نقش مداخله آموزشی اصلاح الگوی نگرش - رفتاری تغذیه سالم بر شاخص بهره وری نیروی کار

پیام:
چکیده:
مقدمه
موفقیت هر شرکتی به طور زیادی به بهره وری و عملکرد کارکنان آن شرکت بستگی دارد. در تحقیقات ارگونومیک اخیر ارتباط سطوح بالای استرس، وزن بالای بدن و سایر ریسک فاکتورهای متعدد را با افزایش هزینه های مراقبت سلامت و غیبت از کار در اثر بیماری تائید می نماید. هدف از انجام این مطالعه، معرفی نتایج اقتصادی و بهره وری به دنبال پیاده سازی مداخلات آموزشی تغذیه با رویکرد افزایش آگاهی و اصلاح نگرش و رفتار کارگران مبتنی با نیازسنجی های صنعت منتخب در محیط های کاری می باشد.
روش بررسی
گروه مداخله 104 نفر از کارگران مرد سالن مونتاژ صنعت خودروسازی منتخب بودند که پکیج آموزش تغذیه را به صورت اکتیو و پسیو طی دوره یکماهه مداخله دریافت کردند. برای سنجش تاثیر مداخله، شاخص های سلامتی فشارخون، شاخص توده بدنی و همچنین پرسشنامه آگاهی و نگرش افراد
به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و تحلیل های آماری مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج اقتصادی حاصل از مداخله در صنعت منتخب برحسب افزایش بهره وری به صورت معادل درصد افزایش تولید ویا معادل ساعات کاری کارگر بیان می گردد.
یافته ها
بر اساس یافته های تحقیق، دریافت پکیج آموزشی تغذیه می تواند به طور معنی داری بر کاهش فشارخون (000/0P-value=) ، افزایش سطح آگاهی (004/0P-value =) ، نگرش افراد (003/0P-value =) و الگوی مصرف تغذیه سالم (037/0P-value =) تاثیر داشته باشد. همچنین، بر میزان کاهش شاخص توده بدنی تاثیر مداخله مثبت ولی غیرمعنی دار یافت شد (448/0P-value =).
نتیجه گیری
مداخلات ارگونومیکی با رویکرد ارتقاء سطح دانش و سبک نگرش افراد تاثیر معنی داری بر روی افزایش سطح سلامت و کارآیی افراد دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
192 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913008 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.