تعیین کارایی، ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی توسط کربن فعال گرانوله

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
رنگ SY) Sunset Yellow FCF ) یکی از آلاینده های خطرناک رنگ آزوی موجود در پساب فرایندهای مواد غذایی است. در این ارتباط، در پژوهش حاضر کارایی کربن فعال گرانوله (GAC: (Granular Activated Carbon در جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی و همچنین ایزوترم و سینتیک های جذب مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی می باشد که در آن به بررسی تاثیر پارامترهای مستقل مانند pH ، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه بر درصد حذف رنگ Sunset Yellow FCF پرداخته شده است. جذب نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 480 نانومتر با سه بار تکرار انجام شد. در این پژوهش از مدل های ایزوترم جذب Langmuir و Freundlich برای مدل سازی ریاضی فرایند جذب رنگ Sunset Yellow استفاده گردید. معادلات سینتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم نیز برای آنالیز داده های آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته ها
زمان ماند، نقش مهم تری نسبت به pH و غلظت های اولیه رنگ در فرایند جذب دارد و افزایش زمان ماند از 5 تا 50 دقیقه باعث افزایش راندمان حذف رنگ از 62 به 85 درصد می شود. از سوی دیگر، هنگامی که دوز جاذب از 1 تا 8 گرم افزایش می یابد، راندمان حذف رنگ از 65 به 82 درصد افزایش پیدا می کند. شایان ذکر است که فرایند جذب از ایزوترم جذب مدل Freundlich با ضریب همبستگی 9998 / 0= r2 و از مدل سینتیکی شبه درجه یک با ضریب همبستگی 9975 / 0= r2 تبعیت می کند.
نتیجه گیری
مطابق با نتایج می توان گفت که رنگ Sunset Yellow به طور قابل توجهی با جاذب کربن فعال گرانوله جذب می گردد؛ به طوری که می توان از آن به عنوان روشی بسیار موثر برای حذف رنگ Sunset Yellow از محلول های آبی استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889875 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.