فهرست مطالب

علوم دامی ایران - سال چهل و نهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال چهل و نهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فاطمه صائمی، احمد زارع شحنه *، مهدی ژندی، امیر اخلاقی، شریف رستمی صفحات 171-177
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پرکاری درازمدت غده تیروئید بر وزن بدن و تولید تخم مرغ بود. همچنین ارتباط بین پرکاری تیروئید و برخی فراسنجه های تولید مثلی بررسی شد. در این آزمایش 70 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه کاب 500 در سن 47 هفتگی به شیوه تصادفی به دو گروه تیمار (پنج تکرار شامل هفت پرنده) تقسیم شدند. تیروکسین به مدت صد روز متوالی به شیوه دهانی به گروه پرکار تجویز شد (3/0 میلی گرم به ازای هر پرنده در روز) ، وزن بدن و تولید تخم مرغ به شیوه هفتگی محاسبه شدند. تاثیر پرکاری تیروئید بر غلظت پلاسمایی T4معنی دار بود؛ اما غلظت T3تحت تاثیر قرار نگرفت. نتایج نشان دادند، هورمون های تیروئیدی تاثیر کاهشی قابل توجهی بر وزن بدن داشتند. هورمون های تیروئیدی بر تولید تخم مرغ تاثیر نداشتند، اما اثر برهمکنش تیمار و زمان (هفته) بر تولید تخم مرغ معنی دار بود. وزن تخمدان و اویداکت بین مرغ های گروه شاهد و پرکار تفاوت نداشتند. تجویز تیروکسین به مرغ های مادر سبب کاهش قطر فولیکول های F1شد.
  کلیدواژگان: تولیدمثل، فولیکول تخمدانی، مرغ مادر، هورمون های تیروئیدی
 • سید نادر آلبوشوکه *، محمدرضا بختیاری زاده، مجتبی طهمورث پور صفحات 179-191
  این آزمایش به منظور بررسی و شناسایی همریخت (ایزوفرم) های RNA مرتبط با ساختار پروتئین های ماهیچه ای بین مرغ بومی اصفهان و جوجه تجاری راس با سرعت رشدهای متفاوت، انجام شد. بدین منظور و پس از استخراج کل RNA از نمونه های ماهیچه سینه مرغان یادشده در سن 28 روزگی، توالی یابی جفتی با استفاده از پلاتفرم illumine Hiseq 2000 انجام شد. برای همترازی خوانش ها به ژنگان (ژنوم) مرجع مرغ اهلی، از نرم افزار Hisat2 و برای اسمبلی ترانسکریپت ها و شناسایی بیان ژن های با تفاوت معنی دار از بسته Cufflinks استفاده شد. مقایسه آماری همریخت های توالی یابی شده بین دو گروه، 259 همریخت (161 همریخت در جوجه تجاری و 98 همریخت در مرغ بومی) با تفاوت بیان معنی دار را مشخص کرد. در بین همریخت های جوجه تجاری، 4 ژن ACTC1، ATF3، CYR61 و FABP4 هر یک با دو همریخت مختلف افزایش بیان داشتند. در جوجه تجاری فراوانی همریخت های مرتبط به ماهیچه کالبدی (اسکلتی) با انقباضات آهسته بیشتر از همریخت های ماهیچه اسکلتی با انقباض سریع بود. بررسی عملکردی نشان داد، همریخت ها در جوجه تجاری در ارتباط با افزونش و تمایز یاخته ای، پررشدی (هایپرتروفی) و ساخت پروتئین های ساختمانی ماهیچه ای بوده درحالی که در مرغ بومی مرتبط به فرآیندهای ایمنی، حاملان یون ها و فلزها، نوار (باند) شونده های به فلزها، DNA و RNA، و عامل های شرکت کننده در شکست پروتئین های ماهیچه ای بودند. نتایج این بررسی نشان داد، چنین تغییرهایی به احتمال توانسته با کاهش دادن سطح نیازهای مرغ بومی و افزایش توان ایمنی و سازگاری، امکان تداوم و چیره شدن بر شرایط سخت محیطی و غذایی را در طول دوره تکاملی این مرغ تقویت کند.
  کلیدواژگان: بیان ژن، جوجه تجاری راس، مرغ بومی اصفهان
 • هادی مرادی، مهدی گنج خانلو *، ابوالفضل زالی، مهدی دهقان بنادکی صفحات 193-201
  هدف از این بررسی ارزیابی تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی بر عملکرد تولیدی و برخی از شاخص های فعالیت کبدی گاوهای هلشتاین در دوره انتقال بود. 35 راس دام از 21 روز پیش از زایش تا 21 روز پس از زایش به صورت کامل تصادفی به پنج جیره غذایی متشکل از جیره حاوی پودر چربی با منبع نخل (پالم) روغنی به عنوان جیره شاهد (T1) ، جیره حاوی مکمل CLA (ترکیبی از ترانس 10 سیس 12 و سیس 9 ترانس11) (T2) ، جیره حاوی دانه کتان نواری (اکسترود) شده (T3) ، جیره حاوی مخلوطی از مکمل CLA و دانه کتان نواری شده (T4) و جیره حاوی مخلوط روغن و کنجاله کنجد (T5) اختصاص داده شدند. مقدار مصرف خوراک و تولید شیر به صورت روزانه و ترکیب شیر به صورت هفتگی اندازه گیری شد. نمونه های خون به صورت هفتگی به منظور تعیین غلظت فراسنجه های پلاسما گرد آوری شد. مقادیر ماده خشک مصرفی، تولید شیر و ترکیب شیر تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0P>). از بین فراسنجه های خون، غلظت پروتئین کل و اوره خون در زمان پس از زایش تحت تاثیر تیمار قرار گرفت (05/0P<). غلظت پروتئین کل در گاوهای تغذیه شده با T3 نسبت به گاوهای تغذیه شده با T1 بیشتر بود و غلظت اوره خون در گاوهای تغذیه شده با T5 زیادتر از T3 بود ولی بین دیگر تیمارها تفاوت معنی داری وجود نداشت. تفاوت ها در غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز خون در دوره پیش از زایش بین تیمارها تمایل به معنی داری داشت (1/0P<) به طوری که بیشترین مقدار برای گاوهای گروه T1 بود. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت، دانه کتان نواری شده با افزایش پروتئین کل پلاسما و کاهش اوره خون پس از زایش و مکمل CLA با کاهش آسپارتات آمینو ترانسفراز پس از زایش تاثیر سودمندی بر سلامت کبد در دوره انتقال دارد.
