نقش واسط مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در رابطه بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی و توانمندی کارکنان مالی مبتنی بر نظریه اصلاح شده بلوم

پیام:
چکیده:
در این مقاله، اهمیت نقش میانجی مهارت های تفکر سطح بالای ریاضی در مالی در رابطه ی بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در مالی و توانمندی کارکنان مالی، از دیدگاه کارکنان شاغل در بانک های ایران بررسی شد. پس از مروری بر نقش مهارت تفکر ریاضی در امور مالی از دیدگاه صاحبنظران، نگرش کارکنان مرتبط مالی از طریق یک پرسشنامه ی محقق ساخته، بررسی شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه شرکت کنندگان، مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی به صورت مستقیم، اثر مثبت و بدون معنی و به صورت غیرمستقیم، اثر مثبت و معنی داری بر توانمندی کارکنان مالی در صنعت بانکداری دارد، درحالی که مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در امور مالی تاثیر مستقیم و معنی داری بر توانمندی آنان دارد. نیز تاثیر کلی مهارت تفکر سطح پایین ریاضی، به واسطه مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در امور مالی، به شدت افزایش یافت. یافته های این پژوهش نشان داد کارکنان معتقدند مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در امور مالی نسبت به مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی، تاثیرگذارتر است. در انتها، پیشنهادهای آموزشی به مسئولین آموزش عالی و دست اندرکاران صنعت بانکداری ارائه شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1915459 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!