تاثیر چهارهفته فعالیت هوازی بر نسبت سطوح سرمی عامل نکروز تومور آلفا، اینترلوکین-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در بافت مغز موش های C57 از طریق القایExperimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی 4 هفته تمرین هوازی شنا بر نسبت سطوح سرمی سایتوکاین های Tumor Necrosis Factor alpha) TNF-α) و (Interleukin 10) IL-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (Brain Derived Neurotrophic Factor یا BDNF) در بافت مغز موش های مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس از طریق القای (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis یا EAE) بود.
روش بررسی
دراین مطالعه تجربی،80 سر موش سوری ماده با نژاد C57BL/6 با سن 12-10 هفته و وزن 2±20 گرم به 8 گروه 10 تایی (سالم کنترل، سالم شنا، MS کنترل، MS شنا، MS اینترفرون، MS اینترفرون و شنا، MS شاهد تزریق، MS شاهد شنا و تزریق) تقسیم شدند. جهت القای EAE، 300 میکروگرم MOG (35-55) (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein) در حجم 100 میکرولیتر PBS (Phosphate buffered saline) و ادجوانت کامل (Complete Freund's Adjuvant) مخلوط و به صورت زیر جلدی تزریق شد. هم زمان با تزریق اول و 48 ساعت بعد از آن، 300 نانوگرم سم سیاه سرفه PT) یاtoxin Pertussis (به صورت داخل صفاقی تزریق شد. موش های مصرف کننده داروی اینترفرون بتا، از هفته اول پس از شروع درمان، روزانه به میزان 150 واحد بین المللی/گرم از این دارو را به صورت زیر جلدی دریافت کردند. علایم بالینی و وزن موش ها روزانه بررسی و ثبت شد. برای گروه های تمرین، روزانه 30 دقیقه به مدت 4 هفته، هفته ای 5 جلسه، فعالیت هوازی در محفظه شنا اجرا شد. در پایان پروتکل بافت مغز جداسازی و نمونه های خونی از قلب استخراج شد و از روش (ELISA) Enzyme – linked immunosobent assay برای اندازه گیری فاکتورهای مذکور استفاده گردید. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS (16) استفاده و سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد. داده های به دست آمده، با استفاده از آزمون ANOVA way-One تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
بر اساس یافته های این مطالعه، ورزش نسبت به تیمار اینترفرون بتا - 1، به عنوان عامل موثرتری منجر به افزایش معنادار فاکتور BDNF در مغز موش ها، افزایش IL-10 و کاهش TNF-α در سرم شد.
نتیجه گیری
تمرین هوازی شنا به احتمال زیاد می تواند از طریق کنترل عوامل التهابی به بازسازی میلین و یا کاهش سرعت تخریب میلین کمک می کند و و از این طریق، به بهبود بالینی بیماران مبتلا به MS منجر شود
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
624 -645
لینک کوتاه:
magiran.com/p1910378 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.