  کلیدواژگان: دوره انتقال، فراسنجه های خون، فعالیت کبد، گاو شیری، مکمل چربی
 • اکبر اسدی، تقی زهرایی صالحی *، محمود جمشیدیان صفحات 203-211
  اشریشیاکلی بیماری زای طیور عامل ایجاد طیف بسیار گسترده ای از بیماری های خارج روده ای ازجمله سلولیت و کلی باسیلوز است. مشکل مقاومت به پادزیست (آنتی بیوتیک) ها در سرتاسر جهان وجود دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی مولکولی ژن های مقاومت پادزیستی مانند: aac، aad، qnr، tet، anr، sul و تعیین حساسیت پادزیستی بود. نمونه برداری از کشتارگاه صنعتی طیور شهربابک در 6 ماه سال 95 انجام و شمار 83 جدایه از نمونه های کلی باسیلوزی و 34 جدایه از نمونه های سلولیتی جدا و به روش های بیوشیمیایی تایید شدند. سپس آزمون های MultiplexPCR و تست حساسیت پادزیستی روی نمونه ها انجام شد. نتایج بررسی نشان داد، فراوانی ژن های tetA 85/63%، tetB65/62%، qnrs 3/49%، 09/24%، 91/28%، 32/31%، 5/26%، 1- aac (3) 66/25%، 89/22%، flor 91/28%، 31/33% و 30/12درصد بود. هیچ کدام از نمونه ها از نظر ژن های blaTEM مثبت نبودند. در این بررسی مشخص شد که 40 تا 90 درصد همه جدایه ها به یک یا چند پادزیست مقاوم هستند. بیشترین مقاومت به ترتیب نسبت به پادزیست های تتراسایکلین، سولفومتوکسازول، کلرامفنیکل و تریمتوپریم بود. همچنین مشخص شد که بروز مقاومت پادزیستی به دلیل حضور ژن های مقاومت است. شناخت الگوی مقاومت و حساسیت ریزجانداران (میکروارگانیسم) ها نسبت به پادزیست ها در انتخاب مناسب و درست دارو و مهار (کنترل) عفونت ها نقش موثری دارد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، جوجه های گوشتی، سلولیت، کلی باسیلوز، مقاومت پادزیستی
 • لاله حکمی، حسین مهربان *، علی محرری، محمد باقر صیاد صفحات 213-221
  هدف از پژوهش کنونی برآورد مولفه های (کو) واریانس، وراثت پذیری، همبستگی های ژنتیکی و پدیدگانی (فنوتیپی) بین روز آزمون های مختلف صفت نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین در ایران با یک مدل تابعیت تصادفی بود. داده های این تحقیق شامل 1302984 رکورد روز آزمون 149440 گاو هلشتاین شکم اول از 307 گله بودند که طی سال های 1374 تا 1395 خورشیدی زایش داشتند. در مدل تابعیت تصادفی گروه همزمان گله-ماه رکورد گیری، سن در زمان زایش و منحنی شیردهی کل دام ها به عنوان اثر ثابت در نظر گرفته شدند. اثر تصادفی ژنتیک افزایشی و محیطی دائم با چندجمله ای متعامد لژاندر با رتبه چهارم برازش داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد، این صفت تنوع ژنتیکی مطلوبی دارد؛ اما به دلیل پراکنش محیطی زیاد، وراثت پذیری آن در گامه های مختلف شیردهی پایین و بین 06/0 تا 08/0 متغیر بود. همبستگی های ژنتیکی نسبت چربی به پروتئین در مرحله های مختلف شیردهی در محدوده 99/0- 24/0 برآورد شد. ارتباط ژنتیکی گامه اول با دوم زیاد (84/0) بود اما با مرحله های دیگر کاهش چشمگیری نشان داد و در محدوده 24/0 تا 52/0 قرار گرفت؛ این در حالی است که همبستگی ژنتیکی بین دیگر گامه های شیردهی با افزایش فاصله کاهش تدریجی نشان دادند. همبستگی های پدیدگانی بین گامه های مختلف شیردهی کمتر از همبستگی های ژنتیکی برآورد شد و در دامنه 25/0-02/0 مشاهده شد. به دلیل تنوع ژنتیکی این صفت، پیشرفت ژنتیکی امکان پذیر اما با توجه به وراثت پذیری پایین نیاز به شمار دختران بیشتری از هر گاو نر برای دستیابی به صحت مناسب پیش بینی ارزش های اصلاحی است.
  کلیدواژگان: تابعیت تصادفی، فراسنجه های ژنتیکی، نسبت چربی به پروتئین شیر
 • فخرالدین عابد درگاهی، حسن درمانی کوهی *، رضا حسن ساجدی، محمد روستایی علی مهر صفحات 223-236
  این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×3 با دو سطح تزریق کورتیکوسترون (تزریق روغن و تزریق کورتیکوسترون) و سه سطح مصرف پروبیوتیک (1- بدون کاربرد پروبیوتیک، 2 و 3- به ترتیب 105×8/0 و 105×6/1 عدد از اسپور باسیلوس سوبتلیس در هر گرم خوراک) به منظور تعدیل تاثیر تنش القایی تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه های گوشتی انجام شد. هر تیمار در چهار تکرار و در هر تکرار دوازده قطعه جوجه استفاده شد. در سنین 7 تا 9 و نیز 25 تا 27 روزگی دوره پرورش تزریق زیرپوستی روغن ذرت با و بدون 2 میلی گرم کورتیکوسترون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، دو بار در روز انجام شد. تزریق کورتیکوسترون موجب کاهش وزن نسبی و طول روده کوچک در سنین 28 و 42 روزگی شد (05/0P<). وزن نسبی سینه در گروه های تحت تزریق کورتیکوسترون نسبت به گروه تزریق روغن کاهش نشان داد (05/0P<). طول پرزهای قسمت های مختلف روده و عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل با تزریق کورتیکوسترون کاهش معنی دار یافت (05/0P<). افزودن پروبیوتیک به جیره، طول پرز در قسمت های مختلف روده و نیز وزن نسبی روده را افزایش داد (05/0P<). بازده استفاده از خوراک و میانگین افزایش وزن روزانه در گروه های مصرف کننده پروبیوتیک افزایش پیدا کرد (05/0P<). جمعیت باکتری های کلی فرم و لاکتوباسیلوس ایلئوم توسط تزریق کورتیکوسترون تحت تاثیر قرار نگرفت، اما افزودن پروبیوتیک بر آن تاثیر معنی دار داشت (05/0P<). درمجموع نتایج این تحقیق دلالت بر اثرگذاری مثبت پروبیوتیک روی عملکرد و اندازه پرزهای روده جوجه های گوشتی تحت تنش القاء شده با تزریق کورتیکوسترون دارد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، تنش، جوجه گوشتی، کورتیکوسترون
