human pathogens including E. coli, K. pneumonia, S. aureus, A. baumannii, P. aeruginosa and L. monocytogenes.
  Keywords: Antimicrobial agents, Portulaca, bacteria, pathogen
 • Zahra Ghazi, Naser Mogharrabian, Mohammad Gholizade, Yaser Tabaraei, Mostafa Rad * Pages 309-315
  Introduction
  Nausea is a common symptom of general anesthesia and its control with non-pharmacological methods is one of the most important goals of nursing. one of the ways to increase the quality of nursing care is evidence-based method. The purpose of this study was to determine the effect of ambulation according to the evidence-based method on nausea in patients after inguinal hernia surgery.
  Method
  This single-blind clinical trial was conducted on 60 patients who underwent inguinal hernia surgery in Shahrood imam-Hossein-Hospital in 1395. Patients were randomly divided into two groups: test and control.intensity of nausea was measured at 3,6,9 and 12 hours after surgery and before discharge time.The data were analyzed in SPSS16 using Fisher test, likelihood ratio, Kolmogorov Smironov,K2Pearson,K2Friedman,and Wilcoxon.
  Findings: In first stage(before first ambulation), nausea intensity in experimental group was less than patients of control group(3.30VS3.57). In second stage (before second ambulation), nausea intensity in experimental group was less control group(3.03VS3.53). In third stage (before third ambulation), nausea intensity in experimental group was less than control group(2.73VS3.6).In fourth stage(before fourth ambulation), nausea intensity in experimental group was less than of control group patients(2.96VS3.63). In fifth stage (before discharge) nausea intensity in experimental group was less than patients of control group(2.03VS3.13).
  Results
  according to results,an evidence based procedure is effective in reducing the intensity of nausea following inguinal hernia surgery.Considering the cost and fewer complications and ease of implementation of this method, it can be recommended as a care strategy in reducing nausea.
  Keywords: inguinal hernia, nausea, ambulate, evidence based nursing
 • Ebrahim Nameni *, Soraya Nemati Shahri Pages 317-326
  The present research is concerned with the role of mediating hardiness about early maladaptive scheme with cognitive emotion regulation in the case of women who have been abandoned by drug abuse disorder.
  The purpose of this research is considered as fundamental research and the descriptive correlation method has been used.
  Method
  The statistical population of this research is women in mashhad vakilabad central prison in1396, who have been abandoned by drug abuse disorder.
  According to the official reports of Mashhad centeral prison, their number was 425, which 202 were randomly selected. Field method has been used to collect information and because of the subject nature, data was collected through questionnaire. Also, descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data.
  On the other hand, in order to confirm or reject the research hypothesis, the correlation method and the path analysis of multivariate regression was used.
  It should be noted that all statistical analyzes have been used with SPSS software.
  Keywords: hardiness, early maladaptive scheme, cognitive emotion regulation
 • Parvin Farzanegi *, Mirabdollah Tahramozi Pages 327-333
  Background And Aim
  Chronic kidney disease as an important risk factor associated with some disorders including hypertension and heart failure which is the major cause of death and disability in older people. Hence, the aim of the present study was to investigate the effects of two types aerobic exercise on levels of apelin and its receptor in the old rats heart tissue with chronic kidney disease
  Methods and Materials: In this experimental study, 28 aged male wistar rats )48 to 50 weeks) were selected and randomly divided into 4 groups: control, doxorubicin, doxorubicin-30minutes training and doxorubicin-60 minutes training. Chronic kidney disease induced by a single subcutaneous injection of doxorubicin (8.5 mg kg). The swimming training program includes 3 times per week, 30 and 60 minutes for 8 weeks. The levels of apelin and its receptor in heart tissue measured by using ELISA method. one-way analysis of variance was used to analyze the data)p
  Keywords: Aerobic Exercise_Apelin - Receptor_Chronic kidney Disease_Aging
 • Analysis of Genetic Variation of rs2278961 Marker in COLQ Gene as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Congenital Myasthenic Syndrome in the Isfahan population
  Nafise Moeinifar, Sadeq Vallian * Pages 335-341
  Background
  Congenital myasthenic syndromes (CMS) recognized as heterogeneous disorders arising from presynaptic, synaptic, or postsynaptic defects. Congenital myasthenic syndrome due to defects in synaptic activity of the acetylcholinesterase enzyme (AChE) is caused by recessive mutations in the COLQ gene. Ideal method for molecular diagnosis of this disease is direct analysis of the gene mutations, which is expensive and time consuming. Therefore, alternative methods such as linkage analysis using polymorphic markers including single nucleotide polymorphism (SNP) is suggested.
  Materials And Methods
  In this study, using bioinformatic analysis, rs2278961 marker located on 3'UTR of COLQ gene was selected which contains 2 alleles G and A. rs2278961 marker was genotyped in the Isfahan population by ARMS PCR technique, using specific primers. Degree of heterozygosity and allelic frequencies were calculated by Genepop software. Finally, the amount of polymorphism information content (PIC) was computed by PIC Calculator software.
  Results
  According to the results of Genepop and PIC Calculator, the frequency of recessive allele A (MAF), the degree of heterozygosity and the PIC were estimated 0.539, 0.61842105 and 0.3735, respectively.
  Conclusion
  Since the MAF>0.2 and PIC close to 0.375 are the criteria for an efficient marker, rs2278961 having mentioned conditions, therefore it could be suggested as an appropriate markers for diagnosis of CMS disease in Iranian population.
  Keywords: rs2278961, Congenital Myasthenic Syndrome disease (CMS), Isfahan population, single nucleotide polymorphism (SNP)
 • Comparison of mother and newborns abdominal skin to skin and Kangaroo contact immediately after birth on mothers attachment behaviors Before Discharge from hospital
  Mohadse Adeli, Maryam Aradmehr * Pages 343-351
  Background
  Skin to skin contact in the first hours after birth, the mother and the baby is ready to establish a harmonized model for bilateral interaction. Few studies have been undertaken Kangaroo contact for term infants and assessing mother behaviors after birth. The aim of this study was to compare of mother and newborns abdominal skin to skin and Kangaroo skin contact on mothers attachment behaviors.
  Methods
  This single-blind clinical trial was accomplished on 68 qualified pregnant women, in Torbat Heydariyeh in 1394.women were randomly divided into two groups Experimental(Kangaroo skin contact)and control(abdominal skin contact).The attachment behaviors were been recorded at the first hour of visit of mother and infant for 15 minutes. Every minute divided into two 30 second that researcher observed the behaviors of mother in the first 30 second and recorded behaviors in 30 second during 15 minutes. After encoding the data, were analyzed with SPSS software version 20, Mann-Whitney tests, t, chi-square and kruskalwallis.0/05>p was considered significant.
  Results
  Among emotional, proximity and caring behaviors for one hour after delivery in both groups, only proximity behaviors were significantly different (p=0.049).Two groups had not significant difference in mothers attachment behaviors in the first hours (p=0.134) after delivery.
  Conclusions
  The effect of Kangaroo skin contact on maternal attachment behaviors was similar to abdominal skin contact and in the comparison of abdominal skin contact had positive effects on proximity behavior.
  Keywords: Kangaroo mother care, skin to skin contact, attachment behaviors