الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
فعالیت جسمانی در دوران بارداری اثرات سودمندی بر سلامتی مادر و جنین دارد. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین الگوی فعالیت جسمانی در زنان باردار نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 268 زن باردار نخست زا در بیمارستان مصطفی خمینی انجام شد. ابزار مطالعه، پرسشنامه ی استاندارد فعالیت جسمانی در بارداری بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و با آزمونمن ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه وتحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد فقط 2/36 درصد از زنان باردار، مدت زمان پیاده روی مطلوب و مطابق راهنما داشتند. کار در منزل که عمدتا به شکل فعالیت های در حالت نشسته است درصد قابل توجهی از فعالیت های روزانه ی افراد مورد مطالعه است (60/2±34/7) و مدت زمان فعالیت های ورزشی کمترین مدت زمان فعالیت های روزانه آنان است (08/0 ± 14/0 روز/ساعت). عمده فعالیت های مادران از نوع فعالیت های سبک و بی تحرک است. زایمان به صورت طبیعی 6/30 درصد از کل زایمان ها بود. مقدار وزن گیری در 6/58% افراد بیش ازحد توصیه شده بود. ارتباط معناداری بین فعالیت جسمانی و ورزشی با نوع زایمان مشاهده شد. افرادی که پیاده روی بیشتری داشتند، احتمال زایمان طبیعی بیشتری هم داشتند (03/0= P).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه از اثرات مثبت فعالیت جسمانی در بارداری حمایت می کند. لذا با توجه به اقبال کم از طرف خانم های باردار، راهکارهای مناسب از طرف مراکز ذیربط از جمله دانشگاه ها و مراکز مراقبت بارداری لازم است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1888238 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.