 • هادی فرجی آروق، خدیجه ابراهیمی، غلامرضا داشاب *، محمد رکوعی صفحات 237-246
  هدف از این بررسی، پیش بینی مولفه های (کو) واریانس و فراسنجه های ژنتیکی منحنی رشد در یک جمعیت آمیخته بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور، رکوردهای وزن بدن با منحنی گمپرتز برازش و فراسنجه های منحنی برآورد شد. با استفاده از این منحنی، وزن بلوغ (Wf) ، وزن جوجه نوزاد یا هچ (W0) ، شاخص بلوغ (K) ، سن (ti) و وزن (Wi) در نقطه عطف و نرخ رشد در روزهای مختلف برای همه پرندگان پیش بینی شد. پیش بینی مولفه های (کو) واریانس و فراسنجه های ژنتیکی با استفاده از مدل حیوانی چند صفته با نمونه گیری گیبس انجام شد. وراثت پذیری فراسنجه های منحنی رشد شامل وزن بلوغ (Wf) ، وزن جوجه نوزاد (W0) ، شاخص بلوغ (K) ، وزن و سن در نقطه عطف، به ترتیب برابر با 335/0، 269/0، 273/0، 291/0 و 397/0 پیش بینی شد. همچنین، وراثت پذیری صفات نرخ رشد دوره ای از نوزادی تا 45 روزگی بالا و در دامنه بین 311/0 و 424/0 محاسبه شد. همبستگی ژنتیکی وزن جوجه نوزاد با شاخص بلوغ و وزن بلوغ مثبت بود (14/0 و 24/0) ، اما همبستگی ژنتیکی وزن جوجه نوزاد با سن و وزن در نقطه عطف منفی (24/0- و 12/0-) بود. همبستگی ژنتیکی شاخص بلوغ با وزن جوجه نوزاد، وزن بلوغ، سن و وزن در نقطه عطف منفی بودند. همبستگی ژنتیکی شاخص بلوغ با صفات نرخ رشد در سنین آغازین مثبت (و برای صفات آخر دوره متوسط و منفی) پیش بینی شد. شاخص وزن در نقطه عطف، همبستگی ژنتیکی مثبت با بیشتر صفات نرخ رشد داشت و روند تغییرپذیری آن ها از آغاز به پایان دوره رشد افزایشی بود.
  کلیدواژگان: شاخص بلوغ، گمپرتز، نقطه عطف، نرخ رشد
 • محمدحسین فلاحی، حسین مرادی شهربابک *، محمد مرادی شهربابک ، رستم عبدالهی آرپناهی صفحات 247-255
  هدف از این پژوهش برآورد میزان نامتعادلی پیوستگی، تعیین ساختار بلوک های تک جوری (هاپلوتیپی) و اندازه موثر جمعیت گاومیش آذربایجانی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP پراکنده در سراسر ژنگان (ژنوم) حاصل از تراشه های متراکمK 90 (SNPchip 90k) بود. حیوان های مورد بررسی و ارزیابی 243 راس گاومیش آذربایجانی پراکنده در استان های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بود. پس از کنترل کیفیت داده های نژادگانی (ژنوتیپی) ، 62141 SNP برای تجزیه وتحلیل ساختار جمعیت، شناسایی ساختار تک جور ها و اندازه موثر جمعیت استفاده شد. بیشترین میانگین نامتعادلی پیوستگی در کل جمعیت در فاصله بین 5/2 کیلو جفت باز تا 5 کیلو جفت باز بین 25/0-29 /0 و کمترین میانگین نامتعادلی پیوستگی (r2) در فاصله 900-1000 کیلو جفت باز بین 014/0-012/0 به دست آمد. مقدار r2 با افزایش فاصله میان جفت SNPها کاهش زیادی نشان داد. در کل نمونه های تجزیه شده، 1693 بلوک مشاهده شد که 11 درصد کل SNPها درون بلوک های تک جوری خوشه بندی شدند و 4/3±202 مگا جفت باز از کل ژنگان اتوزومی را پوشش می دهند. اندازه موثر جمعیت با استفاده از آماره (r2) محاسبه شد. اندازه موثر جمعیت حدود دو نسل پیش نزدیک به 422 برآورد شد.
  کلیدواژگان: اندازه موثر جمعیت، بلوک تک جوری، چند شکلی تک نوکلئوتیدی، گاومیش، نامتعادلی پیوستگی
 • حمیدرضا عبداللهی، حسن مهربانی یگانه *، حسین مرادی شهربابک صفحات 257-265
  هدف از این تحقیق استفاده از پر به عنوان روشی ساده، سریع، کم هزینه، بدون خطر و ایمن و مطمئن برای تعیین جنسیت قناری در اوایل تولد، برای کمک به برنامه های اصلاح نژادی و پرورش این پرنده است. شکل ظاهری جنس نر و ماده بسیاری از پرندگان از جمله قناری تا حدودی همانند هم بوده و تشخیص جنسیت آن ها بسیار دشوار است. با استفاده از این روش مولکولی بر پایه اختلاف طول ژن Chromo-helicase-DNA (CHD) در کروموزوم های جنسی Z و W و با به کارگیری روش PCR می توان در بدو تولد جنسیت پرنده را تشخیص داد. در این بررسی از خون و پر140 قطعه قناری از ده نژاد مختلف نمونه گیری و استخراج DNA انجام شد. لازم به یادآوری است در آغاز پنج جفت آغازگر برای انجام PCR طراحی و درنهایت یک جفت آغازگر اختصاصی بر پایه دقت تشخیص جنسیت تایید و استفاده شد. نتایج نشان دهنده افزونش قطعه DNAبه طول 252 جفت باز در جنس نر (ZZ) و دو قطعه به طول های 252 و 309 جفت باز (تفاوت 57 جفت بازی) در جنس ماده (ZW) بود. توالی یابی DNA این دو قطعه انجام شد و برای نخستین بار توالی این دو قطعه از ژن CHD در گونه قناری به نام های CHDZ-1 و CHDW-1 با شماره های شناسایی MG679825. 1 و MG679826. 1 در سایت NCBI ثبت شد. با توجه به نتایج، می توان از این روش، که برای نخستین بار با استفاده از توالیDNA ژن CHD قناری به دست آمد به عنوان روشی کاربردی و مطمئن برای تعیین جنسیت قناری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تعیین جنسیت، روش مولکولی، ژنCHD، قناری، PCR
