پیش بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه
افسردگی از مشکلات شایع در بین جوانان است که می تواند سلامت روانی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. هوش معنوی و هیجانی با تقویت روابط فردی و معنویات می توانند باعث بهبود وضعیت سلامتی شوند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان افسردگی دانشجویان بر اساس ابعاد هوش معنوی و هوش هیجانی آن ها در سال 1395 انجام شد.
مواد و روش ها
در این پژوهش که از نوع توصیفی است، 368 نفر از دانشجویان دانشگاه ایلام به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. از 3 پرسشنامه افسردگی، هوش معنوی و هوش هیجانی به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی (36/0r= -) و هوش هیجانی (35/0r= -) با افسردگی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد (001/0>p). ضرایب تحلیل رگرسیون برای ترکیب خطی متغیرهای هوش معنوی و هوش هیجانی با افسردگی در سطح کمتر از 001/0 معنی دار بود. نتایج نشان داد که گسترش حالت هشیاری (38/0ß= -) بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس افسردگی داشته است (19% R2=) (001/0 >p).
نتیجه گیری
به نظر می رسد هوش معنوی و هوش هیجانی با افسردگی دانشجویان در ارتباط است. بنابراین توصیه می شود درمانگران و مشاوران جهت درمان و کاهش افسردگی افراد، توجه به این مولفه ها را در دستور کار خود قرار دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928471 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.