نیازسنجی آموزشی برنامه های آموزش خانواده (FTPs) برای اولیاء نظامی دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس متوسطه یک شهرک نظامی در شهر تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
برنامه های آموزش خانواده به عنوان یک ساحت تربیتی برای اولیاء دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش قلمداد می گردد. این مطالعه با هدف نیازسنجی و اولویت بندی نیازهای آموزشی اولیاء نظامی شرکت کننده در برنامه های آموزش خانواده (FTPs) در سطح مدارس یک شهرک نظامی در شهر تهران انجام گرفته است.
روش ها
این مطالعه، با رویکرد ترکیبی در دو فاز کیفی و کمی در سال 1395 انجام گرفت. نمونه پژوهش در فاز کیفی شامل 10 نفر از مادران، 8 نفر از پدران و 10 نفر از دانش آموزان (12 تا 17 سال) می باشد که به صورت هدفمند از بین خانواده های نظامی انتخاب شده اند. داده های بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و نیازسنجی به شیوه بارش افکار (Brainstorming) گردآوری و با رویکرد Colaizzi مورد تحلیل قرار گرفت. در فاز کمی با هدف اولویت بندی داده ها تعداد 364 نفر از والدین و دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها در فاز 2 با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS 18 انجام گرفت.
یافته ها
با تحلیل فاز کیفی تعداد 19 و 21 نیاز آموزشی به ترتیب در مقطع اول و دوم متوسطه در چهار بعد اجتماعی- فرهنگی، تحصیلی، مذهبی و جسمی- بهداشتی احصاء گردید. در فاز کمی اولویت اول نیاز آموزشی اولیاء نظامی در برنامه آموزش خانواده از دیدگاه دانش آموزان در هر دو مقطع اول و دوم متوسطه به ترتیب شامل: نیاز های جسمی - بهداشتی (با امتیاز: 384/7) و نیازهای تحصیلی (با امتیاز: 970/5) بود. همچنین از دیدگاه والدین در هر دو مقطع تحصیلی متوسطه، نیاز های جسمی و بهداشتی (با میانگین: 3/73 و 5/75) به عنوان اولویت اول شناخته شد. سایر نتایج نشان داد پسران نیاز های جسمی- بهداشتی شدیدتری را نسبت به دختران تجربه می کنند. همچنین بین دیدگاه مادران و پدران در انتخاب نیاز های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه گیری
نیاز های آموزشی اولویت بندی شده در این مطالعه، نیاز های جسمی - بهداشتی و نیازهای تحصیلی، در چارچوب برنامه آموزش خانواده می تواند به عنوان مبنایی برای تجدیدنظر در محتوای آموزشی این دوره ها در سطح شهرک های نظامی قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
563 -573
لینک کوتاه:
magiran.com/p1917754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.