 • لیلا چراغی مشعوف، حسن علی عربی *، عباس فرح آور، پویا زمانی، رضا علیمحمدی صفحات 267-284
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر افزودن روی و مس به جیره میش های آبستن نژاد مهربان در اواخر دوره آبستنی بر رخ نمای (پروفیل) مواد کانی خون و شیر میش ها، عملکرد رشد بره های آن ها و برخی فراسنجه های سوخت وسازی (متابولیکی) و خون شناختی (هماتولوژی) بود. هفده راس میش 3-4 ساله، 45 روز پیش از زایمان به سه گروه تقسیم شدند. تیمارها شامل: 1) جیره پایه بدون مکمل روی و مس (حاوی 98/18 قسمت در میلیون یا پی پی ام روی و 51/7 پی پی ام مس) ؛ 2) جیره پایه افزون بر 30 پی پی ام روی به صورت سولفات روی و 3) جیره پایه افزون بر 30 پی پی ام روی به صورت سولفات روی و 8 پی پی ام مس به صورت سولفات مس بود. وزن تولد و وزن 10، 20 و 30 روزگی بره ها ثبت شد. در این مدت بره ها به همراه مادر نگهداری می شدند. خون گیری از میش ها در روزهای 45-، 0 و 30+ زایش و از بره ها در سن 10 و20 روزگی به عمل آمد. نمونه شیر در روزهای 0، 15 و 30 پس از زایش گرد آوری شد. افزودن روی و مس به جیره سبب افزایش غلظت روی و مس پلاسما (میش ها و بره ها) و شیر شد (05/0>P) اما غلظت آهن شیر و همچنین کلسیم، فسفر سرم بره ها تحت تاثیر قرار نگرفت (05/0<P). در بره های تیمار 2 و 3 نسبت به گروه شاهد، وزن بدن، افزایش وزن روزانه ، شمار گلبول های قرمز خون، غلظت هموگلوبین، غلظت سرمی هورمون T3، عنصر روی و آنزیم ALP افزایش یافت (05/0>P). غلظت گلوکز، کراتینین، پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، لاکتات دهیدروژناز، تری گلیسیرید و کلسترول پلاسمای بره ها تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0<P). نتایج نشان داد، افزودن30 پی پی ام روی به جیره میش های آبستن سبب افزایش غلظت روی پلاسما و شیر و درنهایت عملکرد رشد بره ها می شود.
  کلیدواژگان: سولفات روی و مس، فراسنجه های خونی، میش آبستن
 • ایوب محمدی، فرهنگ فاتحی *، ابوالفضل زالی، مهدی گنج خانلو صفحات 285-295
  هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل فضای آخور و اندازه ذرات علوفه بر ماده خشک مصرفی و رفتار تغذیه ای گوساله های ماده هلشتاین در حال رشد بود. در این آزمایش از 40 راس گوساله در حال رشد هلشتاین با میانگین سنی 12-8 ماه و میانگین وزن 8/32±6/295 کیلوگرم در طرح چرخشی فاکتوریل 2×2 (چهار دوره با طول هر دوره 25 روز) استفاده شد. در این آزمایش تفاوت جیره ها در اندازه قطعه های علوفه (یونجه و کاه) بود. تیمار ها در این آزمایش شامل 1) تیمار با 24 سانتی متر فضای آخور و میانگین اندازه ذرات علوفه 1/7 میلی متر (24/ریز) ، 2) تیمار با 24 سانتی متر فضای آخور و میانگین اندازه ذرات علوفه 2/11 میلی متر (24/درشت) ، 3) تیمار با 48 سانتی متر فضای آخور و میانگین اندازه ذرات علوفه 1/7 میلی متر (48/ریز) ، 4) تیمار با 48 سانتی متر فضای آخور و میانگین اندازه ذرات علوفه 2/11 میلی متر (48/ درشت) بود. نتایج نشان داد، مدت زمان خوراک خوردن در طول 24 ساعت برای تیمارهای دارای فضای آخور آزاد (48 سانتی متر) در مقایسه با تیمارهای دارای فضای آخور محدود (24 سانتی متر) بیشتر بود (05/0p<). همچنیننتایج نشان داد، در صورت دسترسی گوساله ها به فضای آخور آزاد، اندازه ذرات خوراک تاثیری برشدت رقابت ندارد درحالی که در صورت محدود بودن فضای آخور، شدت رقابت برای خوراک های حاوی علوفه با اندازه ذرات درشت بیشتر از خوراک های حاوی علوفه با اندازه ذرات ریز بود (05/0p<).
  کلیدواژگان: اندازه قطعه های علوفه جیره، رفتار تغذیه ای، طرح چرخشی فاکتوریل، گوساله در حال رشد
 • امین مرتضوی، امیر رشیدی *، مصطفی قادری، زفره ئی، پرهام مرادی، محمد رزم کبیر صفحات 297-310
  هدف از این پژوهش، شناسایی ژن ها و کاوشگرهای هاب ناشی از ایجاد شبکه های بیزی در داده های بیان ژن و کاوشگری در بافت های مختلف گونه گاو با استفاده از داده های ریزآرایه DNA بود. با استفاده از داده های خام بیان ژن و کاوشگری در هر بافت، ژن ها و کاوشگرهایی که عامل بیشترین میزان واریانس بیان ژن بودند، شناسایی شده و سپس شبکه بیزی، برای آن ها برازش داده شد. ژن ها و کاوشگرهای هاب با استفاده از نسبت فراسنجه های درجه درون و بیرون شناسایی شدند. اندازه پوشش مارکفی در شبکه های مختلف متفاوت بود که به احتمال بیانگر وجود زیرساختارهای ساختارشناختی (توپولوژیکی) برای شبکه های یادشده در بافت های مختلف است. در روش شبکه ژن محور ، در بافت ماهیچهCBR1 ،LOC788826 ، در بافت پستانیNID2 ، COL5A2، LOC616942،FXYD3 ، در بافت کبدی LOC100132279،MGC127133 ، MBOAT2،CLDN2 ، ANKRD1، در بافت رحم IGFBP1، DGAT2، CKMT1، ISG15، CKMT1 و در بافت تخمدانLOC286871 وINHBA به عنوان ژن های هاب شناسایی شدند. هم چنین در روش ایجاد شبکه کاوشگر محور، مشخص شد که دو ژن JSP. 1 و BOLA-DQB در بافت های کبد و رحم فعال هستند. ولی این ژن ها در روش ژن محور در ایجاد شبکه ژنی به عنوان ژن هاب استخراج نشدند.
