تاثیر سطوح مختلف ال- کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیبات بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی

پیام:
چکیده:
تلاش برای کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش سرعت رشد و نیز افزایش مقاومت در برابر بیماری ها از مهم ترین اهداف تحقیقات مرتبط با ماهی کپور معمولی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سطوح مختلف ال -کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیب بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) بود.
پژوهش تجربی حاضر روی 9 0 قطعه ماهی به مدت 8 هفته انجام گرفت. ماهیان در طرح کاملا تصادفی به 9 تانک 3 0 0 لیتری فایبرگلاس در سه تیمار و سه تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل سه سطح (صفر، 5 0 0 و 1 0 0 0 میلی گرم ال-کارنیتین) بودند و ماهیان سه بار در روز در حد سیری تغذیه شدند. شاخص های رشد، مورفومتریک و تغذیه و همچنین فاکتورهای خونی سه تیمار مورد مقایسه قرار گرفتند. درصد رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی در جیره غذایی و ترکیب لاشه ماهیان با روش AOAC تعیین و داده ها با نرم افزار SPSS 1 6 از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تحلیل شدند.
مقادیر مختلف ال- کارنیتین تفاوت معنی داری روی رشد نداشت، اما با افزایش سطح ال- کارنیتین یک روند افزایشی در بهبود ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد. پروتئین و چربی لاشه در تیمار 1 0 0 0 میلی گرم به ترتیب افزایش و کاهش یافت که با گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت. گلوکز و HDL تیمار 1 0 0 0 میلی گرم، افزایش و مقدار کلسترول و LDL در مقایسه با شاهد کاهش یافت. ال- کارنیتین بر میزان تری گلیسرید و هماتوکریت تاثیر معنی داری نداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878489 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!