بررسی وضعیت شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پیام:
چکیده:
مقدمه

ناهنجاری های مادرزادی از مهم ترین علل بستری در بیمارستان و معلولیت و مرگ نوزادان به شمار می روند و هزینه بستری و اقدامات درمانی این کودکان، بار سنگینی را به سیستم بهداشتی و خانواده های آنها وارد می کند. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت ناهنجاری های مادرزادی در ایران به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد.

روش کار

در این مطالعه مروری جهت یافتن مطالعات مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی SID،Iranmedex ، IranDoc،Magiran ، Scopus و Pubmed و همچنین موتور جستجوی Google Scholarبا استفاده از کلید واژه های شیوع، ایران، ناهنجاری های مادرزادی و معادل انگلیسی آنها در مجلات فارسی و انگلیسی زبان در فاصله سال های 1365 تا اردیبهشت 1397 جستجو شدند. داده ها با روش متاآنالیز و با استفاده از مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2محاسبه شد.

یافته ها

از مجموع 2306 مطالعه بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 35 مطالعه از فاصله سال های 1986 تا 2017 وارد متاآنالیز شدند. نتایج این مطالعه متاآنالیز نشان داد شیوع کلی ناهنجاری مادرزادی در ایران 6/2% می باشد. شیوع ناهنجاری در پسران 8/2% و در دختران 2% می باشد. شایع ترین ناهنجاری مادرزادی گزارش شده در متولدین ناهنجاری اسکلتی (1/29%) و سپس ناهنجاری سیستم ادراری تناسلی (2/23%) می باشد.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر حاکی از میزان بالای ناهنجاری مادرزادی در ایران می باشد، لذا مطالعات بیشتری جهت شناخت بیشتر این مساله و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از بروز ناهنجاری مادرزادی توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1883662 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.