  کلیدواژگان: توپولوژی، شبکه بیزی، هاب
 • ابوالفضل مهنانی، علی صادقی سفیدمزگی * صفحات 311-320
  هدف این پژوهش، برآورد زیان مالی ناشی از حذف و همچنین بررسی علل حذف در گله‏های هلشتاین استان اصفهان بود. بدین منظور، از اطلاعات چهار گاوداری صنعتی، متشکل از 109865 رکورد زایش در سال‏های 1385 تا 1395 استفاده شد. برای واکاوی آماری از نرم افزار SAS و برای برآورد زیان ناشی از حذف، از یک معادله زیست اقتصادی استفاده شد. نرخ حذف در دهه گذشته، به طور میانگین سالانه 2/1 درصد افزایش یافته است (1/13 درصد سال 1385؛ 5/28 درصد سال 1395). میانگین حذف در چهار گله 2/23 درصد و سهم حذف اختیاری تنها 8/5 درصد بود. بیشترین دلیل حذف اجباری، بیماری های عفونی (4/31 درصد) و مشکلات تولیدمثلی (8/28 درصد) بودند و بیشتر حذف اجباری در فصل تابستان رخ دادند. در سال 1395 به طور میانگین هر مورد حذف زودهنگام به ازای یک دوره شیردهی 17800 هزار ریال زیان به دامدار تحمیل می کند. زیان وارده به دلیل حذف در گاوهایی که در نوبت زایش اول بودند، 54 درصد نسبت به گاوهای با نوبت زایش دو و بالاتر بیشتر برآورد شد. زیان ناشی از هر مورد حذف در ماه اول شیردهی به طور میانگین 20460 هزار ریال برآورد شد که نسبت به ماه دهم شیردهی 35 درصد بیشتر بود. نتایج این تحقیق می‏تواند در تجزیه وتحلیل هزینه-فایده های مربوط به راهکارهای مدیریتی حذف و جایگزینی تلیسه استفاده شود.
  کلیدواژگان: حذف اختیاری و اجباری، گاو شیری، معادله زیست اقتصادی، هزینه حذف
 • صابر محمد مقصودی، حسن مهربانی یگانه *، اردشیر نجاتی جوارمی صفحات 321-333
  اسب های عرب به داشتن عملکرد خوب در مسابقه های استقامتی، پرش و زیبایی شهرت دارند. اسب های کرد بومی منطقه های کوهستانی غرب ایران، مناسب مسابقه های چوگان هستند. اسب های کرد، قد کوتاه تر و وزن سنگین تری نسبت به اسب های عرب دارند. در این بررسی آماره XP-EHH که مبتنی بر نامتعادلی پیوستگی ژنی (لینکاژی) است برای شناسایی قطعه های کروموزومی تحت انتخاب در ژنگان (ژنوم) اسب های کرد و عرب ایرانی استفاده شد. برای این منظور، از نمونه خون و مو 38 اسب عرب و 58 اسب کرد DNA ژنگانی استخراج شد. همه نمونه ها DNA توسط آرایه Axiom MNEC670 تعیین نژادگان (ژنوتیپ) شدند. پس از پالایش داده ها آماره XP-EHH محاسبه شد. در اسب های عرب 51 جایگاه (85 ژن) و در اسب های کرد 7 جایگاه (13 ژن) تحت انتخاب شناسایی شد. نواحی تحت انتخاب در اسب های عرب با مسیرهای درگیر در سامانه ایمنی، تشکیل پروتئین شیر، رشد و نمو و سوخت وساز (متابولیسم) ماهیچه، بینایی، شبکه عصبی و اندازه بدن مرتبط بودند درحالی که در اسب های کرد با مسیر گیرنده جفت شونده با پروتئین G، رشد و بلوغ فیبرهای ماهیچه، تنظیم خون بندآوری (هموستازی) اکسیژن یاخته ای، رنگدانه سازی در پوست و مو ارتباط داشتند.
  کلیدواژگان: اسب عرب ایرانی، نژاد اسب کرد، XP-EHH، نشانه های انتخاب
 • ناهید زهروجیان، حسین مروج *، مجتبی زاغری، سعید امین زاده صفحات 335-345
  این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر نوع پرنده بر انرژی قابل سوخت وساز ظاهری دو نوع کنجاله سویا (فرآوری شده و بدون فرآوری) اجرا شد. در این تحقیق از 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 (62 هفته) ، 72 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 (35 روزه) و 36 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین دبلیو 36 (40 هفته) استفاده شد. در هر آزمایش تیمارها شامل یک جیره مرجع و دو جیره آزمایشی بود. در جیره های آزمایشی 30 درصد کنجاله سویای فرآوری شده و یا 30 درصد کنجاله سویای بدون فرآوری جایگزین ذرت، کنجاله سویا و روغن جیره مرجع شد. به هریک از جیره ها 1 درصد سلیت به عنوان نشانگر اضافه شد و انرژی قابل سوخت وساز با روش جمع آوری فضولات به دست آمد. نتایج نشان داد، میزان انرژی قابل سوخت وساز کنجاله سویای فرآوری شده و بدون فرآوری در مرغ های مادر گوشتی بیشتر از جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار بود. میزان انرژی قابل سوخت وساز کنجاله سویای فرآوری شده در هر سه آزمایش بیشتر از کنجاله سویای بدون فرآوری بود (به ترتیب 08/2626 در مقابل 75/2274 کیلوکالری برای مرغ های مادر گوشتی، 0/2466 در مقابل 6/1993 کیلوکالری در جوجه گوشتی و 46/2344 در مقابل 75/2079 کیلوکالری در مرغ های تخم گذار). به طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد، میزان دریافت انرژی از اقلام خوراکی بین سویه های مورد آزمایش تفاوت داشت و همچنین فرآوری باعث افزایش ارزش تغذیه ای کنجاله سویا شد.
  کلیدواژگان: انرژی قابل سوخت وساز ظاهری، دیجستا®، ریخت شناسی روده، سویه پرنده، نشانگر سلیت
|
 • Fatemeh Saemi, Ahmad Zareh Shahneh *, Mahdi Zhandi, Amir Akhlaghi, Sharif Rostami Pages 171-177
  The aim of this experiment was to study the effects of long-term induced hyperthyroidism on the body weight and egg production. In addition the relationships between hyperthyroidism and some reproductive parameters were studied. A total of seventy 47-week-old Cobb 500 breeder hens were randomly allotted to two treatment groups (5 replicates of 7 hens each). Thyroxine was orally administered to the hyperthyroid group (0.3 mg/bird/day) for 100 consecutive days during which the body weight and egg production were recorded on a weekly basis. Effect of hyperthyroidism on plasma T4 levels was significant; but, the T3 level was not affected. Results indicated a significant decreasing effect of thyroid hormones on body weight. Thyroid hormones had no effect on egg production; however, the treatment × time (wk) interaction effect was significant on egg production. Ovarian and oviductal weight were not different between the control and hyperthyroid hens. Administration of thyroxine to breeder hens decreased the diameter of F1 follicles.
