تاثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال

پیام:
چکیده:
هدف از این بررسی ارزیابی تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی بر عملکرد تولیدی و برخی از شاخص های فعالیت کبدی گاوهای هلشتاین در دوره انتقال بود. 35 راس دام از 21 روز پیش از زایش تا 21 روز پس از زایش به صورت کامل تصادفی به پنج جیره غذایی متشکل از جیره حاوی پودر چربی با منبع نخل (پالم) روغنی به عنوان جیره شاهد (T1) ، جیره حاوی مکمل CLA (ترکیبی از ترانس 10 سیس 12 و سیس 9 ترانس11) (T2) ، جیره حاوی دانه کتان نواری (اکسترود) شده (T3) ، جیره حاوی مخلوطی از مکمل CLA و دانه کتان نواری شده (T4) و جیره حاوی مخلوط روغن و کنجاله کنجد (T5) اختصاص داده شدند. مقدار مصرف خوراک و تولید شیر به صورت روزانه و ترکیب شیر به صورت هفتگی اندازه گیری شد. نمونه های خون به صورت هفتگی به منظور تعیین غلظت فراسنجه های پلاسما گرد آوری شد. مقادیر ماده خشک مصرفی، تولید شیر و ترکیب شیر تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0P>). از بین فراسنجه های خون، غلظت پروتئین کل و اوره خون در زمان پس از زایش تحت تاثیر تیمار قرار گرفت (05/0P<). غلظت پروتئین کل در گاوهای تغذیه شده با T3 نسبت به گاوهای تغذیه شده با T1 بیشتر بود و غلظت اوره خون در گاوهای تغذیه شده با T5 زیادتر از T3 بود ولی بین دیگر تیمارها تفاوت معنی داری وجود نداشت. تفاوت ها در غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز خون در دوره پیش از زایش بین تیمارها تمایل به معنی داری داشت (1/0P<) به طوری که بیشترین مقدار برای گاوهای گروه T1 بود. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت، دانه کتان نواری شده با افزایش پروتئین کل پلاسما و کاهش اوره خون پس از زایش و مکمل CLA با کاهش آسپارتات آمینو ترانسفراز پس از زایش تاثیر سودمندی بر سلامت کبد در دوره انتقال دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
193 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891120 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.