مرور جامع بر داروهای مورد استفاده در برگشت اثرات وارفارین

پیام:
چکیده:
وارفارین سد یم به عنوان یک ضد انعقاد بطور گسترد ه برای پیشگیری و درمان ترومبوز های ورید ی و شریانی استفاده می شود و به عنوان یک آنتاگونیست ویتامین K، تولید فاکتورهای انعقاد ی 2، 7، 9 و 10 را به همراه پروتئین های C و S بطور موثر از کبد کاهش می دهد . اثرات تثبیت شده عوامل ضد انعقاد ی مانند وارفارین می تواند با عوارضی نظیر خونریزی همراه باشد .
بیماران د ریافت کنند ه آنتاگونیست ویتامین K، در بیش از50 درصد موارد دارای INR یا (International Normalized Ratio) بالاتر از هدف درمانی 3-2 می باشند که با افزایش ریسک خونریزی همراه است. در چنین شرایطی نیاز فوری به برگشت سریع اثر وارفارین وجود د ارد . برگشت سریع اثر وارفارین از طریق بعضی فرآورد ه های د ارویی حاوی فاکتورهای انعقاد ی صورت می گیرد که در حال حاضر بیش از همه ویتامین K (خوراکی یا ورید ی)، کنستانتره پیچید ه پروترومبین(PCC (Prothrombin Complex Concentrate، فرآورد ه های پلاسمای انسانی نظیرپلاسمای تازه منجمد (FFP (Fresh Frozen Plasma و فاکتورهای انعقاد  منفرد مانند فاکتور فعال نوترکیب هفت (rFVIIa) مورد استفاده قرار می گیرند . هدف از انجام این مطالعه مروری، بررسی گزینه های درمانی مناسب و در د سترس و همچنین بیان مزایا و خطرات ناشی از استفاده آنها برای برگشت اثر ضد انعقاد ی وارفارین، در بیماران تحت درمان با وارفارین می باشد .
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941416 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!