  Keywords: Breeder hen, ovarian follicle, reproduction, thyroid hormone
 • Seyed Nader Albooshoke *, Mohammad Reza Bakhtiarizadeh, Mojtaba Tahmoorespur Pages 179-191
  This experiment was conducted to investigate and identify the isoforms related to the structure of muscular proteins between Isfahani native and Ross commercial chickens with different growth rates. We extracted total RNA from breast muscle samples of two groups at end of 4 weeks of age. After paired-end sequencing of samples using the Illumina Hiseq 2000 platform, Hisat2 was applied to align clean reads to chicken reference genome. Then, Cufflinks package was used to assemble transcripts and identify significantly differentially expressed genes. The statistical comparison of the isoforms between two groups revealed 259 isoforms with significant difference in expression, of which 161 isoforms were up-regulated and 98 isoforms were downregulated in commercial chickens. Among the commercial chicken isoforms, four genes (ACTC1, ATF3, CYR61 and FABP4) were upregulated with two different isoforms. In addition, in commercial chicks, the frequency of isoforms associated with slow contraction fibers was greater than that of rapid contraction fibers. Functional study showed that the isoforms in commercial chickens were more related to cell proliferation and differentiation, hypertrophy growth and biosynthesis of muscle proteins, whereas in native chickens, mainly they were associated to immune processes, carriers of ions and metals, binding to metals, DNA and RNA, and factors contributing to degradation of muscle proteins. The results of this study showed that such changes may have been able to strengthen the ability to maintain and overcome the severe environmental and nutritional conditions during the developmental period of the chicken by reducing the level of requirements and enhancing immunity and adaptability in native chicken.
  Keywords: gene expression, Isfahan native chicken, Ross broiler chickens
 • Hadi Moradi, Mahdi Ganjkhanlou *, Abolfazl Zali, Mehdi Dehghan Banadaky Pages 193-201
  The objective of this study was to determine the effects of different sources of fatty acids on the performance and liver activity indices of Holstein cows during the transition period. Thirty-five cows were randomly assigned (from 21 days prepartum to 21 days postpartum) to 5 dietary treatments consisting of a diet containing palm oil (T1) as control, CLA fat supplement (T2), extruded flaxseed (T3), mixes of CLA fat supplement and extruded flaxseed(T4), and sesame oil and sesame meal (T5). The amounts of dry matter intake and milk yields were measured daily and milk composition was measured weekly. Blood samples were collected weekly to determine the concentration of plasma parameters. Feed intake, milk yields and milk composition were generally similar among treatments (P>0.05). Among blood parameters, the levels of urea and total protein affected by treatment in postpartum (P <0/05). The concentration of total protein in group T3 was higher than group T1. The urea concentration in group T5 was higher as compared with group T3. Amount of aspartate aminotransferase in prepartum had a significant tendency between treatments (P<0.1) and the highest amount was observed for group T1. The results of this study showed that CLA supplementation and extruded flaxseed increased total protein and reduced blood urea and has a beneficial effect on the health of the liver during the transition period.
  Keywords: Blood parameters, dairy cow, fat supplement, transition period, liver function
 • Akbar Asadi, Taghi Zahraei Salehi *, Mahmoud Jamshidiyan Pages 203-211
  Avian pathogenic Escherichia coli (APEC) is responsible for an extremely wide range of extra intestinal diseases in poultry, including Colibacillosis and Cellulitis. There is the problem of antibiotic resistance all over the world. The aim of this study is the molecular study of antibiotic resistance genes, such as: aac, aad, qnr, tet, anr, sul and determination of antibiotic susceptibility. 83 strains of E. coli of Colibacillosis cases and 34 strains of Cellulitisin cases were gotten from in poultry slaughterhouses in Shahrebabak province within 6 months in 2017. Strains of E. coli were confirmed by biochemical methods. The results of the study showed that 63.85% for the tetA gene, 62.65% for the tetB gene were positive. The abundance of genes qnrs (49.3%), qnrB (24.09%), sul1 (28.91%), dhfrv (31.32%), dhfrA (26.50%), aac (3)-1(25.66%), aadA (22.89%), floR (28.91%), sul1 (33.13%), qnrA (12.30%). None of the specimens was positive for blaoxa, blaCTX, blasHV, blaTEM, genes. In this study, it was found that all of the suppositories were resist ant to one or more antibiotics between 40% and 90%. The highest resistance to antibiotics was tetracycline, sulfamethoxazole, chloramphenicol, terimetoprim. In this study, antibiotic resistance was found to be due to the presence of resistance genes. Recognition of resistance pattern and microorganisms susceptibility to antibiotics have an effective role on correct and suitable selection of antibiotic and infection control.
  Keywords: Antibiotic resistance, broiler chicken, celluitis, collibacillosis, Escherichia coli
 • Laleh Hakami, Hossein Mehrban *, Ali Moharrery, Mohammad bagher Sayyadnejad Pages 213-221
  The aim of this research was to estimate (co) variance components, heritability, genetic and phenotypic correlations between different stages of lactation for milk fat to protein ratio (FPR) of Holstein dairy cattle in Iran using a random regression model. The data used included 1302984 test day records of 149440 cows in 307 herds that were calved during the years of 1996 to 2017. Contemporary groups herd-month of recording (herd test day (HTD)), the age at the calving and lactation curve were considered as fixed effects in the model. Additive genetic and permanent environment effects were fitted by the Legendre’s orthogonal polynomial with forth order. The results showed that FPR had an adequate genetic variation, but due to the high environmental variations, the estimates of heritability were low in different stages of lactation and varied from 0.06 to 0.08. Genetic correlations of FPR in different stages of lactation were in the rage of 0.24 to 0.99. The genetic correlations between first and second stage was high (0.84); but its decreased dramatically with other stages and ranged from 0.24 to 0.52. However, the genetic correlation between the other lactation stages was gradual decreased with increasing the interval between them. The phenotypic correlations between lactation stages were lower than the genetic correlation and were observed in the range of 0.02-0.25. Genetic improvement is possible for FPR because of genetic variation; however, more daughters are needed for each sire to achieve appropriate accuracy of breeding values due to low heritability.
