مقایسه مقادیر ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بزاق مردان سیگاری و غیر سیگاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
هدف از این مطالعه،بررسی ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید (TBARS) بعنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها،و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) در بزاق مردان سیگاری و غیرسیگاری بوده است.
مواد و روش ها
این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 104 مرد (52 سیگاری و 52 غیرسیگاری (مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه بابل اجرا گردید. نمونه بزاق تحریک نشده تهیه و به آزمایشگاه بیوشیمی منتقل و سپس در فریزر oC 20- تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد. مقادیرTBARS و میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی اندازه گیری و برای آنالیز داده ها از SPSS 18 و تست Mann- Whitney استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد TBARS و TAC، در بزاق سیگاری ها بطور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بوده است.
نتیجه گیری
بالاتر بودن TBARS در سیگاری ها میتواند نقش بارز و خطرناک مصرف سیگار و ترکیبات شیمیایی آن را نشان دهد. افزایش TAC در سیگاری ها، فرضیه مکانیسم جبرانی سیستم آنتیاکسیدانی را تایید مینماید.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
44 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894484 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.