ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال 1395

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
روند رو به رشد تعدا د سالمندان در دنیا ، مراقبت از آنها را به شغلی خاص تبدیل کرده است . مراقبین این افراد بیش از سایر مشاغل درگیر مشکلاتی مانند اختلالات اسکلتی- عضلانی هستند. این مطالعه با هدف تعیین ریسک ابتلا به فراوانی عوارض اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در بین مراقبین خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال 1395 انجام گرفته است.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی - تحلیلی که بصورت مقطعی انجام شد ، وضعیت کاری 40 مادر یار خانه سالمندان مادر و 15 پدر یار خانه سالمندان پدر شهر سبزوار، که وظیفه جابه جایی ومراقبت از سالمندان را بر عهده داشتند از طریق سرشماری و با استفاده از ابزار ارزیابی پوسچر REBA و پرسشنامه نوردیک در سال 1395مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و آزمون های توصیفی، تی تست درسطح معنی داری 05/. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سابقه کاری در افراد مورد مطالعه 2/1 ± 5 سال و شیوع کل اختلالات اسکلتی- عضلانی 64 درصد برآورد گردید و میزان ناراحتی و درد در نواحی مختلف بدن به ترتیب در مادر یارها مربوط به زانو با 80 درصد و سپس کمر 70 درصد و مچ 5/52 درصد و گردن 5/42 درصد و در پدریارها زانو 7/41 درصد،کمر 3/33 درصد و مچ دست 3/8 درصد ارزیابی شد. همچنین بین جنسیت و سن با درد ناحیه گردن ، سن با کمر درد، نوع کار و انجام فعالیت در زمان استراحت با نمره ربا ارتباط معنی دار بوده است ( 05/. P≤).
نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده وضعیت کاری نامناسب پرسنل مراقبت خانه های سالمندان شهر سبزوار می باشد. لذا از طریق ارتقاء سطح آگاهی پدریاران و مادریاران نسبت به روش های صحیح انجام کار می توان وضعیت کاری آنها را اصلاح نمود .
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
741 -748
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.