مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان

پیام:
چکیده:
سرمایه اجتماعی در سال های اخیر یکی از مهم ترین متغیرهای تبیین کننده سطح توسعه و رفاه جوامع وتوسعه محلی در سطوح گوناگون و مورد توجه خاص سیاست گذاران و برنامه ریزان بوده است باتوجه به اهمیت بسیاراین موضوع پژوهش حاضر به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهر برازجان در استان بوشهر پرداخته است. روش این پژوهش براساس هدف کاربردی وبراساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. درانجام این پژوهش بنابه ضرورت از مطالعات اسنادی و میدانی ودرمطالعات میدانی برای گرداوری اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش راشهروندان برازجانی تشکیل میدهند. که در این راستا بر اساس فرمول کوکران 383 پرسشنامه در 6 ناحیه شهربصورت تصادفی بین آنان توزیع وتکمیل گردید. با توجه به نتایج آزمون آماری t تست دو نمونه ای مستقل و آزمون لون میزان سرمایه اجتماعی در نواحی شهری برازجان در سطح 05/0 دارای تفاوت معناداری می باشد. در زمینه جنسیت مبتنی بر تفاوت سرمایه اجتماعی میان زنان و مردان،. سرمایه اجتماعی در بعد انسجام و بعد آگاهی اجتماعی بین میانگین زنان و مردان در سطح 05/0 تفاوت معنادار وجود دارد. باتوجه به نتایج حاصل ازاین پژوهش توجه به ارتقاء وضعیت سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط درنواحی مختلف شهربرازجان بعنوان یک موضوع ضروری بایدمورد توجه بیشتری قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928704 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.