  Keywords: Genetic parameters, milk fat to protein ratio, random regression
 • Fakhreddin Abeddargahi, Hassan Darmani Kuhi *, Reza Hassan Sajedi, Mohammad Roostaei Ali Mehr Pages 223-236
  This experiment was conducted in a completely randomized design with 2×3 factorial arrangement with two levels of corticosterone injections (oil injection and corticosterone injections) and three levels of probiotic supplementation (1- without probiotic, 2 and 3- supplemented with 0.8×105 and 1.6×105 spores of Bacillus subtilis per gram of feed, respectively) to modulate stress induced by corticosterone injection using probiotic admimistration in broiler chicks. Each of 6 treatments replicated 4 times of 12birds per replicate.At 7 to 9 and 25 to 27 days of age, the chicks received one of the subcutaneous injections corn oil with/without CORT at 2 mg/kg BW twice per day. Corticosterone injection decreased the relative weight of intestine and its length at 28 and 42 days of ages (P<0.05). Relative weight of the breast was lower in corticosterone injected groups than in the oil injection groups (P<0.05). Villi height of different parts of the intestine and antibody levels against Newcastle disease decreased significantly with corticosterone injection.Adding probiotics increased the length of the villi and relative weight of the intestine. Feed to gain efficiency and average daily weight gain increased significantly in response to probiotic supplementation (P<0.05). Total coliforms and lactobacillus populations were not affected by corticosterone injections, but adding probiotic had a significant effect on ileal populations of these bacteria (P<0.05). Overall, the results of this study indicate a positive effect of probiotic on performance and intestine structure of broiler chicks under stress induced by corticosterone injection.
  Keywords: Broiler chickens, corticosterone, probiotics, stress
 • Hadi Faraji arough, Khadigeh Ebrahimi, Gholam Reza Dashab *, Mohammad Rokouei Pages 237-246
  The purpose of the present study was to estimation of (co)variance components and genetic parameters of the growth curve in crossbred population. For this purpose, body weight records were fitted through the Gompertz curve and curve parameters were estimated. The final weight (Wf), hatch weight (W0), mature rate index (K), age (ti) and weight (Wi) in inflection point and growth rate in different days for all of the birds were predicted by Gompertz model. The estimated of (co)variance and genetic parameters were performed using a multi-trait animal model through Gibbs sampling. Heritability of the growth cure parameters including final weight, hatch weight, mature index and weight and age in inflection point was 0.335, 0.269, 0.273, 0.291 and 0.397, respectively. Also, the heritability of growth rate traits from hatch to 45 days was estimated high and varied between 0.311 to 0.424. The genetic correlation between hatch weight with mature index and final weight was positive (0.14 and 0.24), but the genetic correlation between hatch weight with age and weight at inflection point was negative (-0.24 and -0.12). The genetic correlation of the mature index with hatch weight, mature weight, age and weight at inflection point was negative. Genetic correlation of the mature index with growth rate in the early ages of bird was positive and it was estimated medium and negative for late. The weight at inflection point had the positive genetic correlation with most of growth rate traits and the change trend from beginning to end of growth period was ascending.
  Keywords: Gompertz, Growth rate, mature rate, inflection point
 • Mohammad Hossein Fallahi, Hossein Moradi Shahrbabak *, Mohammad Moradi Shahrbabak, Rostam Abdollahi Arpanahi Pages 247-255
  The aim of this study was to determine genomewide linkage disequilibrium (LD), Haplotype block and effective population size using the information obtained from 243 Azarbaijani breed buffalo using a high density SNP panel (Axiom® Buffalo Genotyping 90K). After quality control of SNP markers data, 62,141 SNP markers remained for identification of linkage disequiliberum, haplotype blocks and effective population size. LD was measured by the square of the correlation coefficient (r2) between alleles. The maximum LD measured by r2 varied from 0.25 to 0.29 at a distance of < 2.5 kb, and the minimum average values of r2 varied from 0.012 to 0.014 at distances ranging from 900 to 1000 kb, clearly showing that the average r2 reduced with the increase in SNP pair distances. Overall, 1693 blocks were observed through the genome. Eleven percent of all SNPs were clustered into haplotype blocks, covering 202 ±3.4 Mb of the total autosomal genome size. Effective population size (Ne) was estimated based on expected linkage disequilibrium. Ne was estimated to be 422 in our population.
  Keywords: Buffalo, effective population size, haplotype blocks, linkage disequilibrium, SNP
 • Hamidreza Abdollahi, Hassan Mehrabani Yeganheh *, Hossein Moradi Shahrbabak Pages 257-265
  The aim of this research was to utilize a simple, rapid, cheap and safe method for sex determination of newly born canaries through feather to help accurately breeding this bird. The external morphology of males and females of many birds such as canary are fairly similar to each other, Therefore, determining their sexes is very difficult. The different length of CHD (chromo-helicase-DNA-binding) gene in Z and W chromosomes can recignized by using molecular technique based and PCR method, for the sex determination of young birds. In this study, blood and feathers samples of 140 canaries from 10 different breeds were used and their DNA were extracted. It should be mentioned that for PCR, at first 5 primers designed and finally 1 specific primer were confirmed and used. The results showed that the amplification of a fragment with the length of 252 bp for males (ZZ) and two fragments with the lengths of 252 and 309 bp for female (ZW). The bands had a length difference of 57 bp. The DNA sequencing of these two fragments was done for the first time, the sequence of these two fragments of the CHD gene in canary species was submitted and accepted in the NCBI site under the names of CHDZ-1 and CHDW-1 with the accession numbers of MG679825.1 and MG679826.1.
  Keywords: Canary, CHD gene, molecular technique, PCR, sex determination
 • Leyla Cheraghi Mashoof, Hassan Aliarabi *, Abbas Farahavar, Pouya Zamani, Reza Alimohamady Pages 267-284
  The aim of this study was to investigate the effect of zinc and copper adding to diet of late-pregnant Mehraban breed ewes, on blood and milk minerals profile, lambs growth performance and some blood parameters. Seventeen ewes with 3-4 years old, 45 days before delivery were divided into 3 groups. Treatments includes: treat1) basal diet without supplement (containing 18.98 ppm Zn and 7.51 ppm Cu); 2) basal diet+30 ppm Zn as zinc sulfate, and 3) basal diet+30 ppm zinc as zinc sulfate and 8 ppm Cu as copper sulfate.Lambs were weighed at birth and at 10, 20 and 30 days of age. Lambs were raised with their dams during the experimental period. Blood samples of ewes were collected at -45, 0 and +30 days of delivery and lambs at 10 and 20 days of age. Milk sample was collected at 0, 15, 30 days after delivery. Dietary supplementation of zinc and copper significantly increased plasma (ewes and lambs) and milk zinc and copper concentrations (P<0.05), however, milkiron and also serum Calcium and Phosphorus concentrations were not affected (P>0.05). In treat-2 and 3, lambs body weight, daily gain, red blood cells count, hemoglobin concentration, plasma T3, zinc and ALP concentrations were significantly higher than control group (P<0.05). The concentrations of glucose, creatinine, total protein, albumin, globulin, lactate dehydrogenase, triglycerides, cholesterol were not affected by treatments (P>0.05). The results showed that adding 30 ppm zinc to pregnant ewes' diet result in increase plasma and milk zinc concentrations and finally lambs growth performance.
