اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع

پیام:
چکیده:
مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثرات محافظتی ژل رویال در رقیق کننده تریس بر فراسنجه های تحرک، زنده مانی، ناهنجاری های مورفولوژیک و تمامیت غشای پلاسمایی اسپرم قوچ در طول نگهداری به صورت مایع به مدت 7 روزانجام گرفت. تعداد 64 نمونه اسپرم از 4 راس قوچ افشاری با میانگین سن چهار سال با استفاده از واژن مصنوعی جمع آوری شد. پس از بررسی اولیه، نمونه های منی با هم مخلوط شده و سپس با رقیق کننده تریس زرده بدون ژل رویال (شاهد) یا همراه با غلظت های مختلف ژل رویال (5%، 3%،1%) رقیق گردید. تحرک کلی نمونه های منی با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری اسپرم (CASA) مورد بررسی قرار گرفت. فراسنجه های مورفولوژی و زنده مانی با روش رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین و یکپارچگی غشا با آزمون تورم هیپواسموتیک (HOST) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه های رقیق شده به صورت مایع به مدت یک هفته در دمای 0C4 نگهداری شدند. نتایج نشان داد که درصد تحرک کل نمونه های منی مایع پس از هفت روز نگهداری در دمای 0C4 در تیمار 3 درصد (86/2±25/51) به طور قابل توجهی از دیگر تیمارها بالاتر بود (05/0>P). درصد اسپرم های دارای غشای سالم در نمونه های رقیق شده در رقیق کننده ی حاوی 3 درصد ژل رویال (96/2±53/46) به طور معنی داری از گروه شاهد بالاتر بود (05/0>P). درصد اسپرم های زنده درگروه 3 درصد (37/3±96/56) و 1 درصد (83/2±68/54) ژل رویال به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P). به طور کلی، نتایج آزمایش حاضر نشان داد که افزودن 3% ژل رویال به رقیق کننده تریس موجب بهبود فراسنجه های اسپرم قوچ در مدت ذخیره سازی به صورت تازه گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2553 -2560
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920656 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!