موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
إن مدینه القدس الشریف تتمتع بمکانه خاصه فی شعر الجواهری وقد تکررت هذه المفرده ذاتها واسماوها الاخری مثل «اورشلیم» و «بیت المقدس» و «مهبط الرسل» عده مرات فی دیوانه مما یعنی انها اصبحت موتیفا وإن اختلفت الاحداث والقضایا التی تطرق شاعرنا من خلالها إلی القدس الشریف. والموتیف هو لفظه او جمله او فکره او موضوع متکرر فی النتاج الادبی من اجل تطویر فکره النص، وهذا التکرار یمنحه قیمه ومعنی ودلاله. ویعد من الظواهر التی تستخدم لفهم النتاج الادبی من خلال ما یترکه هذا التکرار من اثر انفعالی فی نفس المتلقی وما یحمل فی ثنایاه من دلالات نفسیه وانفعالیه. وتحولت الامکنه الواقعیه بابعادها التاریخیه والدینیه إلی علامات مرجعیه فی فلسطینیات الجواهری واصبحت محطات وعلامات تحمل دلالات رمزیه ترتبط بالوجود الفلسطینی فی هذه البقعه الإسلامیه فباتت القدس رمزا للمسلوب والمنکوب، واصبحت للإنسان العربی والإسلامی مرشده توجهه إلی الطریق الصواب وتحرضه علی الاخذ بالثار لفلسطین ودحر المحتل. ومن النتائج التی توصل إلی ها البحث هی ان الجواهری تناول صورا عدیده للقدس الشریف لتسلیط الضوء علی معاناه الفلسطینیین من جراء الاحتلال الصهیونی وذلک لتثویر الشعوب العربیه والإسلامیه، وتحریضهم علی مقارعه العدو الصهیونی، مستخدما مختلف الصور البیانیه الموحیه بما فی ها التشبیه والاستعاره والمجاز، ورموزا ذات دلالات إسلامیه وعربیه وشتی اسالیب الإنشاء والتعبیر مثل الاستفهام الانکاری والتکرار. کما انه رسم عبر تکراره موتیف القدس لوحات فنیه وجعل المتتبع لشعره یعیش الاحداث التاریخیه التی مرت بالمدینه. وتهدف هذه الدراسه التی اعتمدت الاسلوب الوصفی التحلیلی، إلی رصد ودراسه استدعاء مدینه القدس ودلالاتها فی تجربه الجواهری والمضامین التی جاء بها فی شعره بما فی ها تمجید النضال والمقاومه، وتبیین اسباب الهزائم العربیه.
زبان:
عربی
صفحات:
89 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1926015 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!