  Keywords: Blood parameters, pregnant ewes, Zinc, Copper Sulfate
 • Ayub Mohammadi, Farhang Fatehi *, Abolfazl Zali, Mahdi Ganjkhanlou Pages 285-295
  The aim of this study was to investigate the interaction effects between feed bunk spaces and forage particle size on feeding behaviors of female Holstein calves. This study was done on 40 Holstein heifers aged 8-12 months and average mean weight 295.62±32.86 kg in a factorial change over design 2×2 (four periods with a length of each period of 25 days). The sole differences between treatments was related to forage (alfalfa hay and wheat straw length) as these forage were cut off by cutter with 3 cm pore size sieve (fine diet) and 6 cm pore size sieve (coarse diet) before adding to feeder mixer wagon. Treatments in this experiment included: 1) treatment with 24 cm of feed bunk space and forage with fine particle size (24/fin), 2) treatment with 24 cm of feed bunk space and forage with coarse particle size (24/coarse), 3) treatment with 48 cm of feed bunk space and forage with fine particle size (48/fin), 4) treatment with 48 cm of feed bunk space and forage with coarse particle size (48/coarse). The results showed that the feed intake time was higher during 24 hours for treatments with free bunk space (48 cm) compared to treatments with a limited bunk space (24 cm) (p<0.05). The results showed that in case of access of calves to free bunk space, the feed particle size did not affect the intensity of competition, while in the case of a limited bunk space, the intensity of competition for coarse particle size was greater than that of fine particle size (p<0.05).
  Keywords: Factorial change over design, feed behaviors, feed bunk space, female Holstein calve, forage particle size
 • Amin Mortazavi, Amir Rashidi *, Mostafa Ghaderi, Zefrehei, Parham Moradi, Mohammad Razm Kabir Pages 297-310
  The aim of this study was to extract genes and probes hub based on Bayesian networks on probe and gene transcriptomic data over different tissues in Bovine species. Using raw probe and gene transcriptomic data in each tissue, genes and probes with the highest expression variances were extracted and fitted to Bayesian networks. The hub genes and hub probes were identified using the ratio of in-and-out degree.The size of the Markov Blanket was different in different networks. This might be indicative of existing of substructures topology of aforementioned network on different tissues. Using gene based network, in muscle (CBR1 and LOC788826); in mammary of (NID2, COL5A2, LOC616942 and FXYD3); in liver (LOC100132279; MGC127133; MBOAT2; CLDN2; ANKRD1; IGFBP1; DGAT2; CKMT1, ISG15, CKMT1), and in the ovary (LOC286871 and INHBA) were extracted as hub genes. It was shown that the hubs were different in different tissues. These results can be used for more accurate bioassays of each tissue. Using probe based network, two genes BOLA-DQB and JSP.1 would have function in liver and uterus tissues. The results of this study can reduce the gap between phonemics-and Genomics distance on investigated tissues in bovine species.
  Keywords: Bayesian network, hub, topology
 • Abolfazl Mahnani, Ali Sadeghsefidmazgi * Pages 311-320
  The objective of this study was to estimate the financial losses due to culling and replacement as well as the causes of culling in industrial dairy herds of Isfahan province. Data collected from 4 Isfahan dairy farms including 109896 calving records during the years 2006 to 2017. A bio-economic model was used for financial losses estimation and SAS software for statistical analyses. The rate of culling over the past decade has increased by an average of 1.2% per year (13.1% in 2006; 28.5% in 2016). The average of culling rate in 4 herds was 23.2%. The voluntary culling was only 5.8%. The most significant reasons of involuntary culling were infectious disease (31.4%) and reproduction problems (28.8) that mainly happen in summer. On average, each case of culling led to 17800 thousand Rials losses to dairy cow’s producers. The losses due to the culling of the primiparous were 54% higher than that of cows with multiparous. The losses due to culling in the first month of milking were estimated at an average of 20460 thousands Rials which caused 35% more losses per cow than those milking in the tenth month. The results of this research could be used in cost-benefit analysis of management strategies for cull and replacement of heifers.
  Keywords: Culling cost, dairy cow, voluntary, involuntary cull
 • Saber Mohammad Maghsoodi, Hassan Mehrabani Yeganeh *, Ardeshir Nejati Javaremi Pages 321-333
  The Arab horses are famous for endurance riding, jumping and beauty. Kurdish horses are native to hilly regions of west of Iran and they are suitable for Polo tournament. Kurdish horses are shorter and heavier than Arabian horses. In this study, we use the linkage disequilibrium-based method, XP-EHH statistic, for Identification of regions that have undergone selection in the genome of Arabian and Kurdish horses. For this purpose, genomic DNA from blood and hair samples from 38 Arabian and 58 Kurdish horses were extracted. All DNA samples genotyped by the Axiom MNEC670 array. After data pruning, XP-EHH statistic was calculated. We identified 51 genomic regions (85 genes) in Iranian Arab horses and 7 genomic regions (13 genes) in Kurdish horses showing signatures of selection. We found positively selected genomic regions in the Iranian Arab horses associated with immune system related pathways, milk protein formation, muscle growth and development, vision, nervous system and body size whereas in the Kurdish horses associated with G protein–coupled receptors, growth and maturation of muscle fibers, cellular oxygen homeostasis and skin and hair pigmentation.
  Keywords: Iranian Arab horse, Kurdish horse, selection signatures, XP-EHH
 • Nahid Zahroojian, Hossein Moravej *, Mojtaba Zaghari, Saeed Aminzadeh Pages 335-345
  This study was conducted to evaluate the effects of type of poultry on apparent metabolisable energy value of two soybean meal (processed and non-processed SBM).In this study, 36 broiler breeder hens (Ross 308, 62 weeks), 72 male broiler chickens (Ross 308, 35 days) and 36 commercial layer hens (Hyline W36, 40 weeks) were used. Dietary treatments were contained a reference diet and two test diets. In the test diets 30 percent of corn, SBM and sunflower oil replaced by processed or non-processed soybean meal. In all three experiments, metabolisable energy of ingredients measured by excreta collection using celite as a marker. The results indicated that the AMEn ofprocessed and non-processed soybean meal for broiler breeder hens was higher than broiler chickens and commercial layer hens. Our results showed that the AMEn of processed SBM were significantly higher than AMEn of non-processed soybean meal (2626.08 vs 2274.75 for broiler breeder hens and 2466.0 vs 1993.6 for broiler chickens and 2344.46 vs 2079.75 kcal/kg for layer hens). In conclusion, the results showed that the metabolisable energy intake of ingredients were different among different birds and processing could increase the nutritional value of soybean meal.
  Keywords: Apparent metabolisable energy, celite marker, digesta, intestinal morphology, strain