بررسی ارتباط هوش هیجانی با صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاریی

پیام:
چکیده:
مقدمه
رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات، ویژگی های خاصی را برای مدیران می طلبد. از جمله این خصایص می توان به هوش هیجانی مدیران اشاره کرد که جهت افزایش صلاحیت باید شناسایی و در صورت نیاز به آن ها آموزش داده شود.
هدف
این پژوهش با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی مدیران پرستاری با صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاری انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه ی توصیفی- مقطعی بر روی 105 نفر از مدیران پرستاری به روش سرشماری در بیمارستان های آموزشی استان خراسان جنوبی در سال 1395 انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه صلاحیت مدیران چیس (2010) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1996) جمع آوری گردید. پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفاکرونباخ (0/84) و روایی محتوا آن به تایید کارشناسان رسیده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS16 و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی (آزمون های تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) تحلیل گردید.
یافته ها
میانگین نمره هوش هیجانی در مدیران پرستاری (94/17± 115/25) بود که نشان دهنده این است که بیشتر شرکت کنندگان به لحاظ هوش هیجانی در سطح خوبی قرار دارند و میانگین نمره صلاحیت (46/84±280/10) برآورد شد که به لحاظ صلاحیت حرفه ای، مدیران پرستاری در سطح متوسط قرار دارند. بین نمره هوش هیجانی شرکت کنندگان در پژوهش با صلاحیت آنان ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (0/001>P).
نتیجه گیری
در راستای یافته ها، به سیاستگزاران پیشنهاد می شود که در انتخاب مدیران علاوه بر صلاحیت های حرفه ای آنان معیار "هوش هیجانی" را برای این پست سازمانی در نظر بگیرند. همچنین در برگزاری دوره های آموزش مداوم با این موضوع برای مدیران پرستاری همت گمارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1916913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.