تاثیر سطوح مختلف ال- کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیبات بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تلاش برای کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش سرعت رشد و نیز افزایش مقاومت در برابر بیماری ها از مهم ترین اهداف تحقیقات مرتبط با ماهی کپور معمولی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سطوح مختلف ال -کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیب بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) بود.
پژوهش تجربی حاضر روی 9 0 قطعه ماهی به مدت 8 هفته انجام گرفت. ماهیان در طرح کاملا تصادفی به 9 تانک 3 0 0 لیتری فایبرگلاس در سه تیمار و سه تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل سه سطح (صفر، 5 0 0 و 1 0 0 0 میلی گرم ال-کارنیتین) بودند و ماهیان سه بار در روز در حد سیری تغذیه شدند. شاخص های رشد، مورفومتریک و تغذیه و همچنین فاکتورهای خونی سه تیمار مورد مقایسه قرار گرفتند. درصد رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی در جیره غذایی و ترکیب لاشه ماهیان با روش AOAC تعیین و داده ها با نرم افزار SPSS 1 6 از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تحلیل شدند.
مقادیر مختلف ال- کارنیتین تفاوت معنی داری روی رشد نداشت، اما با افزایش سطح ال- کارنیتین یک روند افزایشی در بهبود ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد. پروتئین و چربی لاشه در تیمار 1 0 0 0 میلی گرم به ترتیب افزایش و کاهش یافت که با گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت. گلوکز و HDL تیمار 1 0 0 0 میلی گرم، افزایش و مقدار کلسترول و LDL در مقایسه با شاهد کاهش یافت. ال- کارنیتین بر میزان تری گلیسرید و هماتوکریت تاثیر معنی داری نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878489 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!