مقاومت آنتی بیوتیکی و بتالاکتامازهای AmpC از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله های اشرشیاکلی بیماران سرپایی

پیام:
چکیده:
 
زمینه و هدف
تولید آنزیم های بتالاکتامازی یکی از شایع ترین مکانیسم های مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک های بتالاکتام است. این مطالعه به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های AmpC در ایزوله های اشرشیاکلی (E. coli) بیماران سرپایی انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 67 ایزوله E. coli مولد عفونت ادراری از بیماران سرپایی بزرگترین مرکز پزشکی در کرمانشاه بررسی شد. تعیین حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک های سفتریاکسون، سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سفوکسیتین و ایمی پنم به روش انتشار در دیسک انجام شد. آزمایش فنوتیپی غربالگری AmpC با روش دیسک ترکیبی (سفوکسیتین همراه و بدون برونیک اسید) انجام شد. پس از استخراج ژنوم باکتری ها، ژن های MOX، CIT، DHA، ACC، EBC و FOX با روش PCR Multiplex مورد آزمایش قرار گرفتند.
یافته ها
مقاومت67 ایزوله E. coli به سفتریاکسون، سفوتاکسیم، سفتازیدیم و سفوکسیتین به ترتیب 49. 2% ، 49. 2%، 37. 3% و 25. 3% تعیین شد. 100درصد ایزوله ها به ایمی پنم حساس بودند. 17 ایزوله (25. 3%) و 9 ایزوله (13. 4%) به ترتیب به صورت فنوتیپی و ژنوتیپی تولیدکننده AmpC بودند. فراوانی ژن هایCIT ، MOX، FOX،DHA و EBC به ترتیب 7. 4% ، 5. 9% ، 4. 4% و 2. 9% تعیین شد؛ اما ژن ACC در ایزوله ها یافت نشد. به جز ارتباط آماری معنی دار بین فنوتیپ AmpC و ژن MOX (P<0. 05) هیچ ارتباط آماری معنی دار دیگری بین فنوتیپ و ژنوتیپ AmpC یافت نشد. بین فنوتیپ AmpC و آنتی بیوتیک سفتازیدیم ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0. 05). بین ژن CIT با EBC و FOX ارتباط آماری معنی داری یافت شد (P<0. 05).
نتیجه گیری
جدایه های E. coli تولید کننده AmpC سبب مقاومت قابل توجهی به سفالوسپورین ها می شوند. یکی از گزینه های درمانی کنونی استفاده از کرباپنم ها است. با این حال شیوع نسبتا بالا و حضور همزمان ژن های AmpC در بیماران سرپایی، یک نگرانی بزرگ و بیانگر این واقعیت است که این ایزوله ها در جامعه در حال شیوع هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
108 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928145 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.