اثر روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان

پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر، به منظور بررسی روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش غذایی دانه ماشک انجام شد. دانه ماشک با روش های پرک، تفت و ماکروویو فراوری شد. تجزیه پذیری ماده خشک با استفاده از کیسه های نایلونی در زمان های صفر، 2، 4، 8، 12، 24، 36، 48 ساعت انکوباسیون شکمبه ای تعیین شد. فرآوری دانه ماشک، تجزیه پذیری ماده خشک را تحت تاثیر قرار داد به طوری که ماشک پرک شده و تفت داده به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تجزیه پذیری را دارا بودند (به ترتیب 06/91 در مقابل 49/70 درصد، 05/0>P). تجزیه پذیری پروتئین خام هم روند مشابهی را نشان داد (64/91 در مقابل 52/57 درصد به ترتیب برای دانه ماشک پرک شده و تفت داده شده، 05/0>P). برای تفسیر روند تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین دانه ماشک خام و فرآوری شده از 5 مدل هضمی متفاوت استفاده شد. برای ماده خشک دانه ماشک خام، پرک و تفت داده شده بهترین مدل برازش شده مدل ارسکوف و مکدونالد با لحاظ نمودن فاز تاخیر و برای دانه ماشک ماکروویو مدل فرانس بهترین مدل بود. بررسی مدل ها نشان داد برای بخش پروتئین، بهترین مدل برای دانه ماشک خام و پرک مدل دانوا بدون فاز تاخیر، برای دانه ماشک تفت داده شده ارسکوف و مکدونالد با فاز تاخیر و برای ماکروویو شده مدل دانوا با فاز تاخیر بود. ماشک پرک شده و ماکروویو شده با 96/184 و84/141 میلی لیتر به ترتیب بیشترین و کمترین حجم گاز تولیدی را در طول 48 ساعت انکوباسیون داشتند. تفت دادن ماشک منجر به افزایش میزان انرژی قابل متابولیسم گردید (82/4 در مقابل 53/5 مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک به ترتیب برای دانه خام و تفت داده شده ماشک، 05/0>P) ، این در حالی است که پرک کردن و مایکروویو تاثیری بر میزان انرژی قابل متابولیسم نداشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
427 -436
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934501 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!